موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و ضوابط آن | موسسه پلکان

1- اصل سرزمینی یا داخلی اختراع

2- حقوق انحصاری اختراع

اختراعات
ثبت اختراع و ضوابط آن

 

ثبت اختراع و ضوابط آن


1-    اصل سرزمینی یا داخلی اختراع

برگه ی اختراع، سندی حقوقی می باشد که نشان دهنده ابداع فنی است. اختراعات، سرزمینی و مربوط به کشور اعطاکننده هستند به همین دلیل، ممکن است که ابداع واحد برای کسب حمایت در کشور های دیگر، به طور جداگانه در آن سرزمین ها نیز به ثبت برسد.
معمولا این اختراعات، دارایی یک فرد هستند و از طریق فرایند ثبت تقاضانامه در کشورهای مختلف، با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند و خانواده‌ی اختراعات را تشکی می دهند. با این حال ممکن است افراد متعدد در کشورهای مختلف، حقوقی را نسبت به یک ابداع واحد داشته باشند. این وضعیت زمانی رخ می دهد که متقاضیان متفاوت، برای اختراعات با نوآوری مشابه در کشورهای مختلف تقاضا دهند یا مبدع و مخترع اصلی، حقوق خود را به طور مستقل در کشورهای مختلف به فروش رسانده باشد.

2-    حقوق انحصاری اختراع
مالکان
اختراع، حقوق خاصی را در منع دیگران از ساخت ابداعشان، استفاده ی تجاری، فروش، پیشنهاد برای فروش و ذخیره‌ی آن در انبار کسب می کنند.
محدوده حمایت از ابداع براساس موارد مندرج در قسمت های ادعاهای اختراع معین می شود و از آنجا که حمایت های حقوقی از اختراعات، برحسب صلاحیت های جغرافیایی و قلمروهای گوناگون، متفاوت است، ممکن است حمایت از این اختراعات و چگونگی آن نیز در خانواده اختراع متفاوت باشد.
حقوق انحصاری مذکور ممکن است برای یک طرح و در شرای خاص، حتی برای اسامی و علائم مورد استفاده در فضاهای تجاری نیز به دست آید. البته میان حمایت از اختراعات در نوآوری های فنی و طرح های صنعتی و علائم تجاری تفاوت هایی وجود دارد که در قسمت های مربوط توضیح داده می شود.
اختراعات تا بیت سال بعد از تریخ تکمیل تقاضانامه حمایت می شوند که در این مورد یا دیگر گونه های مالکیت فکری از لحاظ مدت حمایت تفاوت هایی دارند.


3-    پاداشی برای افشا
صاحب اختراع ثبت شده برای توسعه و ترویج علم، ابداع را برای عموم افشا می کند و در عوض پاداشی به عنوان حقوق انحصاری در برابر رقبای خود دریافت می نماید. 
مبدع باید برای دریافت حقوق انحصاری، افشا را به گونه ای صورت دهد که دیگران قادر باشند همان ابداع را باز تولید کنند؛ در این خصوص، قوانین آمریکا بسیار سخت گیر است و عدم استفاده از بهترین روش افشا ممکن است باعث بی اعتباری اختراع ثبت شده شود. 

4-    نخستین تقاضا 
ممکن است چند مخترع، به طور مستقل ابداعی را خلق نموده باشند. اکثر کشور ها و اروپا پذیرفته اند که حق اختراع به اولین متقاضی ای داده می شود که تقاضانامه را در کشورشان تسلیم کرده باشد؛ ولی در آمریکا، برخلاف بیشتر کشور ها، حق تقدم برای حق اختراع متعلق به کسی می باشد که اولین بار اختراع را ایجاد کرده، بدون توجه به زمانی که تقاضا نامه ارائه شده است. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳