موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

سند اختراع | موسسه پلکان

حق اختراع

ثبت اختراع

اختراع
توصیف اختراع
اختراعات
سند اختراع
امروز يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

 

سند اختراع


اولین اقدام برای دریافت سند حق اختراع، تکمیل اظهارنامه ی ثبت اختراع است. این فرم ونحوه ی تکمیل آن را می توان از سایت سازمان ثبت اناد و املاک کشور –www.ssaa.ir- تهیه کرد. اظهارنامه ی ثبت باید در سه نسخه، به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پارگی تنظیم شود و پس از ذکر تاریخ، به وسیله متقاضی یا نماینده قانونی وی امضا گردد. لازم به ذکر است که باید ذیل امضای اشخاص حقوی متقاضی ثبت، ممهور به مهر گردد. 

 

ثبت اختراع- سند ثبت اختراع


علاوه بر اظهارنامه ی اختراع، باید توصیف اختراع، شامل عنوان اختراع، زمینهی فنی آن، مکل فنی و بیان اهداف، شرح وضعیت دانش پیشین، ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود، همراه با شرح دقیق، تضیح اشکال، نقشه ها و نمودارها ، بیان مزایای اختراع ادعایی، ذکر صحیح کاربرد، توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع، ضمیمه شود. این عمل، نقش مهمی در تفسییر قلمروی واقعی ادعاها، در دادگاه ها و ادارات دارد. 
در ایران، فقط ابداعات فنی حمایت می شوند؛ ابداعات مربوط به جنبه های زیبایی یک شی همانند شکل یا رنگ، بدون حل یک مسئله فنی، می تواند تحت عنوان طرح های صنعتی حمایت گردد. در قسمت توصیف اختراع باید جنبه ی فنی و روش اجرایی آن، با توجه به دانش های مقدم تبیین شود. 
مدرک مورد نیاز دیگر، ادعا یا ادعاهایی هستند که ممکن است ناظر بر فرآورده، فرآیند، فرآیند دستیابی به یک فرآروده و یا ترکیبی از فرآیند و فرآورده باشد؛ مشروط بر اینکه راجع به یک مفهوم اختراعی باشد. 
ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است، در چارچوب مشخصه های فنی تعیین کند. هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا چند ادعا باشد. این بخش ضمیمه –ادعاها- نقش مهم دارد و تعیین کننده ی حقوق انحصاری است که متقاضی می خواهد به خود اختصاص دهد. 
خلاصه ی توصیف اختراع، به عنوان یکی دیگر از مدارک، فقط برای بیان اطلاعات اختراع به کار می رود و نمی تواند مبنای تفسیر برای تعیین حدود ادعا باشد. 
نقشه یا نقشه ها در صورت لزوم پیوست می شود. 
مدارک و مستنداتی که در عمل اداره ی ثبت برای اشخاص حقوقی و حقیقی مطالبه می کند به شرح ذیل می باشد. 
شخص حقوقی
-    تکمیل فرم اظهارنامه 
-    کپی کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضا
-    وکالتنامه 
-    معرفی نامه روی سربرگ شرکت با مهر و امضای کلیه کسانی که حق امضا دارند.
-    آخرین تغییرات و اخرین روزنامه رسمی 
-    اسانامه شرکت 
-    امضا کلیه کسانی که حق امضا دارند و مهر شرکت در ذیل اظهارنامه و کلیه اوراق موجود در پرونده 
-    ارائه کلیه مدارک مربوط به اختراع (ادعانامه، شرح و توصیف، خلاصه توصیف اختراع، نقشه فنی یا فرمولاسیون)
شخص حقیقی
-    تکمیل اظهارنامه
-    کپی کارت ملی و شناسنامه
-    وکالت نامه 
-    ادعانامه طبق ماده 11
-    شرح و توصیف طبق ماده 10 
-    خلاصه و توصیف اختراع ماده 13 
-    نقشه یا فرمولاسیون ماده17
-    امضای ذیل اظهارنامه و کلیه اوراق موجود در پرونده

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۴