موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اولین ثبت اختراع | موسسه پلکان

اختراعات
اولین ثبت اختراع

 

اولین ثبت اختراع


اگر دو یا چند شخص مستقل از یکدیگر اختراع واحدی کرده باشند؛ در اینکه کدام یک از آنها حق ثبت اختراع را دارند در قوانین ملی کشورها رویه واحدی وجود ندارد.
در
قانون اختراع ژاپن، آلمان، اتحادیه اروپا، شخصی که قبل از دیگری یا دیگران اظهارنامه خود را به ثبت می رساند مخترع محسوب و حق ثبت اختراع را خواهد داشت.
البته در این نظام چنانچه اولین اظهارنامه منتهی به صدور گواهی اختراع نگردد، صاحب اظهارنامه بعدی می تواند موفق به اخذ گواهی اختراع شود.
در قانون اختراع آمریکا، شخصی که قبل از دیگری یا دیگران اختراع را انجام داده است مخترع تلقی و حق ثبت اختراع را دارد ولو اینکه شخص یا اشخاص دیگری قبل از او اظهارنامه ثبت اختراع را دارد ولو اینکه شخص یا اشخاص دیگری قبل از او اظهارنامه ثبت اختراع را به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کرده باشند.
با توجه به ماده 29 قانون مصوب 1310، کسی که بدوا مطابق این قانون تقاضای ثبت اختراع به نام خود می نماید مخترع شناخته می شود مگر اینکه خلاف ادعای او در محاکم صلاحیت دار به ثبوت برسد.
روشن است که اولا: مخترع کسی است که بدوا تقاضای ثبت اختراع را به نام خود کرده است ثانیا: با توجه به قسمت اخیر ماده، اگر شخص در محکمه صلاحیت دار ثابت کند که او قبل از کسی که ورقه اختراع اخذ کرده است، اختراع را انجام داده است و دلائل کافی برای اثبات این امر داشته باشد می تواند به محکمه صلاحیت دار برای اثبات خلاف ادعای متقاضی ثبت اختراع، مراجعه کند. به عبارت دیگر، اصل این است کسی که بدوا اختراع را ثبت کرده است مالک آن محسوب می شود ولی خلاف این اصل قابل اثبات است.
به موجب بند (ج) ماده 5 قانون 1386، هرگاه دو یا چند نفر مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهارنامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هرکدام بتواند اثبات کند در تاریخ مقدم اظهارنامه خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند، مشروط بر اینکه اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهند داشت.
با توجه به ماده فوق روشن است که در قانون جدید برخالاف قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 در اینکه معترض بتواند خلاف بند (ج) ماده 5 را اثبات کند به صراحت مطلبی نیامده است. اما در ماده 18 قانون جدید که موارد بطلان گواهینامه اختراع را بیان کرده است؛ این اختیار به ذی نفع داده شده است که در محکمه طرح دعوی کند و به لحاظ اینکه مالک اختراع، مخترع یا قائم مقام قانونی او نیست، درخواست حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید.
سوالی که در این قسمت قابل طرح است اینکه اگر دو نفر همزمان به اداره مالکیت صنعتی مراجعه و درخواست ثبت اختراع واحدی را نمایند؛ در این فرض تکلیف اداره مالکیت صنعتی چیست؟
در قانون 1310 و قانون جدید التصویب در این خصوص حکمی نیامده است. بدیهی است با توجه به ملاک مقرر در ماده 29 قانون 1310، چنانچه یکی از متقاضیان با ارائه دلائل و مستندات بتواند ثابت کند که مقدم بر متقاضی یا مخترع در این فرض اختراع را انجام داده است، حق ثبت اختراع و در صورت صدور اختراع، حق ابطال ثبت آن را از طریق محاکم صالحه خواهد داشت.
البته لازم به ذکر است که اگرچه نظام اولین مخترع و حق تقدم کسی که اولین بار اختراع را انجام داده است با قاعده انصاف و عدالت بیشتر مطابقت دارد ولی مشکلات اجرایی و تبعات قبول این نظام به حدی است که قریب به اتفاق کشور ها را از پذیرش این اصل رویگردان کرده است. از این رو در کشور هایی که از نظام اولین مخترع پیروی میکنند مخترعین باید به منظور اثبات مخترع بودن، دفترچه های یادداشت فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه را به موقع امضاء و تاریخ گذاشته تا در مواردی که در خصوص مورد با شرکت یا مخترع دیگری اختلاف پیدا کردند بتوانند به آن به عنوان دلیل استناد نمایند.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳