موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و مهلت ارفاقی | موسسه پلکان

ثبت اختراع

اختراع

ادارات ثبت اختراع
ثبت اختراع
اختراعات
ثبت اختراع و مهلت ارفاقی

 

ثبت اختراع و مهلت ارفاقی


چنانچه اختراع ادعایی قبل از تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت اختراع یا قبل از تاریخ حق تقدم افشاء شده باشد ادارات ثبت اختراع تحت شرایطی ثبت اختراع را به لحاظ اینکه اختراع ادعایی واجد شرط تازگی نیست نمی‌پذیرند. از سوی دیگر برای تجاری سازی اختراع و اینکه آیا اختراع ادعایی این قابلیت و ویژگی ها را دارد که سرمایه گذاری و هزینه های انجام شده را برگرداند یا خیر لازم است که صاحب اختراع فرتی داشته باشد تا بتواند اختراع خود را حداقل در مجامع علمی و نمایشگاه‌ها ارائه دهد و اگر بخواهد این کار را بعد از ثبت اظهارنامه در کشورهای مورد نظر انجام دهد این امر مستلزم تحمل هزینه های گزاف به ویژه در کشورهای اروپایی، آمریکا و ژاپن است؛ از این حیث در قوانین ملی بعضی از کشورها راهکارهایی پیش بینی شده است که براساس آن چنانچه افشاء اختراع توسط متقاضی صورت گرفته باشدو او بتواند در ظرف مهلت 6 ماه یا 12 ماه پس از افشاء نسبت به ثبت اظهارنامه اقدام نماید این افشاء تحت شرایطی موجب زوال تازگی اختراع و در نتیجه عدم ثبت آن نگردد. این مهلت را که در قوانین ملی کشورها متفاوت است (12 ماه یا شش ماه) مهلت ارفاقی می‌نامند.

 

ثبت اختراع - اداره ثبت اختراع - شرکت ثبت اختراع


در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، در رابطه با مهلت ارفاقی مقرراتی نیامده است؛ اما در ماده (2) و بند (هـ) ماده 4 قانون جدید آمده است، در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. 
با توجه به مراتب فوق روشن است که در قانون جدید مطلق افشاء در صورتی شش ماه بعد از آن اظهارنامه ثبت گردد مانع زوال تازگی اختراع است و از این حیث قانون جدید با قوانین خیلی از کشورها فرق دارد. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۴