موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

انواع اختراع | موسسه پلکان

اختراعات
انواع اختراع


انواع اختراع

 

اختراع و ورقه اختراع با توجه به عوامل و فاکتور های مختلف قابل تقسیم هستند. به عنوان مثال، بر اساس اداره یا موسسه ای که مبادرت به صدور ورقه اختراع برای حفظ و حمایت از موضوع اختراع می نماید، میتوان اختراع را به اختراع ملی یا منطقه ای تقسیم کرد. همچنین بر حسب موضوع و صنعتی که اختراع در آن حوزه صورت می گیرد می توان اختراع را به اختراع بیوتکنولوژی، شیمیایی یا دارویی تقسیم کرد. در این قسمت از بحث، به تقسیم بندی مهم و اساسی اختراع و ورقه اختراع می پردازیم:

1-      اختراع محصول یا فرآورده

در این نوع اختراع، فکر و ایده مخترع به شکل یک محصول یا فرآورده نمود پیدا میکند. مانند اختراع یک سم پاش یا یک ابزار جراحی

2-      اختراع فرآیند یا وسیله یا روش

در این نوع اختراع، برخلاف اختراع محصول، فکر و ایده مخترع در قالب یک وسیله یا روش، نمود پیدا می کند مانند اختراع یک رو جدید برای تولید یک آلیاژ

3-      اختراع فرآیند خاص

برای ساخت یک محصول آن یک محصول یا فرآورده را به دست آورد. مانند اختراع میوه های رنگی مصنوعی از طریق به کار گیری روشی خاص

4-      استفاده جدید از شی شناخته شده

بسیاری از کشور ها، استفاده جدید از شیء شناخته شده، را اختراع تلقی کرده و از آن حمایت می نمایند. به عبارت دیگر در این قبیل کشور ها، کشف استفاده جدید از یک فرآورده یا کالای قدیمی که برای آن گواهینامه صادر شده است، نوعی اختراع تلقی و کاشف آن موفق به اخذ ورقه اختراع می گردد. مدت حمایت از اختراع در این فرض می تواند با توجه به کشف استفاده جدید، برای مدت 20 سال دیگر، تمدید گردد.

5-      اختراع ملی

 ورقه اختراع ملی به معنای ورقه اختراعی است که به وسیله مرجع صلاحیتدار ملی صادر شده باشد.

6-      اختراع منطقه ای

ورقه اختراعی است که از طرق مرجع ملی و یا یک مرجع بین الدولی دارای اختیار برای صدور ورقه اختراع معتبر در بیش از یک کشور است، صادر می شود.

7-      اختراع الحاقی

این نوع ورقه اختراع برای اضافاتی که در اختراع ثبت قبلی صورت گرفته صادر می گردد و بر خلاف اختراع تکمیلی، نیازی نیست که موجب بهبود اختراع قبلی شود.

8-      اختراع تکمیلی

ورقه اختراع تکمیلی، برای بهبود یک اختراع اعطاء میگردد که به طور کلی از حیث مدت و پرداخت هزینه تمدید اعتبار، دارای ویژگی و مقررات خاصی است. به موجب این بند، ورقه های اختراع، شامل انواع مختلف اختراع صنعتی استکه توسط قوانین کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. از قبیل ورقه های اختراع تکمیلی و ورقه اختراع الحاقی و غیره ...

9-      اختراع وارداتی

ورقه اختراع وارداتی معمولا برای یک دوره و مدت کوتاه، به اختراعاتی که در یک کشور خارجی به ثبت رسیده اند اعطاء میگردد و به استناد این ورقه اختراع، صاحب امتیاز می تواند در نمایشگاه شرکت کند.

10-  اختراع سری

در قوانین تعدادی از کشور ها، هر زمان که انتشار یا افشاء اختراع از طریق انتشار اظهارنامه یا ورقه اختراع حسب نظر اداره صلاحیتدار دولتی مربوط، مضر امنیت ملی باشد، در این صورت تحت شرایطی بنا به دستور مقام ذیصلاح اختراع محرمانه تلقی و از انتشار اظهارنامه یا ورقه اختراع خودداری خواهد شد.

11-  اختراع طرح

در صورتی که طرح دارای ویژگی ها و شرایط مربوط به اختراع باشد، قابل ثبت به عنوان اختراع می باشد. در قانون بعضی از کشورها دوره حمایت از اختراع طرح، 14 سال از تاریخ صدور ورقه تعیین شده است.

12-  اختراعات گزینشی یا انتخابی

این اختراع در برخی از مظام های ملی پیش بینی شده است و در حوزه ترکیبات شیمیایی است. هنگامی که ماده شیمیایی جدید و با ارزشیکشف می شود.، به عنوان مثال داردوی جدید یا نوع جدیدی از مواد رنگی، معمولا بلافاصله برای یک شیمیدان ماهر روشن خواهد شد که ترکیبات بیشمار و کاملا نزدیک دیگری می تواند وجود داشته باشد که همانقدر مفید یا حتی بهتر از آن باشد ولی هنوز فرصت برای ساخت این گونه ترکیبات یکی پس از دیگری و رسیدن به این نتیجه که کدام یک به همان اندازه مطلوب یا بهتر است وجود دارد و حتی فرصت بیشتری برای اختراع و مشاهده اینکه چه مواد دیگری می تواند همانقدر مفید یا بهتر باشد، بدون نیاز به ساخت آنها، وجوددارد. در این فرض انتخاب موارد مفید از میان گروه بزرگ که قبلا به طور کلی شناخته شده اند« گزینش» نامیده می شود. دادگاه های انگلیس مقررات ویژه ای را برای پوشش دادن این گونه اختراع پیش بینی کرده اند، به ویژه اینکه توصیف در چنین فرضی باید توضیح دهنده این امر باشد که چرا موارد انتخابی بهتر از بقیه است.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۳