موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تجاری سازی و مفاهیم کلی | موسسه پلکان


تجاری سازی و مفاهیم کلی 


تجاری سازی، فناوری خلق محصول ،خدمت یا فرآیند جدید و مبتنی بر رفع تقاضای جدید و رفع آن مستلزم تلاش مستمرد در راه تبدیل نتایج به محصولات و خدمات جدید و بازار یابی موفق آنهاست .

ثبت برند-علامت تجاری-ثبت اختراع-تجاری سازی

تجاری سازی به انتقال فناوری بسیار نزدیک است .به عبارت دیگر فرآیند تجاری سازی ، همان فرآیند انتقال دانش و فناوری از مراکز تحقیقاتی به صنایع موجود یا کسب و کار های جدید است. به عبارت دیگر تجاری کردن ، فرایندی است که از طرح کردن و پروردن یک ایده آغاز می شود و به توسعه ایده به سمت تولید (کالا،محصول) و در نهایت فروش آن به مشتری (صنعت/استفاده کننده نهایی) می انجامد.

تجاری سازی، دانش فنی و فناوری را ،انتقال دانش و فناوری از یک فرد یا گروه به فرد یا گروهی دیگر به منظور به کار گیری آن در سیستم ،فرایند،محصول و یایک روش انجام کار،تعریف نموده است .

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۳ آذر ۱۳۹۲