موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع وحقوق ناشی از ورقه اختراع | موسسه پلکان

ورقه اختراع

نقض اختراع

اختراع
مخترع
اختراعات
ثبت اختراع وحقوق ناشی از ورقه اختراع

 

ثبت اختراع و حقوق ناشی از ورقه اختراع


حقوق ناشی از ورقه اختراع با توجه به اینکه اختراع، اختراع محصول یا فرآیند باشد، متفاوت است. به طور کلی با توجه به مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ورقه اختراع می توان مصادیق نقض اختراع را به طور خلاصه به شرح زیر احصاء کرد: 


1-    تولید غیر مجاز اختراع

ساخت و تولید اختراع یکی از مصادیق انحصاری ناشی از ورقه اختراع است. بنابراین در مواردی که موضوع اختراع یک محصول یا فرآورده است تکثیر و تولید آن و در مواردی که اختراع یک فرآیند است استفاده از آن فرآیند و ساخت محصولاتی که مستقیما از طریق آن فرآیند به دست می آید می تواند ناقض حقوق مخترع باشد. 


2-    نگهداری، فروش و عرضه برای فروش غیر مجاز

نگهداری، فروش و عرضه برای فروش با توجه به قوانین ملی کشورها از جمله حقوق انحصاری ناشی از ورقه اختراع است. بنابراین اگر کسی بدون اجازه صاحب ورقه اختراع مبادرت به نگهداری و فروش و عرضه برای فروش نماید، ناقض حق تلقی شده و قابل تعقیب است. 

 

3-    واردات غیر مجاز اختراع

با توجه به مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ورقه اختراع واردات از جمله حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است. زیرا اگر چنین حقی برای صاحب ورقه اختراع شناخته نشود با توجه به اصل اعتبار سرزمینی اختراع و اینکه اختراع فقط در کشوری که به ثبت رسیده است دارای اثر و قابل حمایت است ممکن است متجاوزین محصول اختراعی را در کشوری که اختراع به ثبت نرسیده و قابل حمایت است ممکن است متجاوزین محصول اختراعی در کشوری که اختراع به ثبت نرسیده و قابل حمیات نیست بسازند و سپس وارد کشوری که اختراع به ثبت رسیده است ؛ بنماید
چنانگی چه واردات از جمله حقوق انحصاری نباشد بدیهی است حقوق صاحب ورقه اختراع به سادگی مورد نقض قرار می گیرد و تنها با شناسایی این حق است که صاحب ورقه اختراع می تواند مانع واردات کالاهای اختراعی شود. 


4-    استعمال غیر مجاز اختراع

استعمال فرآیند در موردی که اختراع یک اختراع فرآیند است از جمله حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است؛ بنابراین چنانچه شخصی بدون اجازه دارنده ورقه اختراع فرآیند، اختراع او را مورد استعمال قرار دهد ناقض حق تلقی و قابل تعقیب است. 

ذکر نام مخترع در ورقه اختراع

انتساب اثر اختراعی به مخترع یا ذکر نام مخترع در ورقه اختراع از جمله حقوق معنوی مخترع محسوب می گردد که در معاهدات ماهوی مربوط به حقوق مالکیت صنعتی و همچنین قوانین ملی کشور ها پیش بینی شده است که در این قسمت از بحث به ذکر موضوع در قوانین ملی کشورهای مورد مقایسه می پردازیم:
در قانون 1310 ایران در این خصوص مقرره ای نیامده است اما ذکر نام مخترع در ورقه اختراع با توجه به قوانین عام و ماده 4 کنوانسیون پاریس از بدیهیات است و عدم ذکر صحیح آن در قانون نمیتواند موجب عدم رسمیت و پذیرش این حق از سوی قانون گذار باشد. با توجه به بند (و) ماده 5 قانون جدید، نام مخترع باید در گواهینامه اختراع قید شود مگر این که کتبا از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۴