موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت برند در افغانستان و استعمال آن | موسسه پلکان

علامت تجاری
ثبت برند در افغانستان و استعمال آن

 

ثبت برند در افغانستان و استعمال آن


در بسیاری از کشور ها، پس از ثبت علامت تجاری، صاحب علامت موظف است طی دوره تعیین شده از علامت تجاری خود استفاده کند (ویا علامت تجاری خود را مورد استعمال قرار دهد)، اگر این استعمال انجام نشود به دلیل نقض حقوق علائم تجاری، علامت تجاری وی از دفتر ثبت پاک و حذف می شود. 

 

ثبت علامت تجاری


عدم استعمال علامت تجاری یا قطع استعمال آن در مدتی که عرفا قطع استعمال مصداق پیدا کند، موجب سقوط و زوال آن است. در واقع این حق به علت قطع استعمال، بلا صاحب یا بلا مالک خواهد شد. با زوال امتیاز ناشی از نام تجاری، اشخاص ثالث می‌توانند به عنوان نام بازرگانی از این نام استفاده کنند. بابراین تجار یا موسسات تجاری باید برای جلوگیری از سقوط حق نام بازرگانی آنان و حفاظت از آن تلاش لازم به عمل آورند؛ زیرا ممکن است غیر ارادی این حق ساقط شود. 
طبق ماده 5 آیین نامه ثبت علائم تجاری در افغانستان:
 استعمال علایم تجارتی مندرج ماده چهارم این قانون اختیاری می باشد، مگر اینکه وزارت تجارت و صنایع یا دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علائم تجاری) استعمال آن را اجباری نمایید. 
موارد زیر به عنوان علامت تجاری قابل استعمال نیست و در صورت مشاهده، میتوان از استعمال آن ها جلوگیری شود: 
1- بیرق ملی، نشان دولتی و سایر نشان های دولتی، سازمان ها و موسسات داخلی و بین المللی، یا کشورهای خارجی، مگر اینکه استعمال آن کتباً مجاز دانسته شده باشد.
2- محراب و منبر یا هر گونه علامتی که با نشان ها یا علامات دارای ماهیت کاملاً مدهبی یکسان یا مشابه باشد. 
3- تصاویر زعمای ملی و مقامات عالیه دولتی. 
4- کلمات و عباراتی که از آن نسبت به ادارات دولتی، اشتباه شده بتواند. 
5- علایمی موسسات رسمی مانند سره میاشت، (هلال احمر) صلیب سرخ یا سایر علایم مشابه و تقلید از آنها.
6- علایمی که منافی عفت، اخلاق و نظم عامه باشد. 
7- علایم که در کیفیت یا خاصیت غیر مشخص یا شامل اسامی باشند که معمولاً از طریق عرف و سنن به اجناس، محصولات یا خدمات داده شده باشد، یا رسامی های مانوس و تصاویر معمولی اجناس و محصولات، چنین علامات به طور عام استعمال شده می توانند، مگر بحیث علامات تجارتی نمی توانند استعمال، ثبت و مورد حمایت قرار گیرند. 
8- اشتهارت جغرافیایی که استعمال آن باعث مغشوش شدن منشاء یا منبع اجناس، محصولات یا خدمات گردد. 
9- اسم، اسم خانوادگی، عکس یا نشان شخص ثالث، مگر اینکه موافقه قبلی وی یا ورثه اش در مورد حاصل گردیده باشد.
10- علایمی که سبب اغفال مردم گردد یا معلومات کاذب در مورد منشاء، منبع یا سایر مشخصات اموال، محصولات یا خدمات باشد. 
11- علایمی که شامل
نام تجاری خیالی، تقلیدی یا جعلی باشد. 
12- علایمی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حکمی بوده و کاربرد آن ممنوع گردیده باشد. 
13- علایمی کمپنی های که در افغانستان انتشار و ترویج یافته است، مگر با اجازه مالک آن. 
14- علایم یا نشان های تجاری ثبت شده مربوط به اجناس یا خدماتی یکسان یا دارای مشابهت باشد. 
15- علایمی که استعمال آن به مقاصد خاص تشخیص گردد.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴