موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تقاضانامه (اظهارنامه) اختراع | موسسه پلکان

درخواست

توصیف

ادعانامه
نمونه های ادعاها
اختراعات
تقاضانامه (اظهارنامه) اختراع

 

اظهارنامه ثبت اختراع 


اظهار نامه اختراع 

مخترع یا متقاضی ثبت اختراع باید برای ثبت اختراع را به اداره ملی یا منطقه‌ای ثبت اختراع تسلیم نماید. 

مخترع برای اخذ ورقه اختراع بدوا باید اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید . اداره مالکیت صنعتی در صورتی که اظهار نامه تسلیمی را واجد شرایط مقرر در قانون و آیین نامه تشخیص دهد ضمن قبول آن، اختراع را به ثبت خواهد رساند. از ثبت اختراع، ورقه اختراع به صاحب اختراع یا نماینده او داده می شود. ضمنا مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم اظهار نامه محسوب می گردد.

اظهارنامه ثبت اختراع که به اداره مالکیت صنعتی داده می‌شود، باید موضوعی را که حمایت از آن درخواست می‌شود تعیین کرده، به فارسی تنظیم شود، دارای تاریخ و امضاء بوده و خواسته، توصیف ادعا، خلاصه ای از توصیف اختراع و در صورت لزوم نقشه های مربوط را در برداشته باشد....

نام و سایر اطلاعات لازم در خصوص متقاضی، مخترع و نماینده قانونی او در صورت وجود و عنوان اختراع و در صورت وجود و عنوان اختراع در اظهارنامه باید درج شود.

همچنین در مواقعی که متقاضی شخص مخترع نیست، مدارک دال بر سمت قانونی وی همراه اظهارنامه باید تحویل گردد. 

به طورکلی اظهارنامه، حوزه ادعای اختراع، ماهیت و نحوه‌ی اجرای اختراع و همچنین مشخصات دقیق مخترع، مالکیت اختراع و سایر اطلاعات حقوقی لازم را در بر دارد. 

اظهارنامه ثبت اختراع تقریبا در تمام دنیا دارای ساختار و شکل مشابه و یکسان است و اصولا یکی از اهداف مهم تعدادی از معاهدات وایپو که دراین زمینه تدوین شده اند از قبیل معاهده قانون اختراع و معاهده همکاری ثبت اختراع این است که موارد شکلی ثبت اختراع در بعد ملی و بین‌‌المللی از قبیل اظهارنامه و ... در تمام کشورهای عضو محدالشکل نماید.

اظهارنامه اختراع عمدتا متشکل از یک درخواست، توصیف، ادعا، نقشه (در صورت لزوم) و یک خلاصه اختراع است که در این قسمت از بحث ذکر خلاصه ای از آن‌ها می‌پردازیم: 

1-    درخواست:
اظهارنامه باید حاوی درخواست باشد. درخواست باشد. درخواست معمولا شامل اطلاعات درباره عنوان اختراع، تاریخ تقاضا تاریخ حق تقدم و اطلاعات مربوط به نام و نشانی  متقاضی و مخترع است. 

2-    توصیف
مخترع باید اختراع را با ذکر دقیق جزئیات آن توصیف و افشاء کند تا هر شخصی که در همان رشته مهارت دارد بتواند آن را بازسازی کند و اختراع را بر اساس توصیف و نقشه آن بدون هیچ تلاش اختراعی یا نوآورانه اجرا کند. 
3-    ادعا 
یکی از مواردی که اظهارنامه باید حاوی آن باشد موضوع ادعا است . ادعاها حدود حمایت یک اختراع ادعایی را مشخص و تعیین می‌کند. با توجه به نقش ادعا در اختراع به خوبی روشن است که اگر ادعاها در یک اختراع به خوبی تنظیم نشوند ممکن است یک اختراع واقعا ارزشمند به یک اختراع بی‌ارزش تبدیل گردد. به همین خاطر است که معمولا توصیه می‌شود که در تنظیم و تدوین ادعاها در یک اختراع از افراد متخصص و کارشناسان مطلع کمک گرفته می‌شود.  

4-    نقشه‌های اختراع 
نقشه ها برای فهم اختراع تاثیر بسزایی دارند زیرا نقشه ها برای تفسیر ادعاها در اختراع می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند و جزئیات فنی اختراع را به طور خلاصه نشان داده و به توضیح برخی اطلاعات یا نتیجه های مندرج در افشاء کمک نمایند. 

به طور خلاصه در رابطه با تاثیر نقشه ها می توان گفتکه به طور کلی ابزاری که برای معرفی اختراع به کار می رود از جمله نقشه ها، تاثیر مهمی در تضمین استفاده از اطلاعات مندرج و ارائه شده در اوراق اختراع دارد. 
نکته: نقشه ها همیشه بخش ضروری اظهارنامه نیستند؛ به عنوان مثال اگر اختراع یک فرایند یا روش انجام کار باشد، معمولا به نقشه نیاز ندارد. 

 

نمونه نقشه

ساختار تقاضا نامه ثبت اختراع چیست

 

اختراع شماره 10230179DE برای جک یا وسیله آزاد کردن چرخ . این اختراع به جک جدید برای بالابردن چرخهای یک وسیله نقلیه مربوط می شود . این جک از یک سازه پشتیبان (11) استفاده می کند که با طوقه خارجی (4) چرخ (1) درگیر می شود . این جک چرخ را بطور مستقیم بالا می برد و بدنه وسیله نقلیه بالا نمی رود . بنابراین ، جک باید باارتفاع کمتری بالا برود تا چرخ ها از روی زمین جداشوند.

 

5-    خلاصه 
خلاصه همان چکیده اختراع و در واقع خلاصه ای از ادعاها و توصیف است. خلاصه، اشخاص ثالث را قادر می‌سازد که در کوتاهترین زمان ممکن، اطلاعات مفیدی را درباره ویژگی های مهم فنی که اختراع، در مورد آن است، استفاده یا استفاده های اساسی از اختراع، زمینه های تکنولوژی اختراع، خلاصه راه حل های ارائه شده کسب نماید. 
همچنین می‌توان گفت که خلاصه، آن بخش از اسناد اختراع است که مستقیما به جنبه‌های فنی اختراع پرداخته و با ارائه اطلاعات فنی کافی، یک فرد ماهر و متخصص در فن مربوط را قادر می‌سازد تا به راحتی تشخیص دهد که آیا اطلاعات موجود اوراق اختراع ادعایی فراتر از اطلاعاتی است که تاکنون در آن حوزه از تکنولوژی وجود داشته است یا خیر؟ 
علی رغم مراتب فوق، به استناد خلاصه اختراع نمی‌توان به محدود حمایتی اختراع و همچنین ماهیت اختراع دست یافت. 

اصلاح اظهارنامه ثبت اختراع

این اختیار برای مخترع پیش بینی شده است که تا زمانی که اظهار نامه ی او مورد موافقت قرار نگرفته است ، اظهار نامه خود را اصلاح کند مشروط بر اینکه اصلاح از توضیح اظهار نامه نخستین تجاوز نکند.
چنانچه در خواست کننده در ظرف مهلت مقرر نواقص مزبور را رفع ننماید یا اظهار نامه با مقررات قانون منطبق نباشد شعبه‌ی ثبت علائم و اختراعات اظهار نامه ناقص را با ذکر دلیل ردّ نموده مراتب را کتبا به درخواست کننده ابلاغ خواهد نمود.
درخواست کننده می تواند نسبت به ردّ اظهار نامه با رعایت مهلت مقرره در قانون به دادگاه اعتراض نماید.


اصلاح کردن ادعاها در یک اظهار نامه اختراع 

بر اساس بند (1)ماده 19 معاهده همکاری ثبت اختراع ، متقاضی پس از دریافت گزارش جستجوی بین المللی ، این حق را دارد که برای یک بار و در ظرف مهلت معین اصلاحیه هایی را در خصوص ادعاهای مذکور در اظهار نامه بین المللی به دفتر بین المللی تسلیم نماید.هم زمان با این اقدام مشارالیه می تواند یادداشت مختصری را به نحو مقرر در آیین نامه تسلیم نموده و طی آن اصلاحیه را تشریح و اثراتی که این اصلاحیه ها ممکن است بر توصیف و نقشه ها داشته باشند را مشخص نماید.
 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲