موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع وادعا | موسسه پلکان

اظهارنامه اختراع

اختراع

اختراع محصول
ورقه اختراع

 

اختراع وادعا


یکی از مواردی که اظهارنامه اختراع باید حاوی آن باشد موضوع ادعا است. ادعاها حدود حمایت یک اختراع ادعایی را مشخص و تعیین میکند. با توجه به نقش ادعا در اختراع به خوبی روشن است که اگر ادعاها در یک اختراع به خوبی تنظیم نشوند ممکن است یک اختراع واقعا ارزشمند به یک اختراع بی ارزش تبدیل گردد. به خاطر همین است که معمولا توصیه می شود که در تدوین و تنظیم ادعاها در یک اخترع از افراد متخصص و کارشناسان مطلع کمک گرفته شود.

 

ثبت اختراع-ادعا در اختراع


اگر ادعاها در اختراع، به خوبی تنظیم نگردند ممکن است پیامد های منفی به شرح زیر داشته باشد:
1-    با توجه به اهمیت ادعا در اختراع و از آنجایی که ادعا ها در واقع قلب اختراع ثبت شده اعم از
اختراع محصول یا فرآورده را تشکیل می دهند و دامنه حمایتی اختراع و حقوق انحصاری مربوط به ورقه اختراع توسط ادعاها مشخص می شوند؛ از این رو ادعاها مشخص می شوند؛ از این رو ادعاها باید به قدر کافی روشن و شفاف باشند و در صورت عدم صراحت و شفافیت، اشخاص ثالث قادر نخواهند بود موارد نقض مربوط بهحقوق اختراع را مشخص و این امر زمینه نقض حقوق مربوط به اختراع را تسهیل می کند. به خاطر همین ملاحظات است که تقریبا قوانین همه کشور ها، شفاف و صریح بودن ادعاها را در اختراعات شرط کرده اند.
2-    اگر ادعاها روشن و شفاف نباشند شخص دارای مهارت نمی تواند زبان به کار رفته در اختراع را به درستی بفهمد.
3-    روشن و شفاف بودن ادعاها موجب می شود که رقبا و دیگر
مخترعین نتوانند به راحتی در چارچوب آن راه یابند و یا ادعاهای معارض مطرح کنند.
4-    چنانچه ادعاها روشنشفاف و از صراحت لازم برخوردار نباشند؛ مخترع نمی تواند در چالش های حقوقی احتمالی به خوبی از حق خود دفاع کند.
5-    عدم صراحت و غیر شفاف بودن ادعا باعث می شود که افراد عادی نتوانند در فهم اختراع توفیق یابند.
یکی از راه هایی که ادعاها را روشن و شفاف میکند، استفاده از اصطلاحات محاوره روز برای تبیین مفاهیم و ادعاها است.
در قوانین بعضی از کشور ها مانند اتحادیه اروپا یا انگلیس، به جای بیان ساختار یا عناصر اختراع به توصیف نقش کارکردی اختراع اکتفا می شود؛ چون در بعضی از اختراعات زبان و اصطلاحات قادر به توصیف اختراع نیستند مانند اختراعات مربوط به بیوتکنولوژی. 
با توجه به قانون 1310 و آیین نامه مربوط، ادعا از جمله مواردی نیست که باید در اظهارنامه ذکر شود.
بر عکس بر اساس ماده 6 قانون جدید، اظهارنامه باید حاوری ادعا باسد.
در بند (ج) ماده 6 قانون جدید، اظهارنامه باید حاوی ادعا باشد. 
در بند (ج) ماده 6 قانون جدید، ادعای مذکور در اظهارنامه باید گویا و مختصر بوده و با توصیف همراه باشد به نحوی که برای شخص دارای مهارت عادی در فن مربوط واظح و کامل بوده و حداقل یک روش اجرایی برای اختراع ارائه کند.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳