موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ضرورت حمایت از اختراع | موسسه پلکان

مخترعین

تکنولوژی جدید و نوآوری

تکنولوژی و نوآوری ها
حمایت از اختراعات
اختراعات
ضرورت حمایت از اختراع

 

ضرورت حمایت از اختراع

 

حمایت کافی از مخترعین و نوآوران و تسهیل ثبت ملی و بین المللی حقوق می تواند ضمن حفاظت از سرمایه گذاری تحقیقات انجام شده، انگیزه اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی را برای تحقیقات و نوآوری تشخیص دهد، که جلوگیری از اختفای تکنولوژی و نوآوری ها، انتشار دقیق و صحیح تکنولوژی جدید و نوآوری، جلوگیری از فعالیت های تکراری و موازی و صرف هزینه زائد، تسهیل تکنولوژی و تشویق و ترغیب به امر سرمایه گذاری را می توان از اثرات و نتایج مهم آن برشمرد.
برعکس عدم حمایت کافی از اختراع و نوآوری در حوزه های مختلف و نبودن بستر و امنیت حقوقی لازم برای تضمین حقوق مخترعین و نوآوران و همچنین فقدان مکانیزم کارامد و موثر برای تحصیل ورقه اختراع و نوآوری در سطح ملی و بین المللی موجب می شود که بسیاری از اختراعات و نوآوری ها کتمان و در اختیار جوامع گذاشته نشودکه در دراز مدت این امر میتواند دارای پیامد های منفی زیاد از جمله موارد زیر باشد:
1-    محروم شدن جامعه و و افراد آن از نتیجه ابتکار و نوآوری
2-    از بین رفتن روحیه جسارت در ابتکار و نوآوری در نخبگان جامعه
3-    ایجاد مانع در پایه ریزی یک صنعت پیشرفته و استوار بر پایه های قوی تکنولوژی
4-    تنزل سطح کیفیت زندگی افراد جامعه
5-    جلوگیری از رشد و توسعه واحد های تجاری و اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ
6-    عدم اشتیاق و رغبت کشور ها به سرمایه گذاری و جلوگیری از انتقال تکنولوژی
7-    کند شدن روند توسعه در کشور های در حال توسعه و توسعه نیافته
8-    ایجاد ماتع برای توسعه وعلم و نهضت نرم افزاری در کشور ها
از سوی دیگر اهمیت اقتصادی - بازرگانی اختراع بر کسی پوشیده نیست. تاثیر اختراع هم بر فرآیند توسعه اقتصادی کشورها در سطح کلان و هم بر وضعیت اقتصادی - بازرگانی بنگاه های تولید کننده در سطح خرد بنا به دلائل زیر قابل توجه است:
1-    تولیدات صنعتی در اکثر کشور های توسعه یافته، هرچه بیشتر بر تحقیق و توسعه متکی می شود در نتیجه محصولات صادراتی آنها از فناوری پیشرفته فزون تری بهره مندند. از آنجایی که کشور های در حال توسعه سهم ناچیزی در امر تحقیق و توسعه دارند لذا حمایت بیشتر از این حقوق و تحول در نظام حقوق مالکیت صنعتی به ویژه اختراعات می تواند تا حدود زیادی بر محتوا و اولویت های تحقیق و توسعه در کشور های در حال توسعه اثر گذارد.
2-    با قبولی بین المللی نظام اقتصاد بازار و رفع یا کاهش شدید محدودیت ها بر سر راه سرمایه گذار خارجی از جانب تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه ، در این کشور ها موقعیت و فرصت ها زیاد و جدید برای تولید محصولات مبتنی بر اختراعات ثبت شده با استفاده از پروانه های بهره برداری (لیسانس) یا در چارچوب قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک پدید آمده است.
3-    نظام های حقوق مالکیت صنعتی میتواند بر جریانات تجارت نیز موثر باشد. زیرا حمایت از حقوق مالکیت صنعتی بر جریان مهار تولید و تجارت کالاهای تقلبی اثر مثبت داشته است. وقوع تقلب از جمله به خاطر این واقعیت است که قوانین موثری در حمایت از حقوق مالکیت صنعتی به ویژه اختراعات د رکشور مربوطه وجود ندارد تا بنگاه های اقتصادی را وادارد که در استفاده از مالکیت صنعتی اجازه مالکان آنها را کسب نمایند.علاوه بر تولید کنندگان،حمایت از این حقوق، به نفع مصرف کنندگان نیز می باشد زیرا در صورت فقدان چنین حمایتی، مصرف کننده با انبوهی از کالاهای سرقتی یا تقلبی مواجه خواهد شد.
4-    بنگاهای کوچک و متوسط اهمیت زیادی در توسعه اقتصادی کشور ها در سطح جهانی دارند. در تمام اقتصادها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، این نوع بنگاه ها متجاوز از 90% درصد موسسات اقتصادی را تشکیل می دهند. همچنین به اثبات رسید است که در این نوع بنگاه ها، بیشترین ابداعات و اختراعات انجام میگیردکه نیروی محرکه شماری از پیشرفته ترین فناوری هستند. بنابراین حمایت از اختراعات انجام شده در این بنگاه ها با توجه  ارزش افزوده ای که اختراعات میتواند برای بنگاه ها ایجاد کند، می تواند تاثیر زیادی به طور کلی بر فعالیت اقتصادی – بازرگانی آنها در سطح خود داشته باشد.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳