موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و حقوق مالک | موسسه پلکان

بهره برداری از اختراعات

اختراع

ثبت اختراع
مخترع
اختراعات
ثبت اختراع و حقوق مالک

 

ثبت اختراع و حقوق مالک 

 

تصدیق ثبت اختراع به مالک (مخترع)آن حق انحصاری می­دهد که براساس آن اجاره ندهد اشخاص ثالث از اختراع بهره برداری تجاری کنند. این حق شامل حق جلوگیری یا توقف فعالیت ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا واردات محصول و یا فرآیندی است که براساس آن اختراع ثبت شده بدون اجازه مالک تولید شده­اند.

لازم به ذکراست که ثبت اختراع به مالک آزادی استفاده یا حق بهره برداری از فناوری تحت پوشش اختراع ثبت شده را نمی­دهد. با اینکه این موضوع ممکن است تفاوتی ظریف بنظر آید ولی درک سیستم اختراع ونحوه تعامل اختراعات متعدد امری ضروری است. در حقیقت، اختراعات متعلق به اشخاص ثالث ممکن است با اختراعات شما تداخل و فصل مشترک داشته باشند، یکدیگر را در برگرفته یا کامل کنند. بنابراین، ممکن است لازم باشد اجازه بهره برداری از اختراعات سایرین را بمنظور بهره ­برداری تجاری خودتان یا بلعکس کسب کنید.

همچنین، قبل از این که برخی ابداعات خاص از قبیل داده ­ها در تجارت، مورد استفاده قراربگیرند ممکن است لازم باشد برخی مجوزهای خاص کسب شوند (مثلا تائید فروش به بازار از نهاد نظارتی مربوط).

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۲