موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

پروتكل موافقتنامه مادريد راجع به ثبت بين المللي علائم1 | موسسه پلکان

 

پروتكل‌ مربوط‌ به‌ موافقتنامه‌ مادريد راجع‌ به‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ علائم‌ تصويب‌ شده‌ در مادريد به‌ تاريخ‌ 6 تير 1368 (27 ژوئن‌ 1989)
(مصوب 1382/5/28 مجلس شورای اسلامی)

  

 

 

 


ماده‌ 1 
عضويت‌ در اتحاديه‌ مادريد

كشورهاي‌ عضو اين‌ پروتكل‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ «كشورهاي‌ متعاهد» خوانده‌ مي‌شوند)حتي‌ اگر عضو موافقتنامه‌ مادريدراجع‌ به‌ ثبت‌بين‌المللي‌ علائم‌، بازنگري‌ شده‌ دراستكهلم‌ در سال‌ 1346 (1967) و اصلاح‌ شده‌ در سال‌ 1358 (1979) (كه‌ از اين‌ پس‌»موافقتنامه‌ مادريد (استكهلم‌)»خوانده‌ مي‌شود) نيستند و سازمانهاي‌ مذكور در جزء (ب‌)بند (1) ماده‌ (14) كه‌ عضو اين‌ پروتكل‌ هستند (كه‌ از اين‌ پس‌ «سازمانهاي‌ متعاهد» خوانده‌مي‌شوند) عضو همان‌ اتحاديه‌اي‌ خواهند بود كه‌ كشورهاي‌ عضو موافقتنامه‌ مادريد(استكهلم‌) در آن‌ عضويت‌ دارند. هرگونه‌ اشاره‌اي‌ در اين‌ پروتكل‌ به‌ «طرفهاي‌ متعاهد»به‌عنوان‌ كشورهاي‌ متعاهد و سازمانهاي‌ متعاهد تلقي‌ خواهد شد. 


ماده‌ 2  
تضمين‌ حمايت‌ از طريق‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

1- در مواردي‌ كه‌ تقاضانامة‌ ثبت‌ يك‌ علامت‌ به‌ اداره‌ يك‌ طرف‌ متعاهد تسليم‌مي‌شود يا علامتي‌ در دفتر ثبت‌ اداره‌ يك‌ طرف‌ متعاهد ثبت‌ مي‌شود، شخصي‌ كه‌تقاضانامه‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ «تقاضانامه‌ اصلي‌» خوانده‌ مي‌شود) يا اين‌ ثبت‌ (كه‌ از اين‌ پس‌«ثبت‌ اصلي‌» خوانده‌ مي‌شود) به‌ نام‌ اوست‌ مي‌تواند با رعايت‌ مقررات‌ اين‌ پروتكل‌، ازطريق‌ ثبت‌ آن‌ علامت‌ در دفتر ثبت‌ دفتر بين‌المللي‌ سازمان‌ جهاني‌ مالكيت‌ معنوي‌ (كه‌ ازاين‌ پس‌ به‌ ترتيب‌ «ثبت‌ بين‌المللي‌»، «دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌»، «دفتر بين‌المللي‌» و «سازمان‌»خوانده‌ مي‌شوند)، حمايت‌ از علامت‌ خود در قلمرو طرفهاي‌ متعاهد را تضمين‌ كند،مشروط‌ بر اينكه‌ :
يك‌ - در مواردي‌ كه‌ تقاضانامه‌ اصلي‌ به‌ اداره‌ يك‌ كشور متعاهد تسليم‌ شده‌ يا اداره‌مزبور، ثبت‌ مبدأ را انجام‌ داده‌ است‌، شخصي‌ كه‌ تقاضانامه‌ يا ثبت‌ به‌ نام‌ اوست‌ تبعه‌ يامقيم‌ آن‌ كشور متعاهد يا داراي‌ مقر واقعي‌ و مؤثر صنعتي‌ يا تجاري‌ در آنجا باشد،
دو - در مواردي‌ كه‌ تقاضانامه‌ اصلي‌ به‌ اداره‌ يك‌ سازمان‌ متعاهد تسليم‌ شده‌ يا اداره‌مزبور، ثبت‌ مبدأ را انجام‌ داده‌ است‌، شخصي‌ كه‌ تقاضانامه‌ يا ثبت‌ به‌ نام‌ اوست‌ تبعه‌ يك‌كشور عضو آن‌ سازمان‌ متعاهد باشد يا در قلمرو آن‌ سازمان‌ متعاهد مقيم‌ بوده‌ يا داراي‌ مقرواقعي‌ و مؤثر صنعتي‌ يا تجاري‌ در آنجا باشد.

2- تقاضانامه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ «تقاضانامه‌ بين‌المللي‌» خوانده‌مي‌شود) از طريق‌ اداره‌اي‌ كه‌ تقاضانامه‌ اصلي‌ به‌ آن‌ تسليم‌ شده‌ يا اداره‌ مزبور، ثبت‌ اصلي‌را انجام‌ داده‌ است‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ «اداره‌ مبدأ» خوانده‌ مي‌شود) برحسب‌ مورد، به‌ دفتربين‌المللي‌ تسليم‌ خواهد شد.
3-  هرگونه‌ اشاره‌اي‌ در اين‌ پروتكل‌ به‌ يك‌ «اداره‌» يا «اداره‌ يك‌ طرف‌ متعاهد»به‌عنوان‌ اشاره‌ به‌ اداره‌اي‌ تعبير خواهد شد، كه‌ از جانب‌ طرف‌ متعاهد، مسؤول‌ ثبت‌ علائم‌است‌ و هرگونه‌ اشاره‌اي‌ در اين‌ پروتكل‌ به‌ «علائم‌» به‌ عنوان‌ اشاره‌ به‌ علائم‌ تجارتي‌ وعلائم‌ خدماتي‌ تعبير خواهد شد.
4- در اين‌ پروتكل‌، هرگاه‌ طرف‌ متعاهد يك‌ كشور باشد، «قلمرو يك‌ طرف‌متعاهد» به‌ معني‌ قلمرو يك‌ كشور است‌ و در موردي‌ كه‌ طرف‌ متعاهد يك‌ سازمان‌بين‌الدولي‌ باشد به‌ معني‌ قلمروئي‌ است‌ كه‌ معاهدة‌ تأسيس‌ سازمان‌ بين‌الدولي‌ در آنجااعمال‌ مي‌شود. 


ماده‌ 3  
تقاضانامه‌ بين‌المللي‌

1- هر تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ كه‌ طبق‌ اين‌ پروتكل‌ تسليم‌ شود در فرم‌ تعيين‌ شده‌ درآيين‌نامه‌ ارائه‌ خواهد گرديد. اداره‌ مبدأ، گواهي‌ خواهد كرد كه‌ مشخصات‌ موجود درتقاضانامه‌ بين‌المللي‌ منطبق‌ با مشخصاتي‌ است‌ كه‌ در زمان‌ گواهي‌،در تقاضانامه‌ اصلي‌ ياثبت‌ اصلي‌، حسب‌ مورد، موجود است‌. علاوه‌ بر اين‌، اداره‌ مزبور موارد زير را درج‌ خواهدكرد :
يك‌ - در مورد تقاضانامه‌ اصلي‌، تاريخ‌ و شماره‌ آن‌ تقاضانامه‌،
دو - در مورد ثبت‌ اصلي‌، تاريخ‌ و شماره‌ آن‌ ثبت‌ و نيز تاريخ‌ و شماره‌ تقاضانامه‌اي‌كه‌ ثبت‌ اصلي‌ از آن‌ ناشي‌ شده‌ است‌ اداره‌ مبدأ همچنين‌ تاريخ‌ تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ را ذكرخواهد كرد.
2- متقاضي‌ بايد كالاها و خدماتي‌ را كه‌ براي‌ آنها، حمايت‌ علامت‌ درخواست‌شده‌ است‌ و نيز درصورت‌ امكان‌، طبقه‌ يا طبقات‌ مربوط‌ را بر حسب‌ طبقه‌بندي‌ موافقتنامه‌نيس‌ راجع‌ به‌ طبقه‌بندي‌ بين‌المللي‌ كالاها و خدمات‌ به‌منظور ثبت‌ علائم‌، قيد كند. اگرمتقاضي‌ چنين‌ مشخصاتي‌ را قيد نكند، دفتر بين‌المللي‌، كالاها يا خدمات‌ را در طبقات‌مناسب‌ طبقه‌بندي‌ خواهد كرد. دفتر بين‌المللي‌، طبقات‌ اعلام‌ شده‌ از سوي‌ متقاضي‌ را باكمك‌ اداره‌ مبدأ كنترل‌ خواهد كرد. در صورت‌ بروز اختلاف‌ بين‌ اداره‌ مزبور و دفتربين‌المللي‌، نظر دفتر بين‌المللي‌ ارجحيت‌ خواهد داشت‌.
3- اگر متقاضي‌ رنگ‌ را به‌ عنوان‌ صفت‌ مشخصه‌ علامت‌ خود درخواست‌ نمايد، ازاو خواسته‌ خواهد شد كه‌ :
يك‌ - مراتب‌ را قيد كرده‌ و اطلاعيه‌اي‌ كه‌ در آن‌ رنگ‌ يا تركيب‌ رنگهاي‌ مورددرخواست‌ مشخص‌ شده‌ است‌ به‌ تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ خود منضم‌ نمايد،
دو - به‌ تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ خود نسخه‌هاي‌ رنگي‌ علامت‌ مذكور را ضميمه‌ كند كه‌به‌ اطلاعيه‌هايي‌ كه‌ از سوي‌ دفتر بين‌المللي‌ داده‌ مي‌شود پيوست‌ خواهند شد. تعدادنسخه‌هاي‌ مزبور در آيين‌نامه‌ تعيين‌ خواهد شد.


4- دفتر بين‌المللي‌ بلافاصله‌ علائمي‌ را كه‌ طبق‌ ماده‌ (2) ثبت‌ آنها تقاضا شده‌است‌، به‌ ثبت‌ خواهد رساند. ثبت‌ بين‌المللي‌ مزبور داراي‌ همان‌ تاريخ‌ دريافت‌ تقاضانامه ‌بين‌المللي‌ در اداره‌ مبدأ خواهد بود، مشروط‌ بر اينكه‌ دفتر بين‌المللي‌ طي‌ دو ماه‌ پس‌ از اين‌تاريخ‌ تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ را دريافت‌ كرده‌ باشد. اگر تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ ظرف‌ مدت ‌مزبور دريافت‌ نشده‌ باشد، ثبت‌ بين‌المللي‌ داراي‌ تاريخي‌ خواهد بود كه‌ در آن‌ تاريخ ‌تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ توسط‌ دفتر بين‌المللي‌ دريافت‌ شده‌ است‌. دفتر بين‌المللي‌ بدون ‌تأخير، مراتب‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را به‌ اطلاع‌ ادارات‌ ذي‌نفع‌ خواهد رساند. علائم‌ ثبت‌ شده‌در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ در نشريه‌اي‌ ادواري‌ كه‌ دفتر بين‌المللي‌ منتشر مي‌كند به‌ چاپ‌خواهد رسيد. چاپ‌ علائم‌ برمبناي‌ مشخصاتي‌ خواهد بود كه‌ درتقاضانامه‌ بين‌المللي‌ درج‌مي‌شود.
5- به‌منظور مطلع‌ كردن‌ عموم‌ از علائم‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌، هر اداره‌طبق‌ شرايط‌ مقرر توسط‌ مجمع‌ كه‌ در ماده‌ (10) به‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ است‌ (كه‌ از اين‌ پس‌«مجمع‌» خوانده‌ مي‌شود) تعدادي‌ از نسخه‌هاي‌ نشريه‌ پيش‌گفته‌ را به‌ طور رايگان‌ و تعدادي‌ را همراه‌ با تخفيف‌، از دفتر بين‌المللي‌ دريافت‌ خواهد كرد. اطلاعيه‌ عمومي‌ مزبوراز نظر تمام‌ طرفهاي‌ متعاهد كافي‌ تلقي‌ خواهد شد و هيچ‌ اطلاعيه‌ عمومي‌ ديگري‌ رانمي‌توان‌ از مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ درخواست‌ كرد. 


ماده‌ 3 مكرر 
اثر سرزميني‌

حمايت‌ ناشي‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ فقط‌ به‌ درخواست‌ شخصي‌ كه‌ تقاضانامه‌بين‌المللي‌ را تسليم‌ مي‌نمايد يا شخصي‌ كه‌ مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ است‌، به‌ قلمرو هر طرف‌متعاهدي‌ گسترش‌ خواهد يافت‌. باوجود اين‌، در مورد طرف‌ متعاهدي‌ كه‌ اداره‌ آن‌، اداره‌مبدأ است‌، چنين‌ درخواستي‌ قابل‌ طرح‌ نخواهد بود. 


ماده‌ 3 ثالث‌ 
 درخواست‌ براي‌«گسترش‌ قلمرو حمایت»

1- هر درخواستي‌ براي‌ گسترش‌ حمايت‌ ناشي‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ قلمرو هرطرف‌ متعاهد به‌ طور خاص‌ در تقاضانامه‌ بين‌المللي‌ ذكر خواهد شد.
2- هرگونه‌ درخواستي‌ براي‌ گسترش‌ قلمرو را همچنين‌ مي‌توان‌ متعاقب‌ ثبت‌بين‌المللي‌ انجام‌ داد. چنين‌ درخواستي‌ در فرم‌ تعيين‌ شده‌ در آيين‌نامه‌ ارائه‌ خواهد شد.دفتر بين‌المللي‌ درخواست‌ مزبور را بلافاصله‌ ثبت‌ خواهد كرد و مراتب‌ را بدون‌ تأخير به‌اطلاع‌ اداره‌ يا ادارات‌ ذي‌ربط‌ خواهد رساند. ثبت‌ مزبور در نشريه‌ ادواري‌ كه‌ دفتربين‌المللي‌ منتشر مي‌كند به‌ چاپ‌ خواهد رسيد. اين‌ گسترش‌ قلمرو از تاريخ‌ ثبت‌ آن‌ در دفترثبت‌ بين‌المللي‌ نافذ خواهد بود، مدت‌ اعتبار ثبت‌ مزبور همراه‌ با انقضاي‌ ثبت‌ بين‌المللي‌مربوط‌ به‌ آن‌، خاتمه‌ خواهد يافت‌. 

ماده‌ 4 
آثار ثبت‌ بين‌المللي‌

1-    
الف‌ - از تاريخ‌ ثبت‌ علامت‌ يا ثبت‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ مقررات‌ مواد (3) و (3 ثالث‌)،حمايت‌ از علامت‌ در هر يك‌ از طرفهاي‌ متعاهد ذي‌مدخل‌ به‌ همان‌ نحوي‌ خواهد بود كه‌در صورت‌ تسليم‌ علامت‌ مزبور به‌ طور مستقيم‌ به‌ اداره‌ اين‌ طرف‌ متعاهد وجودمي‌داشت‌. اگر طبق‌ بندهاي‌ (1) و (2) ماده‌ (5)، هيچگونه‌ رد درخواستي‌ به‌ دفتربين‌المللي‌ اعلام‌ نشده‌ باشد يا اينكه‌ رد درخواست‌ طبق‌ ماده‌ مزبور، متعاقباً پس‌ گرفته‌ شده‌باشد، از تاريخ‌ مذكور، حمايت‌ از علامت‌ در قلمرو طرف‌ متعاهد، به‌ همان‌ نحوي‌ خواهدبود كه‌ در صورت‌ ثبت‌ علامت‌ مزبور در اداره‌ اين‌ طرف‌ متعاهد وجود مي‌داشت‌.
ب‌ - ذكر طبقات‌ كالاها و خدمات‌ مقرر در ماده‌ (3)، تعهدي‌ براي‌ طرفهاي‌ متعاهددر مورد تعيين‌ محدوده‌ حمايت‌ از علامت‌، بوجود نخواهد آورد.
2- هر ثبت‌ بين‌المللي‌ از حق‌ تقدم‌ مقرر در ماده‌ (4) كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌ برخوردار خواهد بود، بدون‌ اينكه‌ نيازي‌ به‌ رعايت‌ تشريفات‌مقرر در جزء (د) اين‌ ماده‌ باشد. 


ماده‌ 4 مكرر 
 جانشيني‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ جاي‌ ثبت‌ ملي‌ يا منطقه‌اي‌

1- هرگاه‌ علامت‌ موضوع‌ ثبت‌ ملي‌ يا منطقه‌اي‌ در اداره‌ يك‌ طرف‌ متعاهد،موضوع‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ نيز قرار بگيرد و هر دو ثبت‌ به‌نام‌ شخص‌ واحدي‌ باشند، چنين‌تلقي‌ مي‌شود كه‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ جانشين‌ ثبت‌ ملي‌ يا منطقه‌اي‌ شده‌ است‌، بدون‌ اينكه‌هيچگونه‌ لطمه‌اي‌ به‌ حقوقي‌ كه‌ به‌ دليل‌ ثبت‌هاي‌ مذكور كسب‌ شده‌اند وارد شود، مشروط‌بر اينكه‌ :
يك‌ - حمايت‌ ناشي‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ شامل‌ طرف‌ متعاهد مذكور طبق‌ بندهاي‌(1) و (2) ماده‌ (3 ثالث‌) باشد،
دو - تمام‌ كالاها و خدمات‌ مندرج‌ در ثبت‌ ملي‌ يا منطقه‌اي‌، همچنين‌ در ارتباط‌ باطرف‌ متعاهد مذكور در ثبت‌ بين‌المللي‌ درج‌ شده‌ باشند،
سه‌ - اين‌ گسترش‌ حمايت‌، از تاريخ‌ ثبت‌ ملي‌ يا منطقه‌اي‌ نافذ شود.
2- به‌ مجرد درخواست‌، اداره‌ مذكور در بند (1) ملزم‌ خواهد بود كه‌ ثبت‌بين‌المللي‌ را در دفاتر ثبتي‌ خود، قيد كند. 

 

ماده‌ 5 

رد و بي‌اعتباركردن‌ آثار ثبت‌ بين‌المللي‌ در ارتباط‌ با برخي‌ از طرفهاي‌ متعاهد

1- در مواردي‌ كه‌ قوانين‌ حاكم‌ اجازه‌ دهند، هر اداره‌ طرف‌ متعاهدي‌ كه‌ توسط‌ دفتربين‌المللي‌ از گسترش‌ حمايت‌ ناشي‌ از ثبت‌ بين‌المللي‌ به‌ قلمرو اين‌ طرف‌ متعاهد طبق‌بندهاي‌ (1) يا (2) ماده‌ (3 ثالث‌) مطلع‌ شده‌ است‌، از اين‌ حق‌ برخوردار خواهد بود كه‌ طي‌ اطلاعيه‌اي‌ مبني ‌بر رد حمايت‌ اعلام‌ كند كه‌ نمي‌توان‌ حمايت‌ مزبور را در قلمرو اين ‌طرف‌ متعاهد به‌ علامتي‌ اعطا كرد كه‌ مشمول‌ گسترش‌ موردنظر است‌. رد حمايت‌ مذكور فقط‌ مي‌تواند بر دلايلي‌ مبتني‌ باشد كه‌ طبق‌ كنوانسيون‌ پاريس‌ براي‌ حمايت‌ از مالكيت‌ صنعتي‌، در مورد علامتي‌ اعمال‌ مي‌شود كه‌ به‌ طور مستقيم‌ به‌ اداره‌اي‌ سپرده‌ شده‌ كه‌ رد موردنظر را اعلام‌ مي‌كند. باوجود اين‌، نمي‌توان‌ فقط‌ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ قوانين‌ حاكم‌، ثبت‌ را فقط‌ در مورد تعداد محدودي‌ از طبقات‌ يا براي‌ تعداد محدودي‌ از كالاها يا خدمات‌ اجازه ‌مي‌دهد، حمايت‌ را كلاً يا حتي‌ جزئاً رد كرد.
2-    
الف‌ - هر اداره‌اي‌ كه‌ مايل‌ به‌ اعمال‌ حق‌ مذكور است‌ بايد مراتب‌ رد را به‌ دفتربين‌المللي‌، همراه‌ با توضيح‌ كليه‌ دلايل‌ رد، طي‌ مدت‌ مقرر در قانون‌ حاكم‌ بر آن‌ اداره‌ و بارعايت‌ مفاد جزءهاي‌ (ب‌) و (ج‌)، حداكثر تا قبل‌ از انقضاي‌ يك‌ سال‌ از تاريخي‌ كه‌ دفتربين‌المللي‌ اطلاعيه‌ گسترش‌ اشاره‌ شده‌ در بند (1) را براي‌ آن‌ اداره‌ ارسال‌ كرده‌ است‌،اطلاع‌ بدهد.
ب‌ - علي‌رغم‌ جزء (الف‌)، هر طرف‌ متعاهد مي‌تواند اعلام‌ كند كه‌ براي‌ ثبتهاي‌بين‌المللي‌ انجام‌ شده‌ طبق‌ اين‌پروتكل‌، به‌ جاي‌ مهلت‌ يك‌ ساله‌ اشاره‌ شده‌ در جزء (الف‌)،هجده‌ ماه‌ درنظر گرفته‌ مي‌شود.
ج‌ - در اعلاميه‌ مزبور همچنين‌ ممكن‌ است‌ تصريح‌ شود كه‌ هرگاه‌ رد حمايت‌ ناشي‌از اعتراض‌ به‌ اعطاي‌ حمايت‌ باشد، اداره‌ طرف‌ متعاهد مذكور مي‌تواند رد مزبور را پس‌ ازانقضاي‌ مهلت‌ هجده‌ماهه‌، براي‌ دفتر بين‌المللي‌ ارسال‌ كند. اين‌ اداره‌ در مورد هر ثبت‌بين‌المللي‌ معين‌ مي‌تواند رد حمايت‌ را پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌ هجده‌ماهه‌، فقط‌ به‌ شرط‌رعايت‌ مراتب‌ زير اطلاع‌ دهد :
يك‌ - اگر قبل‌ از انقضاي‌ مهلت‌ هجده‌ماهه‌، به‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاع‌ داده‌ باشد كه‌پس‌ از انقضاي‌ مهلت‌ هجده‌ ماهه‌ نيز امكان‌ اعتراض‌ وجود دارد،
 دو - اگر اطلاعيه‌ رد حمايت‌ مبتني‌ بر اعتراضي‌ باشد كه‌ ظرف‌ حداكثر هفت‌ ماه‌پس‌ از آغاز مدت‌ اعتراض‌، ابلاغ‌ شده‌ است‌، چنانچه‌ مدت‌ اعتراض‌ قبل‌ از مهلت‌ هفت‌ماهه‌ مذكور خاتمه‌ يابد، اطلاعيه‌ را بايد ظرف‌ يك‌ ماه‌ پس‌ از انقضاء مدت‌ اعتراض‌ ابلاغ‌گردد.
د - هر اعلاميه‌اي‌ طبق‌ جزءهاي‌ (ب‌) يا (ج‌) را مي‌توان‌ در اسناد اشاره‌ شده‌ در بند(2) ماده‌ (14) صادر كرد و تاريخ‌ نافذشدن‌ اعلاميه‌ مزبور همان‌ تاريخ‌ لازم‌الاجراءشدن‌اين‌ پروتكل‌ در مورد كشور يا سازمان‌ بين‌الدولي‌ صادركننده‌ اعلاميه‌ خواهد بود. اين‌اعلاميه‌ را مي‌توان‌ بعداً نيز صادر نمود كه‌ در اين‌ صورت‌ تاريخ‌ نافذشدن‌ آن‌ در مورد هرثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ تاريخ‌ آن‌ همان‌ تاريخ‌ نافذشدن‌ اعلاميه‌ يا تاريخي‌ 

بعد از آن‌ باشد، سه‌ماه‌ پس‌ از وصول‌ آن‌ از سوي‌ مديركل‌ سازمان‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ «مديركل‌» خوانده‌ مي‌شود) ياهر تاريخ‌ بعدي‌ مذكور در اعلاميه‌ خواهد بود.
هـ - به‌ مجرد انقضاي‌ مدت‌ ده‌ سال‌ از لازم‌الاجراءشدن‌ اين‌ پروتكل‌، مجمع‌عمومي‌ عملكرد سيستم‌ ايجاد شده‌ در جزءهاي‌ (الف‌) تا (د) را بررسي‌ خواهد كرد. پس‌ ازآن‌، مي‌توان‌ مفاد جزءهاي‌ مزبور را با تصميم‌ مجمع‌ عمومي‌ كه‌ به‌ اتفاق‌ آراء گرفته‌ مي‌شوداصلاح‌ كرد.
3- دفتر بين‌المللي‌ بدون‌ تأخير، نسخه‌اي‌ از اطلاعيه‌ رد حمايت‌ را براي‌ مالك‌ ثبت‌بين‌المللي‌ ارسال‌ خواهد كرد. مالك‌ مزبور از همان‌ طرق‌ جبراني‌ برخوردار خواهد بود كه‌در صورت‌ تسليم‌ علامت‌ مزبور به‌ طور مستقيم‌ به‌ اداره‌اي‌ كه‌ نظر رد خود را به‌ اطلاع‌ وي‌رسانده‌ است‌ وجود مي‌داشت‌. در مواردي‌ كه‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاعاتي‌ را طبق‌ جزء (يك‌)جزء (ج‌) بند (2) دريافت‌ كرده‌ باشد، بدون‌ تأخير، اطلاعات‌ مذكور را براي‌ مالك‌ ثبت‌بين‌المللي‌ ارسال‌ خواهد كرد.
4- دفتر بين‌المللي‌ دلايل‌ رد يك‌ علامت‌ را به‌ اطلاع‌ هر طرف‌ ذي‌نفعي‌ كه‌ چنين‌درخواستي‌ را به‌عمل‌ آورده‌ است‌، خواهد رساند.
5- هر اداره‌اي‌ كه‌ درخصوص‌ يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ معين‌، مراتب‌ رد موقت‌ يا قطعي‌را طبق‌ بندهاي‌ (1) و (2) به‌ اطلاع‌ دفتر بين‌المللي‌ نرسانده‌ است‌ در مورد آن‌ ثبت‌بين‌المللي‌، مزاياي‌ ناشي‌ از حق‌ مقرر در بند (1) را از دست‌ خواهد داد.
6- مراجع‌ ذي‌صلاح‌ يك‌ طرف‌ متعاهد نمي‌توانند آثار يك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ درقلمرو اين‌ طرف‌ متعاهد را بي‌اعتبار اعلام‌ كنند، مگر اينكه‌ قبلاً مراتب‌ در زمان‌ مناسب‌به‌اطلاع‌ مالك‌ اين‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ برسد و به‌ او فرصتي‌ براي‌ دفاع‌ از حقوقش‌ داده‌ شود. رداعتبار به‌ دفتر بين‌المللي‌ اطلاع‌ داده‌ خواهد شد. 


ماده‌ 5  مكرر 
مدارك‌ كتبي‌ در مورد قانوني‌ بودن‌ استفاده‌ از برخي‌ عناصر علامت‌

مدارك‌ كتبي‌ درمورد قانوني‌ بودن‌ استفاده‌ از برخي‌ عناصر گنجانده‌ شده‌ در يك‌علامت‌، مانند نشانهاي‌ نجابت‌ خانوادگي‌، تمثالها، امتيازات‌ افتخاري‌، القاب‌، اسامي‌تجاري‌، اسامي‌ اشخاصي‌ غير از اسم‌ متقاضي‌ يا ديگر عناوين‌ مشابه‌ كه‌ ممكن‌ است‌ادارات‌ طرفهاي‌ متعاهد درخواست‌ كنند از هرگونه‌ تسجيل‌ يا تصديق‌، جز در مواردي‌ كه‌ ازسوي‌ اداره‌ كشور مبدأ انجام‌ مي‌شوند، معاف‌ خواهند بود. 


ماده‌ 5 ثالث‌ 
رونوشتهاي‌ مطالب‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌، جستجو براي‌موارد قابل‌ پيش‌بيني‌، خلاصه‌هائي‌ از دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌

1- دفتر بين‌المللي‌ به‌ مجرد پرداخت‌ وجهي‌ كه‌ درآيين‌نامه‌ تعيين‌ مي‌شود،رونوشتي‌ از مطالب‌ ثبت‌ شده‌ در دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ راجع‌ به‌ يك‌ علامت‌ مشخص‌ رابراي‌ هر شخص‌ درخواست‌ كننده‌اي‌ صادر خواهد كرد.
2- دفتر بين‌المللي‌ در صورت‌ پرداخت‌ هزينه‌، همچنين‌ مي‌تواند جستجوهائي‌ رادربين‌ علائمي‌ كه‌ موضوع‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ هستند براي‌ موارد قابل‌ پيش‌بيني‌ انجام‌ دهد.

3-    خلاصه‌هائي‌ از دفتر ثبت‌ بين‌المللي‌ كه‌ به‌ منظور ارائه‌ به‌ يكي‌ از طرفهاي‌متعاهد درخواست‌ مي‌شوند از هرگونه‌ تسجيلي‌ معاف‌ خواهند بود. 


ماده‌ 6 
مدت‌ اعتبار ثبت‌ بين‌المللي‌، وابستگي‌ و استقلال‌ ثبت‌ بين‌المللي‌

1- ثبت‌ علامت‌ در دفتر بين‌المللي‌ براي‌ مدت‌ ده‌ سال‌ معتبر است‌ و امكان‌تجديدثبت‌ طبق‌ شرايط‌ مقرر در ماده‌ (7) وجود دارد.
2- به‌ محض‌ انقضاي‌ يك‌ دوره‌ پنج‌ ساله‌ از تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، مشروط‌ به‌رعايت‌ موارد زير، ثبت‌ مزبور از تقاضانامه‌ اصلي‌ يا ثبت‌ ناشي‌ از آن‌، يا از ثبت‌ اصلي‌، بسته‌به‌ مورد، با رعايت‌ مقررات‌ آتي‌ مستقل‌ مي‌گردد.
3- اگر قبل‌ از انقضاي‌ پنج‌ سال‌ از تاريخ‌ ثبت‌ بين‌المللي‌، تقاضانامه‌ اصلي‌ يا ثبت‌ناشي‌ از آن‌، يا ثبت‌ اصلي‌، حسب‌ مورد، پس‌ گرفته‌ شده‌، منقضي‌ شده‌، صرفنظر شده‌ يامشمول‌ يك‌ تصميم‌ قطعي‌ مبني‌بر رد، فسخ‌، لغو يا ابطال‌ در ارتباط‌ با تمام‌ يا بعضي‌ ازكالاها و خدمات‌ مندرج‌ در ثبت‌ بين‌المللي‌ قرار گرفته‌ باشد، حمايت‌ ناشي‌ از ثبت‌بين‌المللي‌، اعم‌ از اينكه‌ موضوع‌ انتقال‌ واقع‌ شده‌ يا نشده‌ باشد، ديگر قابل‌ استناد نخواهدبود. اگر در مواردي‌ ؛
يك‌ - تقاضاي‌ تجديدنظر در مورد تصميم‌ رد آثار تقاضانامه‌ اصلي‌،
دو- دعوائي‌ كه‌ موضوع‌ آن‌ پس‌ گرفتن‌ تقاضانامه‌ اصلي‌ يا فسخ‌، لغو يا ابطال‌ ثبت‌ناشي‌ از تقاضانامه‌ اصلي‌ يا ثبت‌ اصلي‌ است‌ ، 
سه‌ - اعتراض‌ به‌ تقاضانامه‌ اصلي‌
پس‌ از انقضاي‌ دوره‌ پنج‌ ساله‌، منجر به‌ يك‌ تصميم‌ قطعي‌ مبني‌بر رد، فسخ‌، لغو، ابطال‌، ياحكم‌ مبني‌بر پس‌ گرفتن‌ تقاضانامه‌ اصلي‌ يا ثبت‌ ناشي‌ از آن‌ يا ثبت‌ اصلي‌، بسته‌ به‌ مورد،شده‌ باشد به‌ همين‌ ترتيب‌ عمل‌ مي‌شود، مشروط‌ بر اينكه‌ اين‌ تقاضاي‌ تجديدنظر، دعوي ‌يا اعتراض‌ پيش‌ از انقضاي‌ دوره‌ مذكور آغاز شده‌ باشد. همچنين‌ اين‌ موضوع‌ ناظر برمواردي‌ است‌ كه‌ اگر تقاضانامه‌ اصلي‌ پس‌ گرفته‌ شود يا از ثبت‌ ناشي‌ از تقاضانامه‌ اصلي‌ ياثبت‌ اصلي‌ پس‌ از انقضاي‌ دوره‌ پنج‌ ساله‌ صرفنظر شود، مشروط‌ بر اينكه‌ در زمان‌ پس‌گرفتن‌ يا صرفنظركردن‌، تقاضانامه‌ يا ثبت‌ مذكور موضوع‌ رسيدگي‌هاي‌ اشاره‌ شده‌ درجزءهاي‌ (يك‌)، (دو) يا (سه‌) بوده‌ و چنين‌ رسيدگي‌هايي‌ قبل‌ از انقضاي‌ دوره‌ مذكور آغاز شده‌ باشد.
4- اداره‌ مبدأ، آن‌ گونه‌ كه‌ در آيين‌نامه‌ مشخص‌ شده‌ است‌، واقعيتها و تصميمات ‌مربوط‌ طبق‌ بند (3) را به‌ اطلاع‌ دفتر بين‌المللي‌ خواهد رساند و دفتر بين‌المللي‌ طبق‌آيين‌نامه‌ مراتب‌ را به‌ طرفهاي‌ ذي‌نفع‌ اطلاع‌ خواهد داد و اطلاعات‌ واصله‌ را منتشر خواهدكرد. اداره‌ مبدأ در مواردي‌ كه‌ عملي‌ باشد از دفتر بين‌المللي‌ خواهد خواست‌ كه‌حتي‌الامكان‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ را لغو كند و دفتر بين‌المللي‌ طبق‌ درخواست‌ مزبور اقدام‌خواهد كرد. 


ماده‌ 7 
تجديد ثبت‌ بين‌المللي‌

1- هر ثبت‌ بين‌المللي‌ را مي‌توان‌ براي‌ مدت‌ ده‌ سال‌ پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ پيشين‌ تجديدكرد. اين‌ كار صرفاً از طريق‌ پرداخت‌ هزينه‌ اصلي‌ و با رعايت‌ بند (7) ماده‌ (8)، ازطريق‌ پرداخت‌ هزينه‌هاي‌ تبعي‌ و تكميلي‌ مقرر در بند (2) ماده‌ (8) انجام‌ مي‌شود.
2- تجديد ثبت‌ نمي‌تواند هيچگونه‌ تغييري‌ در آخرين‌ شكل‌ ثبت‌ بين‌المللي ‌به‌وجود آورد.
3- شش‌ ماه‌ قبل‌ از انقضاي‌ دوره‌ حمايت‌، دفتر بين‌المللي‌ با ارسال‌ يادداشتي‌ غيررسمي‌ براي‌ مالك‌ ثبت‌ بين‌المللي‌ و در صورت‌ وجود، نماينده‌ او، تاريخ‌ دقيق‌ انقضا رايادآوري‌ خواهد كرد.
4- درصورت‌ پرداخت‌ هزينه‌ اضافي‌ تعيين‌ شده‌ در آيين‌نامه‌، اجازه‌ استفاده‌ از يك‌مهلت‌ شش‌ ماهه‌ براي‌ تجديد ثبت‌ بين‌المللي‌ اعطاء خواهد شد. 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۴