موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

پتنت (ثبت اختراع) | موسسه پلکان

ثبت اختراع

مخترع

اختراع
پتنت
اختراعات
پتنت (ثبت اختراع)
امروز سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹

 

پتنت (ثبت اختراع)


پتنت چیست و به چه معنا است؟!

 پتنت یا ثبت اختراع و یا سند ثبت اختراع حق انحصاری است که به مخترع یا نماینده قانونی در قبال یک اختراع یا ایده داده می شود. يك پتنت، محافظت براي اختراع مالك پتنت را فراهم مي‌كند.
پتنت جهت حمايت از مفاهيم ، روشهاي ، ابزار يا فرآيندهاي که جديد ، مفيد ، غير بديهي باشند، بكار گرفته مي شود.
 

 

ثبت اختراع، پتنت

 

درموافقت نامه Agreement onTrade Related Aspects of Intellectnal Propety Rights TRIPS : که در سال 1394 ميلادي به منظور حمايت از حقوق مالكيت فكري در سطح بين المللي بين سازمان تجارت جهاني (WTO) و سازمان جهاني مالكيت فكري WIPO:World Intellectual Property Organization)) منعقد گردید، ، مقرر شد تنها اختراعاتي قابليت پتنت شدن را داشته باشند که اولا داراي يك گام نوآوري هستند و ثانيا پتانسيل کاربرد صنعتي را دارا مي باشند .فلذا در مقايسه با اين نوع ازاختراعات مواردي همچون اکتشافات ، روشهاي تشخيص و درمان و يا اختراعاتي که در تضاد با اصول کلي اخلاقي باشند ، قابل پتنت شدن نخواهند بود . هدف از ثبت پتنت ، پيشرفت نوآوري بوسيله افشا سازي جزئيات اختراع در سطح عمومي است وبدين وسيله شخص مخترع و يا مالك اختراع داراي حقوق انحصاري مي گردد که بر طبق آن ديگران حق ساخت ، استفاده ، فروش ، وارادت و صادرات مقوله مورد اختراع را نخواهند داشت . حقوق مذکور در فاصله زماني ١٧ الي ٢٠ سال پس از ثبت پتنت داراي اعتبارمي باشند .

پتنت ها در طي يك فرآيند پرهزينه و زمان به بدست مي آيند . دراين رابطه دو سيستم رايج مي باشد ، در اروپا ، به کار مي رود بدين ترتيب حق تقدم با شخصي است که زودتر اقدام به First to file ژاپن و اقيانوسيه سيستم کاربرد دارد يعني امتياز اختراع متعلق به First to Invent پرکردن تقاضانامه پتنت نموده است . در امريكا سيستم شخصي است که براي نخستين بار اين اختراع را انجام داده است حتي اگر شخص ديگري زودتر جهت ثبت اقدام کرده باشد دراين صورت بايد در طي يكسال از اولين اقدام براي فروش محصول ، تقاضانامه هاي پتنت پر شوند در غير اينصورت پتنت بي اعتبار خواهد شد . ثبت اختراع ( پتنت ) امتيازي است که دولت ويا موسسه خاص دريك کشور به مبتكران براي ايجاد يك ابداع نو وجديد که از نظر اقتصادي حائز اهميت باشد اهدا مي کند . مبتكر ، اين برتري را نسبت به ديگران مي يابد که بدون اجازه وي ساخت ، استفاده ويا فروش آن تامدت زمان معلومي ممنوع ودر انحصار وي باشد . تحت شرايط معيني مدت زمان ثبت اختراع مي تواند تمديد شود . درصورتي که ابداع ايجاد شده ازنظر اقتصادي بسيار حائز اهميت باشد ، مي تواند تا مدتهاي مديدي به صورت انحصاري درآيد . پس از اهداء امتياز پتنت و ثبت آن ، ابداع ايجاد شده مي تواند خريد و فروش شده و برروي آن سرمايه گذاري شود . پتنت هر کشوري حقوق داخلي آن کشور محسوب مي شود . به عنوان مثال پتنت در کشور انگلستان ، امتيازاتي را براي مبتكر در داخل آن کشور دارد و از طرفي مانع ورود موارد مشابه آن از خارج به داخل کشور مي شود. در بعضي از کشورها پتنت جنبه بين المللي داشته و خلق اثر از حقوق بين المللي برخورد دار مي باشد . از اينرو ساير کشورها را از دخل و تصرف در ابداع ايجاد شده منع مي کند.

ثبت اختراع به طور کلی توليد و يا فرآيندهايي را در برمي گيرد که شامل جنبه هاي تكنيكي يا عملكرد جديد باشند . به عنوان مثال آنچه در پتنت مطرح است اين است که ابداع ايجاد شده چگونه کار مي کند؟ چه عملكردي دارد ؟ چطور ساخته شده و چه چيزي را بنيان گذاري مي کند؟ اکثر پتنت ها نقش مهمي در پيشرفت تكنولوژي مربوط دارند .
امتياز پتنت ها اغلب تا بيست سال انحصاري بوده و در اختيار فرد يا افراد ابداع کننده و يا کمپاني در ارتباط با آن مي باشد . تعريف پتنت دو موضوع را به روشني بيان مي کند : يكي فايده پتنت براي صاحب اختراع و ديگري فايده آن براي ديگران . ازيك سو با ثبت اختراع ، راه استفاده غير مجاز براي ديگران بسته مي شود و صاحب اختراع مي تواند با عقد قرار داد، اجازه استفاده ( ليسانس ) اختراع خود را به ديگران واگذار کند وعلاوه بر شهرت علمي ، از منافع مادي اختراع شود نيز بهره ببرد . از سوي ديگر ، اين حق تنها درازاي افشاي تمام جزئيات اختراع براي عموم ، به صاحب آن داده مي شود . اين ترتيب اسرار علمي و فني حاصل از پژوهش ، فقط درکتابخانه شخصي و بايگاني مغز افراد نمي ماند و نيازنيست تمام گامهايي که براي رسيدن به هدفي برداشته شده توسط نسلهاي بعد نيز تكرار شود.

 

منبع: مقاله شرايط ثبت اختراع و بررسي قوانين و مباحث حقوقي آن به نگارش رضا تاج آبادی و غلامرضا فلاحی

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۱۴ فروردين ۱۳۹۵