موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و اعتراض شخص ثالث | موسسه پلکان

ابطال در اختراع

اختراع

ثبت اختراع
اختراعات
ثبت اختراع و اعتراض شخص ثالث

 

ثبت اختراع و اعتراض شخص ثالث

در اکثر قوانین، بعد از فرآیند بررسی، مهلتی در نظر گرفته می ود تا هر شخص ثالثی بتواند علیه پذیرش اختراعی خاص، اعتراض کند.اعتراض علیه اختراع اروپایی در اداره ی ثبت اختراع اروپا تنها نیاز به یک فرآیند دارد؛ استدلالات قابل ارائه در تقاضانامه ی اعتراض به شروط قابلیت ثبت، به خصوص شرایط جدید بودن، غیر بدیهی بودن و افشای کافی، محدود هستند. 

اگر اداره اختراع اروپایی به نفع متقاضی رای دهد، حق اختراع بدون اصلاح در شکل اولیه خود تایید و صادر می شود. ولی اگر تصمیم به نفع معترض باشد، متقاضی ممکن است مجبور شود قلمروی ابداع را محدود کند و حتی در مواردی اعتراض ممکن است منجر شود که متقاضی از کسب حق اختراع باز بماند. 

اختراع بررسی شده تا زمانی که مهلت اعتراض به صورت رسمی به پایان نرسد،لازم الاجرا نمی شود. اگرحق اختراعی صادر شود که مهلت اعتراض آن سپری گردیده و یا بعد از رویه ی اعتراض، معتبر اعلام شده است از آن زمان به بعد، اختراع لازم الاجرا می باشد و تنها نپرداختن هزینه های تمدید، انصراف متقاضی یا چالش موفق آمیز اشخاص ثالث در دعوای بطلان، ممکن است قبل از اتمام دوره ی حمایت، باعث سلب حمایت از مال اختراع شود. 

ابطال در اختراع

اعتراض، بخش عادی از روند پذیرش اختراع می باشد و از این رو، هر ذی نفعی اعتراض به اختراع،محق است. ابطال، آخرین وسیله مقابله با حق اختراع است و تنها کسانی ازآن می توانند استفاده کنند که اختراع ثبت شده، بر حقوقشان تاثیر گذاشته است.ابطال، ااسلحه ای اختیاری علیه اختراع های صادر شده و لازم الجراء است. استدلال هایی که می توانند در مرحله ی ابطال مطرح شوند، همان هایی هستند که در فرآیند اعتراض بیان شده اند؛ با این حال، ممکن است با توجه به قوانین کشورها محدودیت هایی در نوع استدلال ها وجود داشته باشد. همان گونه که حق اختراع حقی هست که توسط هر کشور خاص طبق مقررات خاص اعطا می شود ممکن است مبنای ابطلشان نیز از کشوری به کشور دیگر فرق کند. مرجع رسیدگی نیز بر اساس قانون هر کشوری، دادگاه های مدنی یا تجاری خاص در این زمینه هستند. 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴