موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تسلیم تقاضانامه ثبت اختراع در خارج از کشور چه زمانی است ؟ | موسسه پلکان

ثبت اختراع

حق تقدم

ثبت اختراع
ثبت اختراع
اختراعات
تسلیم تقاضانامه ثبت اختراع در خارج از کشور چه زمانی است ؟

 

تسلیم تقاضانامه ثبت اختراع در خارج از کشور چه زمانی است ؟

 

تاریخ تسلیم اولین تقاضانامه ثبت اختراع تاریخ حق تقدم نامیده می­شود و تقاضانامه­ هائی که در سایرکشوها طی مدت 12 ماه (یعنی طی مدت حق تقدم) تسلیم شوند از مزایای تقاضانامه مقدم برخوردارخواهند شد و برتقاضانامه­ هائی که برای ثبت همان اختراع توسط سایرین پس از تاریخ حق تقدم تسلیم شوند تقدم خواهند داشت. قویا توصیه می­شود تقاضانامه ثبت اختراع در خارج را طی مدت حق تقدم تسلیم کنید.

پس از انقضاء مدت حق تقدم و تا زمانیکه اختراع برای باراول توسط اداره ثبت اختراع منتشر شود (عموما 18 ماه پس از تاریخ حق تقدم) کماکان می­توانید برای همان اختراع در سایر کشورها تقاضای کسب حمایت راتسلیم کنید ولی نمی­توانید حق تقدم تقاضانامه مقدم را ادعا کنید. پس از اینکه اختراع افشاء یا منتشر شد، ممکن است قادر نباشید در کشورهای خارجی حمایت مورد نظر را تحصیل کنید چون اختراع شما جدید محسوب نمی­شود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲