موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حق اختراع و زوال آن | موسسه پلکان

ابطال ورقه اختراع

عدم پرداخت هزینه سالیانه اختراع (تمدید ثبت اختراع)

مدت حمایت از اختراع
اختراع
اختراعات
حق اختراع و زوال آن

 

حق اختراع و زوال آن


مدت حمایت از اختراع با توجه به قوانین ملی کشور ها می تواند متفاوت باشد. حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع ممکن است قبل از مدت حمایت از اختراع زایل شده و از بین برود. به عبارت دیگر حقوق مادی اختصاص یافته به دارنده حق اختراع هموچون هرگونه حق مالی دیگر ممکن است در اثر ایجاد شدن اوضاع و احوال خاص و با رعایت قواعد و شرایط مقرره قانونی از بین برود. 

 

ثبت اختراع-سامانه ثبت اختراع


البته بدیهی است که حقوق معنوی مخترع مقید به قید زمان نیست؛ بنابراین با انقضای مدت حمایت از اختراع حقوق معنوی مخترع به قوت خود باقی است مگر اینکه حکم به ابطال ورقه اختراع صادر شده باشد. 
با توجه به مراتب فوق موارد زوال حق اختراع را می توان به شرح زیر بیان کرد:

1-    اعراض از حق اختراع
2-    عدم پرداخت هزینه سالیانه اختراع (تمدید ثبت اختراع)
3-    انقضای مدت اعتبار ورقه اختراع
4-    ابطال ورقه اختراع

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۴