موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فروش اختراع | موسسه پلکان

اختراعات
فروش اختراع
امروز سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۸

 

فروش اختراع ​

                                                                 


روش حقوقی برای انتقال تکنولوژی هایی که دارای ورقه اختراع می باشند متفاوت است. یکی از این روش ها فروش حقوق انحصاری صاحب تکنولوژی بدون محدودیت زمانی است .

یکی دیگر از روش ها ، قرار داد لایسنس است که طبق این قرار داد ، دارنده حقوق انحصاری (مخترع و مالک) به شخص ثالث  تحت شرایط معین و در مدت زمان تعیین شده اجازه بهره برداری و استعمال موضوع مورد قرارداد را واگذار می کند .

در مجوز انحصاری صاحب ورقه اختراع ، اجازه استفاده و بهره برداری از اختراع را منحصرا به دیگری می دهد و خود از استفاده از اختراع یا اعطای مجوز های دیگر منع می شود .

در مجوز بهره برداری غیر انحصاری صاحب گواهینامه یا ورقه اختراع اجازه بهره برداری را به دیگری می دهد ولی خود از استفاده از آن یا اعطای مجوز های مجدد به دیگری یا دیگران منع نمی شود .

در مجوز محض (واحد) مجوز بهره برداری تنها به یک نفر داده می شود و دارنده حق از دادن مجوز به دیگری ممنوع است . البته در این اینجا خود دارنده حق از بهره برداری منع نمی شود .

مجوز اختیاری در مقابل مجوز اجباری استعمال می شود و صاحب ورقه اختراع می تواند تحت شرایطی مالکیت یا استفاده و بهره برداری از اختراع را به دیگری اعطاء کند .

در مجوز یا پروانه دادن  صاحب ورقه اختراع می تواند مجوز بهره برداری از اختراع را به دیگری اعطاء کند .

در مجوز بهره برداری صاحب ورقه اختراع اجازه استفاده و بهره برداری از تکنولوژی اختراع ثبت شده را تحت شرایطی به دیگری می دهد .

در فردِ دارای مجوز(مجوز گیرنده ) اگر صاحب ورقه اختراع اجازه دهد که تحت شرایطی دیگری بتواند از تکنولوژی اختراع ثبت شده وی بهره برداری نماید در این فرض طرف دوم قرار داد را فرد دارای مجوز یا دریافت کننده امتیاز می نامند .

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۳