موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و استفاده مقدم | موسسه پلکان

ثبت اختراع

اختراع

حق اختراع
مخترع
اختراعات
ثبت اختراع و استفاده مقدم

 

ثبت اختراع و استفاده مقدم 

استفاده مقدم در حقوق ثبت اختراع به اصلی گفته می شود که بر اساس آن شخص قبل از تقاضای ثبت اختراع، از اختراع استفاده و اقدامات جدی و موثری را برای آماده شدن استفاده از آن به عمل آورده باشد تحت شرایطی عمل وی نقض حق اختراع تلقی خواهد شد.

در قانون 1310 ایران، برای همه اختراعات اصل استفاده مقدم پذیرفته نمی شود.

مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده می تواند در صورتی که مدت ورقه ذکر شده منقضی نشده باشد در ایران نیز برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند لیکن اگر اختراع مزبور را کسی یا موسسه ای در ایران قبل از تقاضای ثبت اختراع کلا یا جزئا به موقع عمل یا استفاده گذارده و یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد، مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص یا موسسه جلوگیری کند. 

بر اساس قوانین، قانونگذار «استفاده مقدم» به طور مطلق برای تمام اختراعات در نظر نگرفته است  بلکه این اصل را فقط در رابطه با اختراعی که در خارج ثبت شده و مخترع بخواهد برای بقیه مدت در ایران گواهی اختراع بگیرد، قابل اعمال دانسته است. 

در قانون جدیدالتصویب (ماده 15)، استفاده مقدم به عنوان استثناء بر حقوق انحصاری مخترع پذیرفته شده است. بهره برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع، از اختراع استفاده می‌کرده، یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌آورده است، مشمول حقوق ناشی از گواهینامه اختراع نمی‌گردد. 
همچنین بر اساس بند ج ماده فوق، حقوق استفاده کننده قبلی تنها به همراه شرکت یا کسب وکار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده، قابل انتقال یا واگذاری است. 
با توجه به اهمیت شرط تازگی اختراع برای ثبت، باید گفت که استفاده قبل از ثبت اختراع تنها در صورتی می‌تواند به عنوان استثناء مطرح گردد که غیر علنی و به صورت محرمانه باشد؛در غیر این صورت اگر اختراع دارای عنصر تازگی نباشد غیر قابل ثبت خواهد بود.

منبع: کتاب حقوق اختراعات سید حسن میر حسینی

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۴