موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

رویالتی پتنت | موسسه پلکان

مخترع

اختراعش

مالکیت فکری
مارک تجاری
اختراعات
رویالتی پتنت

 

رویالتی پتنت 


پتنت حق انحصاری است که توسط دولت برای یک دوره زمانی مشخص (چند ساله) به یک مخترع به منظور ساخت، کاربرد یا فروش اختراعش داده می شود. به این ترتیب دارنده پتنت دارای حق انحصاری به منظور جلوگیری از استفاده سایرین از آن می باشد. رویالتی (حق امتیاز) پتنت سهمی از درآمد حاصل از استفاده از آن برای ساخت و تولید فروش است که به مالک آن داده می شود. رویالتی پتنت ممکن است به شکل های مختلفی از جمله به شکل انحصاری یا غیر انحصاری واگذار شود. ممکن است از نظر زمان و منطقه مورد استفاده نیز محدودیت هایی برای آن در نظر گرفته شود. یک حق امتیاز پتنت ممکن است بخشی از و یا تمامی یک فناوری و یا اصلاح و بهبود آن را شامل شود.

 

رویالتی 

رویالتی پرداخت مبتنی بر کاربرد و استفاده است که دارنده امتیاز به امتیاز دهنده برای استفاده از یک دارائی و در برخی مواقع مالکیت فکری می پردازد. رویالتی نوعا درصدی از فروش ناخالص یا خالص ناشی از استفاده از دارائی و یا مبلغ ثابتی به ازای فروش هر واحد از محصول است.
یک «قرارداد حق امتیاز» شرایطی که تحت آن شرایط حق استفاده از یک دارائی یا منبع مانند پتنت،
مارک تجاری، حق تکثیر و انتشار، مواد معدنی و نفت توسط یک طرف به طرف دیگر واگذار می شود را بدون محدودیت و یا همراه با شرایط محدود کننده (از نظر کسب و کار، محدوده جغرافیایی نوع محصول و غیره) مشخص می کند. موافقت نامه های امتیاز به ویژه زمانی که دولت مالک است بایستی ضابطه مند شود.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۳