موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

آیین نامه ثبت علائم تجاری در افغانستان | موسسه پلکان

                                            بسمه تعالی                                          

   آیین نامه ثبت علائم تجاری در افغانستان            

دانلود فایل پی دی اف  قانون ثبت علائم تجاریدانلود قانون ثبت علائم تجاری 

 

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون ثبت علائم تجارتی 
شماره: (111) 
تاریخ: 5/6/1388

 
ماده اول:
به تأسی از حکم فقره (16) ماده (64)  قانون اساسی افغانستان، قانون ثبت علایم تجارتی را که توسـط مصوبـات شماره (138) مـورخ 21/2/1388 ولسـی جرگه و (122) مورخ 10/3/1388 مشرا نو جرگه شورای اسلامی بداخل (5) فصل و (36) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم.


ماده دوم : 
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ وهمراه با مصوبات مجلسین شورای ملی در جریده رسمی نشر گردد.

          حامد کرزی 

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان 

ولسی جرگه مصوبه قانون ثبت علایم تجارتی 
شماره مسلسل: (138) 
تاریخ تصویب: 21/2/1388
 

به تأسی از حکم ماده نود و هفتم قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه در جلسه عمومی روز چهارشنبه مورخ 21/2/1388 قانون ثبت علایم تجارتی را به داخل پنج فصل و (36) ماده به تصویب رسانید. 

 محمد یونس قانونی 
  رئیس ولسی جرگه 

شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان مشرانو جرگه دارالانشاء مصوبه مشرانو جرگه در مورد قانون ثبت علایم تجارتی 

شماره: (122) 
تاریخ: 10/3/1388 

به تأسی از حکم ماده نود و هفتم قانون اساسی افغانستان ، قانون ثبت علایم تجارتی در جلسه عمومی مورخ 10/3/1388 مشرانو جرگه در (5) فصل و (36) ماده به تصویب رسید. 

  سید حامد گیلانی 
نایب اول مشرانو جرگه 

قانون ثبت علایم تجارتی 

فصل اول 

احکام عمومی 

مبنا 
ماده اول: 

این قانون در روشنی حکم مندرج ماده یازدهم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است. 
هدف
ماده دوم: 
اهداف این قانون عبارت است از: 
1- تنظیم امور مربوط به ثبت علایم تجارتی. 
2- استعمال علایم تجارتی غرض تشخیص و تفکیک (اجناس، تولیدات یا خدمات صنعتی ، مخابراتی و زراعتی) 

اصطلاحات 
ماده سوم: 

اصطلاحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می نماید:
1-علامت تجارتی: علامت یا ترکیبی از علایمی است که بتواند کالاها یا خدمات را از کالاها یا خدمات دیگر متمایز گرداند.
2- علامت مشهور: علامتی است که در بیش از دو کشور یا در سطح بین المللی متداول باشد.
3- حق الثبت: مقدار معین پولی است که از طرف مالک
علامت تجاری از بابت ثبت آن در دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی) به حساب دولت پرداخته می شود. 
4- انتقال علامت تجارتی: عملی است که به موجب آن ملکیت علامت تجارتی از یک شخص به شخص دیگر انتقال گردیده و شامل فروش، هبه، ارث وغیره می باشد. 
5- مالک علایم تجاری: شخصی است که علامت تجارتی به شکل قانونی (ثبت، فروش، هبه، ارث وغیره ) به او انتقال گردیده و در تصرفات مالکانه او مانع قانونی موجود نباشد. 
6- استعمال علامت تجارتی: استفاده است که صرف از طرف مالک علامت تجارتی، به شکل انحصاری صورت می گیرد.

انواع علایم تجارتی

ماده چهارم: 
علایم تجارتی شامل( یک یا بیشتر از یک) اسم، کلمه، امضاء ، حرف، شکل، نقشه، عنوان، مهر، تصویر، نوشته، اعلان، نمونه یا سایر علایمی یا ترکیبات مربوط به آنها می باشد. 

استعمال علایم

ماده پنجم: 
استعمال علایم تجارتی مندرج ماده چهارم این قانون اختیاری می باشد، مگر اینکه وزارت تجارت و صنایع یا دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی) استعمال آن را اجباری نمایید. 

درخواست ثبت علایم تجارتی 

ماده ششم: شخصی که به منظورتفکیک و تشخیص اجناس شامل تولید، ساخت و انتخاب خود یا اجناسی که در مورد آن تصدیقنامه را حاصل یا اجناس که در آن قصد تجارت را داشته، خواستار استعمال انحصاری علایم تجارتی باشد، می تواند ثبت چنین علامت تجارتی را مطابق احکام این قانون، درخواست نمایید. 

تطبیق مفاد قانون 

ماده هفتم:
 مالکین موسسات تجارتی، صنعتی، مخابراتی،زراعتی، شغلی یا خدماتی در افغانستان، اعم از داخلی یا خارجی، 
در صورتی از مفاد این قانون استفاده کرده می توانند، که علایم تجارتی خویش را مطابق احکام این قانون به ثبت رسانیده باشند.

منع استعمال یا ثبت 

ماده هشتم : 
علایم ذیل بحیث علامات تجارتی استعمال یا ثبت شده نمی تواند: 
1-
بیرق ملی، نشان دولتی و سایر نشان های دولتی، سازمان ها و موسسات داخلی و بین المللی، یا کشورهای خارجی، مگر اینکه استعمال آن کتباً مجاز دانسته شده باشد.
2- محراب و منبر یا هر گونه علامتی که با نشان ها یا علامات دارای ماهیت کاملاً مدهبی یکسان یا مشابه باشد. 
3- تصاویر زعمای ملی و مقامات عالیه دولتی. 
4- کلمات و عباراتی که از آن نسبت به ادارات دولتی، اشتباه شده بتواند. 
5- علایمی موسسات رسمی مانند سره میاشت، (هلال احمر) صلیب سرخ یا سایر علایم مشابه و تقلید از آنها.
6- علایمی که منافی عفت، اخلاق و نظم عامه باشد. 
7- علایم که در کیفیت یا خاصیت غیر مشخص یا شامل اسامی باشند که معمولاً از طریق عرف و سنن به اجناس، محصولات یا خدمات داده شده باشد، یا رسامی های مانوس و تصاویر معمولی اجناس و محصولات، چنین علامات به طور عام استعمال شده می توانند، مگر بحیث علامات تجارتی نمی توانند استعمال، ثبت و مورد حمایت قرار گیرند. 
8- اشتهارت جغرافیایی که استعمال آن باعث مغشوش شدن منشاء یا منبع اجناس، محصولات یا خدمات گردد. 
9- اسم، اسم خانوادگی، عکس یا نشان شخص ثالث، مگر اینکه موافقه قبلی وی یا ورثه اش در مورد حاصل گردیده باشد.
10- علایمی که سبب اغفال مردم گردد یا معلومات کاذب در مورد منشاء، منبع یا سایر مشخصات اموال، محصولات یا خدمات باشد. 
11- علایمی که شامل نام تجارتی خیالی، تقلیدی یا جعلی باشد. 
12- علایمی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حکمی بوده و کاربرد آن ممنوع گردیده باشد. 
13- علایمی کمپنی های که در افغانستان انتشار و ترویج یافته است، مگر با اجازه مالک آن. 
14- علایم یا نشان های تجارتی ثبت شده مربوط به اجناس یا خدماتی یکسان یا دارای مشابهت باشد. 
15- علایمی که استعمال آن به مقاصد خاص تشخیص گردد. 

 

فصل دوم 
مالکیت و ثبت علایم تجارتی 


امتیاز علامت مشهور 
ماده نهم: 

مالک علامت مشهور می تواند، از حقوق مندرج این قانون مستفید گردد، گرچه علامت مذکور در افغانستان هم ثبت نگردیده باشد . دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی) مکلف است هرگونه درخواست علامت تجارتی که مشابه به علامت مشهور بین المللی بوده، رد نمایید، مگر اینکه درخواست دهنده، مالک یا نماینده مالک علامت مشهور بین المللی باشد. 

ثبت
ماده دهم:

 اشخاص حقیقی و حکمی شخصاً یا از طریق نماینده یا وکیل قانونی خود می توانند، جهت ثبت علامت تجارتی مراجعه و درخواست، ارایه نمایند. دفتر ثبت مرکزی (بخش علایم تجارتی) ، مکلف است محتویات علایم تجارتی را در کتاب ثبت، درج و به درخواست دهنده رسید اعطاء یا ارسال نماید. هر گاه درخواست جهت ثبت علامت تجارتی در کشور خارجی داده شده که بر مبنای شرایط متقابل با افغانستان دارای روابط باشد، درخواست دهنده یا ورثه ذیحق وی می تواند در خلال مدت شش ماه بعد از تاریخ ارائه درخواست،درخواست مشابه را در رابطه به عین علامت تجارتی که مشمول عین اجناس، محصولات خدمات مندرج درخواست قبلی باشد، با نظر داشت احکام این قانون ولوایح مربوط  به دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی) ، در افغانستان ارائه نماید. در این صورت اولویت بر اساس تاریخ تسلیمی در کشور خارجی تعیین می گردد.

قبول یا رد درخواست 
ماده یازدهم : 

(1) دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی) مکلف است درخواست ها را از نظر شکل، ماهیت ومطابقت آن را با احکام این قانون بررسی و در خلال مدت (30) روز از تاریخ دریافت، آنرا قبول یا رد نماید. در صورت رد درخواست، دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی) مکلف است دلایل آن را صریحاً ذکر نماید، در این صورت درخواست دهنده می تواند، در خلال مدت (15) روز از تاریخ رد درخواست به تصحیح آن مبادرت  و مجدداً به دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی)، تسلیم و یا به محکمه تجارتی محل مراجعه نماید. 
(2) هرگاه درخواست دهنده طی مدت مندرج فقره (1) این ماده مبنی بر رد دلایل اقدام نه نماید یا به محکمه مراجعه نه کند،در این صورت چنین پنداشته می شود که وی از درخواست خویش منصرف گردیده است. 
(3) دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی) مکلف است در حالت ذیل نیز درخواست ثبت علایم تجارتی را رد نماید: 
1- در صورتی که علامت تجارتی مغایر حکم مندرج ماده نهم این قانون باشد. 
2- در صورتی که علایم تجارتی قبلاٌ به اسم شخص دیگری ثبت، یا بایکی از علامات تجارتی ثبت شده قبلی شباهت داشته باشد. 

درخواست ثبت  
ماده دوازدهم :

مراتب ذیل در ثبت هر علامت تجارتی حتمی است : 
1- تاریخ ثبت به شمول (روز، ماه وسال) به حروف. 
2- اسم، شغل، آدرس محل سکونت و تابعیت درخواست کننده علامت تجارتی، در صورتی که درخواست ثبت از طریق نماینده قانونی یا وکیل وی صورت گرفته باشد، عین معلومات در مورد آنها نیز حتمی می باشد. 
3- اسم وشرح نوع اجناس،محصولات و یا خدماتی که علامت تجارتی به مقصد آنهااستعمال می گردد.
4- تصریح نشان ها و کلماتی که در علامت تجارتی استعمال می گردد و تعریف اجزای آن در صورت موجودیت. 
5- پرداخته کلیه حق الثبت (فیس) های قابل تادیه.

ثبت تغییرات 
ماده سیزدهم :

(1) هرگاه در علایم تجارتی یادر اموال، محصولات یا خدمات که به مقصد تشخیص آنها ثبت گردیده تغییرات وارد گردد با نظر داشت احکام این قانون به طور جداگانه در دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی)، ثبت می گردد. در غیر آن مدار اعتبار نمی باشد. 
(2) مالک علامت ثبت شده می تواند، تغییرات را در علامت خویش کتباً درخواست نماید. مشروط بر اینکه در اساس به علامت ثبت شده و هویت آن تاثیر وارد نه نماید. همچنان می تواند به حذف اموال، محصولات یا خدمات اقدام نماید که محتوای علامت تجارتی را تشکیل می دهد.
(3) هرگونه تغییرات دیگر در علامت ثبت شده یا در اموال، محصولات یا خدمات که علامت تجارتی به آن مربوط می باشد، به اساس درخواست جدید برای ثبت علایم تجارتی صورت می گردد. 

تصحیح اشتباه در چاپ علامت تجارتی ثبت شده 
ماده چهاردهم: 

هر گاه علامت تجارتی در یک واژه نامه، دایره المعارف یا امثال آن بدون اعلام اینکه به ثبت رسیده است مجدداً چاپ واحتمال آن موجود باشد که علامت مذکور اسم عام اجناس، محصولات یا خدماتی باشد که علامت تجارتی به مقصد آن ثبت گردیده است، در این صورت ناشر مکلف است بالاثر تقاضای مالک، در چاپ بعدی به تصحیح چنین اشتباه اقدام نماید. 

عدم ثبت علامت به نام وکیل 
ماده پانزدهم: 

وکیل یا نماینده مالک علامت تجارتی نه می تواند، علامت تجارتی را بدون موافقه مالک به اسم خود ثبت نماید.

استفاده از اسم و آدرس مالک علامت تجارتی 
ماده شانزدهم: 

مالک علامت تجارتی می تواند،در دوران تجارت سایر اشخاص حقیقی یا حکمی را از استفاده اسم یا آدرس خویش و اشارات و قراین مربوط به نوعیت، کیفیت، کمیت، هدف مورد نظر، ارزش، منشاء جغرافیایی، زمان تولید اجناس یا انجام خدمات یا سایر خصوصیات اجناس، محصولات یاخدمات مانع گردد، مگر اینکه استعمال آن با روش مشروع در مسایل صنعتی و تجارتی مطابقت داشته و اجازه مالک در مورد اخذ شده باشد.

انتقال علامت تجارتی 
ماده هفدهم: 

 علامت تجارتی قابل انتقال بوده و در صورتی مدار اعتبار پنداشته می شود که مطابق احکام مندرج این قانون و لوایح مربوط در دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علامت تجارتی)، طور جداگانه به ثبت رسیده باشد. 

نشر علامت تجارتی ثبت شده 
ماده هجدهم: 

(1) مالک علامت تجارتی مکلف است ، علامت تجارتی ثبت شده و تغییرات وارده در آن را در خلال مدت (15) روز از تاریخ ثبت آن به مصرف شخصی جهت نشر در جریده رسمی ارائه و نیز می تواند آن را در سایر رسانه های همگانی نشر نماید. 
(2) علامت تجارتی ثبت شده که غرض نشر در جریده رسمی ارسال می گردد، حاوی مطالب ذیل می باشد: 
1- تاریخ ثبت علامت تجارتی. 
2- نمایش علامت تجارتی. 
3- تاریخ درخواست. 
4- لست اموال، محصولات یا خدمات مربوط به علامت تجارتی. 
5- طبقه بندی اموال، محصولات و خدمات.
6- اسم و تابعیت مالک علامت تجارتی و اسم وکلت (در صورت موجودیت).
7- شغل.
8- کشور و آدرس دفتر ثبت اسناد مالک علامت تجارتی. 
9- تغییرات مربوط به علامت تجارتی و حقوق تقاضا شده، از طرف درخواست دهنده. 
10- سایر مواردیکه در این قانون پیش بینی شده باشد.
(3) دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علامت تجارتی)، می تواند، حین تقاضا نقل فهرست علایم تجارتی ثبت شده را در مقابل پرداخت فیس معین بدسترس متقاضیان قرار دهد.

حمایت علامت 
ماده نوزدهم: 

علامت تجارتی از تاریخ ارائه درخواست به دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علامت تجارتی)، مورد حمایت قرار می گیرد.
مدت اعتبار ثبت علامت تجارتی 
ماده بیستم: 
(1) مدت اعتبار ثبت علامت تجارتی ده سال می باشد، این مدت بالاثر تقاضای مالک برای دوره های ده ساله متوالی دیگر تجدید شده می تواند. 
(2) مالک علامت تجارتی مکلف است ، در خلال مدت شش ماه قبل از انقضای مدت مندرج فقره (1) این ماده درخواست تجدید را به دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علامت تجارتی)، ارائه نماید. 
(3) مالک علامت تجارتی نه می تواند حین تجدید در علامت تجارتی ثبت شده یا لیست اجناس، اموال، محصولات یا خدماتی که علامت تجارتی بدین منظور قبلاًثبت گردیده، تغییرات وارد نماید.

مالکیت علامت تجارتی 
ماده بیست و یکم: 

مالکیت علامت تجارتی به شخصی تعلق می گیرد که اولین بار آنرا استعمال نموده باشد، مگر اینکه در محکمه خلاف آن ثابت شود.

ختم مالکیت علامت تجارتی 
ماده بیست ودوم: 

حق مالکیت علامت تجارتی در موارد ذیل خاتمه می یابد:
1-انصراف از تجارت، صنعت، زراعت یا خدماتی که به مالکیت علایم تجارتی، خاص مربوط باشد.
2-فروش یا هر نوع انتقال حق مالکیت به شخص دیگر، طبق احکام قانون. 
3- عدم ارایه درخواست تجدید ثبت علامت تجارتی در خلال مدت شش ماه مطابق حکم مندرج فقره (2) ماده بیستم این قانون.
4- هرگاه ثابت گردد علامت تجارتی برای مدت سه سال متوالی استعمال نگردیده است، محکمه تجارتی مربوط به اساس تقاضای شخص ذینفع که علامت به نام وی ثبت گردیده، می تواند اصدار حکم نماید، مگر اینکه مالک علامت تجارتی (شخص اول) دلایل موجه را مبنی بر عدم استفاده از آن را طی مدت مذکور ارائه نماید. در این صورت با رعایت احکام مندرج ماده دوازدهم این قانون ثبت گردد.
5- دور حکم محکمه ذیصلاح راجع به ابطال حق ملکیت. 

تولید یا عرضه در ساحه جغرافیایی مشهور
ماده بیست وسوم: 


(1) هرگاه نام یک ساحه مشهور جغرافیایی بحیث جزءمشمول علامت تجارتی ثبت شده باشد، مالک آن موظف است ، تولید اجناس یا محصولات یا عرضه خدمات را در همان ساحه جغرافیایی انجام دهد. 
(2) اشخاص حقیقی یا حکمی نمی توانند، بخاطر اغفال مردم با استفاده از وسایل مختلف جنس، محصول یا خدمت را طور معرفی یا قلمداد نماید که برخلاف نشانه واقعی ساحه جغرافیایی مربوط باشد.
(3) اشخاص حقیقی یا حکمی که به تولید جنس یا محصول یا عرضه خدمات در ساحه جغرافیایی می پردازند، که دارای شهرت خاص می باشد نمی توانند نشان جغرافیایی را در مورد اجناس، محصولات یا خدمات مشابهی که در سایر ساحات تولید یا عرضه می گردند، بگونه استعمال نماید تا چنان پنداشته شود که تولید جنس یا محصولات یا عرضه خدمات مذکور در همان ساحه مشهور صورت گرفته است. 

استفاده از نام های مشهور 
ماده بیست وچهارم: 

اشخاص حقیقی یا حکمی می توانند علایم و نام های مشهور جغرافیایی را که در اصطلاح تجارت به منظور نام گذاری جنس، تولید یا خدمت مربوط مورد استفاده قرار می گیرد، استعمال نمایند، مگر اینکه چنین علایم جغرافیایی عام طبق حکم مندرج ماده سی و یکم این قانون، اغفال کننده باشد.


فصل سوم 
اعتراضات 


حق اعتراض 
ماده بیست و پنجم: 

اشخاص آتی درباره علامت تجارتی که راجع به آن درخواست ثبت به عمل آمده ویا به ثبت رسیده باشد اعتراض کرده می توانند: 
1- شخصی که مدعی باشد آن علامت، علامت تجارتی خودش می باشد. 
2- شخصی که، علامت به علامت تجارتی اش به اندازه شبیه باشد که مستهلکین را به اشتباه بی اندازد. 

طرز اعتراض
ماده بیست وششم: 

(1) اشخاص ذینفع یا نمایندگان قانونی آنها می توانند، در مورد ثبت علامت تجارتی در خلال مدت (30) روز بعد از نشر در جریده رسمی اعتراض خویشرا طور کتبی یا از طریق پست راجستری به دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی)، ارایه نماید.
(2) دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علامت تجارتی)، مکلف است، در خلال مدت (15) روز از تاریخ دریافت اعتراض، نقل آنرا به درخواست دهنده ثبت علامت تجارتی که علیه او اعتراض صورت گرفته، ارائه نماید. 
(3) هرگاه درخواست دهنده ثبت در خلال مدت (30) روز بعد از ارسال اطلاعیه اعتراض از طرف دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی) به وی از درخواست خود انصراف نه ورزد، شخص اعتراض کننده می تواند در خلال مدت (60) روز به محکمه تجارتی مربوط شکایت نماید. در خلال این مدت جریان (پروسه) ثبت تعلیق می گردد. 
(4) هرگاه شخص اعتراض کننده نتواند در خلال مدت مندرج فقره (3) این ماده به محکمه مراجعه نماید، یا بعد از آن شکایت خود را تعقیب نه نماید، در این صورت علامت تجارتی به نام شخصی که درخواست ثبت را نموده است، ثبت و شخص اعتراض کننده مستحق باز پرداخت هیچ نوع حق الثبت (فیس) تاٌدیه شده نمی باشد. 

طرز اعتراض در مورد انتقال یا تغییر علامت تجارتی 
ماده بیست وهفتم : 

اگر اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا تغییر علامت ویا درباره ثبت تغییر محصولات و تولیداتی باشد که آن علامت برای تثبیت و تشخیص آنها تعیین شده است، احکام مواد مربوط به اعتراضات در مورد تطبیق می گردد. 

تصمیم محکمه 
ماده بیست وهشتم: 

(1) محکمه تجارتی مربوط حین رسیدگی به درخواست طرفین منازعه با نظر داشت دلایل ارائه شده در مورد تایید یا رد ثبت، تصمیم اتخاذ می نماید. 
(2) حکم قطعی محکمه به مصرف محکوم له در یکی از روزنامه های رسمی نشر می شود. محکوم له می تواند مخارج مذکور را در جمله خسارات از محکوم علیه مطالبه نماید.

استعمال علامت تجارتی
ماده بیست و نهم:
 

هرگاه شخص اعتراض دهنده، ثابت نماید، که علامت تجارتی مورد اعتراض بطور مستمر از طرف وی استعمال گردیده است،در این صورت محکمه تجارتی مربوط به ثبت علامت تجارتی به اسم وی حکم صادر می نماید. هر گاه علامت تجارتی، قبلاً به اسم درخواست دهنده ثبت، به ثبت رسیده باشد، اسم ثبت آن حذف و محکمه تجارتی به ثبت علامت تجارتی به اسم شخص اعتراض دهنده،حکم صادر می نماید.

مدت مرور زمان دعوی 
ماده سی ام : 


مرور زمان برای استماع یا رسیدگی دعوی مربوط به ثبت علامت تجارتی یک سال می باشد، اشخاص که در خلال مدت مذکور از تاریخ ثبت علامت تجارتی در مورد آن اعتراض نه نمایند، دعوی شان قابل سمع نمی باشد. 


فصل چهارم 
مجازات
 


تخلفات
ماده سی ویکم: 

(1) شخص در صورت تخلف یکی از موارد ذیل، حسب احوال به تناسب ضرر وارده به جبران آن محکوم می گردد:
1- تزویر یا تقلب علامت تجارتی که قبلاً طبق احکام این قانون در دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی)، به ثبت رسیده یا آنرا طوری استعمال نماید که موجب اغفال مردم گردد. 
2- استعمال قصدی علامت جعلی یا تقلید شده. 
3- نصب علامت تجارتی شخص ثالث، بدون اجازه مالک در تولیدات تجارتی خود. 
4- فروش عمدی ، عرضه به فروش، ترویج یا در تصرف داشتن اجناس، محصولات یا خدمات دارای علامت جعلی، تقلیدی یا غیر مجاز. 
5- استعمال علامت مندرج ماده هشتم این قانون. 
6- ذکر مال ها، دیپلوم ها، جوایز یا رتب افتخاری در اجناس، محصولات یا خدمات که به آنها متعلق نباشد، یا در مورد نهاد یا اسامی تجارتی که اصلاً کسب نکرده باشد. 
7- استفاده از امتیازات اختصاص یافته به اجناس و محصولات دارای نمایش یا خدمات مشترک، مگر اینکه منبع و ماهیت امتیازات متذکره، طور واضح بیان شده باشد. 
8- استعمال نشان های جغرافیایی یک ساحه دارای شهرت خاص در تولید جنس، محصول یا خدمت معین روی جنس، به نحوی که این اجناس، محصولات یا خدمات در آن ساحه تولید، ایجاد گردیده است، سبب اغفال مردم گردد. 
(2) در صورت تکرار تخلف مندرج فقره (1) این ماده مرتکب به جبران دوچند ضرر وارده ویا حبسی که از شش ماه کمتر و از یک سال بیشتر نباشد، محکوم می گردد. 


مطالبه جبران خساره
ماده سی و دوم: 

شخص متضرر می تواند در صورت تزویر در علامت تجارتی مربوط، منع استعمال آنرا درخواست و جبران خساره را از فاعل مطالبه نماید. 

مصادره اجناس و مسدود نمودن محل فعالیت
ماده سی و دوم: 

محکمه ذیصلح، علاوه بر محکومیت به مجازات مندرج این فصل حسب احوال به مصادره اجناس و محصولاتی که موضوع جرم را تشکیل داده مبالغی که از اثر ارتکاب جرم بدست آمده و وسایلی که در ارتکاب جرم مورد استعمال قرار گرفته و به مسدود نمودن محل فعالیت برای مدت الی شش ماه و در صورت تکرار آن به قطع دایمی فعالیت حکم می نماید. 

فصل پنجم  
احکام متفرقه 

حق الثبت 
ماده سی و چهارم: 

(1) مالک مکلف است در بدل درخواست نامه و ثبت علامت تجارتی مبالغی را به نام حق الثبت تادیه نماید که اندازه آن از طرف شورای وزیران تعیین می گردد. 
(2) مبالغ مندرج فقره (1) این ماده به حساب واردات دولت تحویل بانک می گردد. 

وضع مقرره ها 
ماده سی و پنجم:
 

وزارت تجارت و صنایع می تواند، به منظور تطبیق بهتر این قانون، مقرره ها را طی مراحل، لوایح و طرزالعمل ها را وضع نماید. 

تاریخ انفاذ
ماده سی وششم : 

این قانون بعد از توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر می گردد و با انفاذ آن اصولنامه علایم تجارتی منتشره جریده رسمی شماره (100) سال 1339 ملغی شمرده می شود. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :