موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

راه های بررسی اختراع | موسسه پلکان

مالکیت فکری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

اختراع

افشای اختراع
اختراعات
راه های بررسی اختراع

 

راه های بررسی اختراع


متقاضی می تواند خودش تحقیق را انجام دهد؛ یعنی تمامی منابع اطلاعاتی موجود را بررسی و جدید بودن آن را احراز کند. نکته ی مهم برای مخترعان این است که ابداع باید در کل جهان جدید باشد. 
متقاضی می تواند با مراجعه مسنقیم به مدیریت
مالکیت فکری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، بخش مدیریت مالکیت فکری و یا یکی از مراجع منطقه ای، تقاضای خود را برای ارزیابی اختراع تسلیم کند. 

 

اختراع - بررسی اختراع- ثبت اختراع


با توجه به بند 3 از بخش ج ماده ی 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، ارزیابی اختراعات جزو ماموریت های این وزارت می باشد؛ این وظیفه، بر عهده ی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران قرار گرفته است تا با همکاری دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری آن را انجام دهد. 
متقاضی برای ارزیابی ابداع خود، یعنی کارشناسی و بررسی اختراع از نظر شکلی و ماهوی، باید مدارک یر را فرام کند: 
1-    تکمیل فرم مراجعین؛
2-    تکمیل فرم مشخصات اختراع؛
3-    ارائه درخواست کتبی برای تایید اختراع؛ 
4-    ارائه ی کپی برابر با اصل شده ی گواهی ثبت اختراع و یا آوردن هم زمان کپی و اصل گواهی، جهت رویت کارشناسان مدیریت مالکیت فکری؛
5-    ارائه شرح کامل اختراع بر اساس استاندار زیر: 
•    عنوان اختراع
•    دانش قبلی مربوط به آن
•    ارزیابی دانش قبلی
•    
افشای اختراع
•    ارائه راه انجام اختراع؛
•    تاثیرات سودمند اختراع؛
•    ادعاها؛
•    چکیده؛ 
•    اشکال؛
6-    در صورتی اختراع به وسیله ی شخص، گروه و انجمنی تایید شده است، تاییدیه مذکور باید ضمیمه مدارک فوق شود.
چنانچه ارزیابی مثبت باشد، دفتر، پرونده را به مدیریت مالکیت فکری ارسالمیکند تا پس از بررسی تمام مراحل و مدارک موجود و تصویب در شورای اختصاصی ارزیابی اختراعات، گواهی تایید اختراع صادر شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به آیین نامه هماهنگی مراجع منطقه ای برای ارزیابی اختراعات سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و سایت این سازمان مراجعه شود.
متقاضی میتواند برای درخواست ارزیابی و تایید علمی اختراع، به مراجع منطقه ای زیر نیز مراجعه کند، البته مرجع اصلی رسیدگی، سازمان های پژوهش های علمی و صنعتی ایران است:
1-    تهران، دانشگاه تهران (واحد های حقوق مالکیت فکری)؛
2-    مرجع منطقه ای مرکزی کشور، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان (واحد های حقوق مالکیت فکری)؛
3-    مرجع منطقه ای جنوب کشور، شیراز، دانشگاه شیراز (واحد های حقوق مالکیت فکری)؛
4-    مرجع منطقه ای شرق کشور، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد (واحد های حقوق مالکیت فکری)؛
5-    مرجع منطقه ای شمال غربی کشور، تبریز، دانشگاه تبریز (واحد های حقوق مالکیت فکری)؛
متقاضی می تواند از نمایندگان و نیروهای حرفه ای و آموزش دیده ای که ممکن است در محل کارش وجود داشته باشند، استفاده کند.
توصیه می شود که متقاضی، همواره خود در جستجو شرکت کند و فقط به مقالات و ابداعات علمی و فنی ابداع خود اکتفا نکند و به پایگاه اطلاعات اختراع هم توجه کند. سایت های EPO، Uspto و نرم افزارهای qpat، orbit (متعلق به شرکت خصوصی فرانسوی) منابع اطلاعاتی خوبی در اختیار متقاضیان قرار می دهند.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۴