موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

انواع افشاء اختراع | موسسه پلکان

افشاء شفاهی در ثبت اختراع

افشاء کتبی در ثبت اختراع

 

انواع افشاء اختراع 


توصیف اختراع باید اختراع را به قدر کافی و کامل و روشن افشاء نماید به نحوی که شخصی که در آن رشته مهارت دارد بتواند آن اختراع را عملی نماید.

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت برند در مشهد

 

افشاء شفاهی در ثبت اختراع
این اصطلاح در آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع استعمال شده است .
به موجب شق (ب) بند(1) ماده 33 آیین نامه، در مواردی ک هرگونه
افشاء کتبی، ارجاع به افشای شفاهی، استفاده نمایش یا هر وسیله دیگری داشته باشد که از آن طریق محتویات افشاء کتبی در اختیار عموم قرار گرفته و این گونه در اختیار عموم قرار گرفتن در تاریخی قبل از تسلیم اظهارنامه بین المللی به طور مستقل این مطلب و همچنین تاریخ وقع آن را منعکس خواهد نمود مشروط بر اینکه در اختیار عموم قرار دادن افشاء کتبی، در تاریخی که همان تاریخ تسلیم بین المللی است یا پس از آن صورت گرفته باشد.


 افشاء کتبی در ثبت اختراع
این عبارت در شق (الف)بند(1) ماده 33 آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع آمده است. به موجب این شق، سابقه قبلی مربوط در مورد اختراع ادعائی شامل هر چیزی خواهد بود که قبلا در هر کجا از طریق افشاء کتبی (شامل نقشه ها و سایر ترسیمات ) در دسترس عموم قرارداده شده  و بتواند بر تصمیم گیری در مورد این که 
آیا اختراع ادعائی جدید نیست و یا حاوی گام ابتکاری می باشد یا خیر(آشکار یا ناآشکار بودن) کمک نماید، مشروط بر این که در اختیار عموم قرار گرفتن آن قبل از تاریخ تسلیم اظهار نامه بین المللی انجام شده باشد.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :