موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و مقابله با سو استفاده از آن | موسسه پلکان

گفتار دوم مقابله : ابطال اختراع

گفتار اول مقابله : اعتراض در اختراع

گفتارسوم مقابله :نقض اختراع
اختراعات
ثبت اختراع و مقابله با سو استفاده از آن

 

ثبت اختراع و مقابله با سو استفاده از آن


ثبت اختراعات، وسایلی برای مقابله و تمایل به استفاده از آن به این منظور، دلیل مهمی برای کسب آن است.  
به همین دلیل یک اختراع با ارزش، به منظور مقابله مورد توجه قرار می گیرد. 
مقابله می تواند مالک
اختراع را در اشکال مختلف به چالش وا دارد. 
1-    مالکیت اختراع ممکن است در خلال مرحله ی بررسی یا بعد از پذیرش در مرحله ی اعتراض یا در مرحله ی ابطال، مورد چالش قرار گیرد. 
2-    مالکیت اختراع (برای بازاریابی و استفاده ی عملی) به اختراعات دیگر وابسته است و مالک آن سعی می کند مشکلات مربوط به این وابستگی ها را حل کند. 
3-    ابداع حمایت شده با ثبت اختراع، از سوی اشخاص ثالث، بدون اجازه ی مالک اختراع به کار می رود (نقض)
تمامی وضعیت های فوق برای مالک اختراع یا اشخاص معترض، اقامه دعواهای طولانی را در پی خواهد داشت. مورد اول و دوم، از ابزار حقوقی مشترکی استفاده می کنند، در حالی که مورد سوم، ترتیبات متفاوتی از ابزار های حقوقی را ایجاب می کند. 
استدلال های به کار رفته در خلال اقامه ی دعوا، به ناچار از الگوی از قبل پیش بینی شده ای پیروی می کنند، یعنی در یک سو مالک اختراع قرار دارد، در حالی که از اعتبار اختراع دفاع می کند و در مواردی کع ادعای نقض پیش می آید، تاکید می کند که استفاده ی تجاری خوانده (متهم) در قلمروی اختراع او و ناقض حقوق اوست؛ در سوی دیگر، ناقض ادعایی وجود دارد که اعتبار حق اختراع را زی سوال می برد و مدعی است استفاده ی تجاری او در قلمروی ادعاهای اختراع خواهان (شاکی) قرار نمی گیرد. اغلب اتهامات نقض، ناقض را وادار به حمله به اعتبار اختراع از سوی متهم، به صورت موازی با هم مطرح می شوند.
نتیجه ی اقامه ی دعوا، به موضوع بستگی دارد و رویه ی قانونی و بررسی حقوقی (شکلی) نیز از کشوری به کشوری و از اداره ای به اداره ی دیگر متفاوت است. از آنجایی که مقابله ها، به گونه هایی بسیار متفاوت هستند، از این رو، در موارد بروز مشکلات حقوقی، شخص باید با وکیل متخصص مذاکره کند. 

گفتار اول مقابله : اعتراض در اختراع
گفتار دوم مقابله : ابطال اختراع
گفتارسوم مقابله :نقض اختراع

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴