موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و مالکیت صنعتی | موسسه پلکان

مالکیت صنعتی

مالکیت صنعتی

علائم تجارتی
مالکیت صنعتی
اختراعات
ثبت اختراع و مالکیت صنعتی

 

ثبت اختراع و مالکیت صنعتی


ابزار حقوقی که برای حمایت از تروشات فکری بشر در حوزه های صنعت به معنای عامه کلمه و علم و ادب و هنر نقش تعیین کننده و مهم دارد، حقوق مالکیت معنوی است. 

 

ثبت اختراع - مالکیت صنعتی


به طو کلی حقوق مالکیت معنوی معمولا در دو بخش «حقوق مالکیت صنعتی» و «حقوق مالکیت ادبی و هنری» قرار میگیرند. در چارچوب حقوق مالکیت صنعتی موضوعاتی چون علائم صنعتی، اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام‌های تجاری یا خدماتی، نشانه های جغرافیایی، اسرار تجاری و رقابت غیر منصفانه مورد حمایت، قرار میگیرند به تعبیری می توان گفت حقوق مالکیت صنعتی ریشه در تلاش فکری داشته و از خلاقیت ذهنی انسان های نشئت میگیرد و همانند حقوق ناشی از مالکیت ادبی و هنری، به اموال و اشیاء مادی و جسمی تعلق ندارد بلکه ناظر بر اموال غیر مادی است.
حقوق مالکیت صنعتی منحصرا در قلمرو فعالیت های اقتصادی و بازرگانی کاربر دارد و در واقع این نوع مالکیت در چهار راه اقتصاد، تکنولوژی، بازرگانی و حقوق قرار گرفته است و همین خصایص چهارگانه سبب شده است که مالکیت صنعتی اوصاف ویژه ای داشته باشد و از مالکیت ادبی و هنری متمایز گردد.
مالکیت صنعتی به طور کلی و عمومی مجموع حقوق و سلطه یا اقتداری است که بر موضوعات مختلف صنعتی، نظیر اختراعات و هرگونه پدیده خلق شده ای که خصوصیات صنعتی یا تجاری داشته باشد، تعریف می شود و به مالک آن حق می دهد تا به طور انحصاری ولی موقتی از آن بهره برداری کند.
یکی از حقوق مالکیت صنعتی، اختراع و حقوق ناشی از اختراع است. اختراع کلمه ای است از مصدر عربی و در لغت به معنای پدید آوردن،آفریدن، نوآوری،نوکاری کردن و ... می باشد.
تعریف اختراع را میتوان از خصوصیات و شرایط اختراع و شرایط صدور گواهی نامه ی اختراع به دست آورد. به طور مثال اختراعی قابل ثبت و صدور ورقه ی اختراع (گواهینامه اختراع) است که جدید بوده و در کارهای صنعتی و کشاورزی، فایده ی کاربردی داشته باشد. 
اختراع یا پدیده ی ابداعی، نتیجه ی تلاش فکری فرد یا افراد است و در واقع یکی از اقسام مالکیت فکری است.هر پدید آورنده ی اثر فکری نسبت به اثری که خلق کرده است، و علاوه بر حقوق مادی که مربوط به ارزش اقتصادی آن است حقوق معنوی نیز دارد که مربوط به شخصیت او است و ارتباطی با حقوق مادی آن ندارد.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۳