موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

شیوه های انتقال فناوری | موسسه پلکان

شیوه های انتقال فناوری به اعتبار طرفهای درگیر در فرآیند انتقال فناوری

شیوه های انتقال فناوری به اعتبار ماهیت

شیوه های انتقال فناوری به اعتبار نوع قرارداد

شیوه های انتقال فناوری
 

قالب ها و راه های انتقال فناوری، به اعتبارات گوناگون قابل تقسیم بندی است، از جمله به اعتبار طرف های درگیر در فرایند انتقال فن آوری، به اعتبار ماهیت و به اعتبار نوع قرارداد انتقال فن‌آوری.
 

شیوه های انتقال فناوری به اعتبار طرفهای درگیر در فرآیند انتقال فناوری 

انتقال فن آوری گاه از طریق رابطه دو شرکت که هیچ وابستگی بین آنها وجود ندارد صورت می گیرد. در این شیوه، به طور معمول، شرکتی که تابعیت کشور پذیرنده فن‌آوری را دارد، از طریق انعقاد قرارداد با شرکتی (اعم از چند ملیتی و غیر آن) که دارای فن‌آوری است، مبادرت به انتقال فن‌آوری می نماید.

اما در برخی موارد، شرکت انتقال گیرنده فن‌آوری، به گونه ای از شرکت انتقال دهنده تبعیت می کند، به این معنا که شرکت انتقال گیرنده، به این معنا که شرکت انتقال گیرنده فن آوری یکی از شرکت های تابعه، یا شعبه یا نمایندگی خود در ایران (مادایران) مبادرت به انتقال فن آوری به ایران می نماید.


شیوه های انتقال فناوری به اعتبار ماهیت
انتقال فناوری، به اعتبار ماهیت به تجاری و غیر تجاری قابل تقسیم است. در انتقال غیر تجاری قراردادی از انواع قراردادهای رایج تجاری در زمینه انتقال فن آوری منعقد نمی گردد. یکی از شیوه های رایج در انتقال غیر تجاری، اعزام دانشجو یا پرسنل برای تحصیل در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است که در زمینه فن‌آوری پیشتاز هستند. این افراد علاوه بر شرکت در کلاس ها و دوره های خاص آموزشی، با مطالعه مجلات تخصصی یا مطالعه پروانه های اختراع، در مورد فن‌آوری خاصی اطلاعاتی را جمع آوری نموده و پس از بازگشت در ایجاد یا ارتقاء اختراع مورد نظر تلاش می نمایند.
با این حال، روش همواره کارا و موثر نیست، زیرا پروانه های اختراع تمام اطلاعات راجع به اختراع مورد نظر را در اختیار نمیگذارد؛ بلکه توصیف مندرج در پروانه اختراع به اندازه ای است که "شخصی با اطلاعات متعارف در زمینه مورد بحث" را قادر به ساختن موضوع پروانه اختراع نماید. توصیف اختراع و نیز تنظیم ادعاهای مندرج در درخواست صدور پروانه اختراع توسط وکلایی صورت میگیرد که هم در زمینه فنی و هم در زمینه حقوق تبحر دارند. 


شیوه های انتقال فناوری به اعتبار نوع قرارداد
از آنچه در قسمت قبل گفته شد، میتوان نتیجه گرفت که اگر چه شیوه غیر تجاری انتقال فن آوری از جمله از طریق اعزام افراد برای گذراندن دوره های آموزشی و تخصصی لازم است اما به هیچ عنوان کافی نیست. در واقع به دلیل ماهیت فن‌آوری، قوانین حمایت کننده از آن و قواعد حاکم بر آن بازار، انتقال تجاری فن آوری اجتناب ناپذیر است انتقال فن‌آوری به این شیوه، از طریق ترتیبات قراردادی متنوعی صورت می گیرد. این ترتیبات قراردادی، ممکن است متضمن انتقال مالکیت پروانه اختراع به انتقال گیرنده باشد، یا اجازه استفاده از پروانه اختراع را به انتقال گیرنده بدهد بدون این که حقوق مالکانه دارنده آن منتقل شود؛ و یا در قالب قرارداد تحویل کلید باشد و ... . 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳