موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع و حقوق انحصاری آن | موسسه پلکان

اختراع

ثبت اختراع

مخترع
ورقه اختراع
اختراعات
اختراع و حقوق انحصاری آن

 

 اختراع و حقوق انحصاری آن

 

هر یک از کشورهای عضو اتحادیه با توجه به اختیاراتی که در حوزه تدابیر قانونی دارد، ملزم بر این است که اعطای امتیاز بهره برداری از حق اختراع را برای مخترع پیش‌بینی کند تا بدین وسیله از سو استفاده های ناشی از حق اختراعی که واگذار شده و ممکن است به وسیله صاحب اختراع اعمال شود جلوگیری گردد، مانند عدم اقدام در بهره برداری از اختراع ثبت شده. 

متقاضی پس از ثبت اختراع و اخذ ورقه اختراع دارای حقوق انحصاری نسبت به اختراع ثبت شده خواهد بود. به موجب این حق، بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر ازمالک اختراع، صرفا با موافقت مالک آن قابل اقدام است.

بر اساس بند(1) ماده 28 موافقت‌نامه تریپس، ثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصاری زیر را اعطاء می‌کند: 

الف- در مواردی که موضوع ثبت یک محصول است چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت اقدام به ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد کردن این محصول برای مقاصد یادشده کرده باشند، از اقدامات آنها جلوگیری به عمل آورد. 

ب- در مواردی که موضوع ثبت یک فرآیند است، چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به استفاده از فرآیند کرده باشند، از این اقدام و همین‌طور از استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا وارد کردن دست کم محصولی که مستقیما از این فرآیند برای مقاصد یادشده به دست می‌آید، جلوگیری به عمل آورد. 

طبق ماده 3 قانون ثبت اختراعات :

گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.
طبق ماده 51 آیین نامه ثبت اختراعات:

مالك اختراع مي‌تواند بهره‌برداري از اختراع خود را ضمن رعايت ماده 17 قانون به طور جزيي يا كلي براي تمام يا بخشي از مناطق جغرافيايي مورد حمايت، به هر شكل قانوني به ديگران واگذار نمايد. اجازه بهره‌‌برداري مي‌تواند انحصاري يا غير انحصاري باشد. مجوز بهره‌برداري بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره‌برداري كه به ثبت مي‌رسد غيرانحصاري تلقي مي‌گردد، مگر اينكه دلايل انحصاري بودن ارائه شده باشد. درخواست ثبت مجوز بهره‌برداري بايد مشتمل بر مدارك زير باشد:

1– نسخه‌اي از مجوز بهره‌برداري كه حاوي امضاء گواهي شده طرفين باشد؛
2 – اصل گواهي‌نامه اختراع؛
3- مدارك نمايندگي قانوني، در صورت وجود؛
4 – رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها.
تبصره – مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :