موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و استفاده تجاری | موسسه پلکان

اختراعات

فروش ابداعِ اختراع شده

برگه اختراع
ثبت اختراع
اختراعات
ثبت اختراع و استفاده تجاری

 

ثبت اختراع و استفاده تجاری


اختراعات، به مالک، حقوق انحصاری اعطا می کنند و به صورت ضمنی، به وی هیچ حق یا مجوزی برای استفاده یا فروش ابداعِ اختراع شده، نمی دهد. برگه صادر شده اختراع، حقی برای پیگیری ایجاد می کند و این، زمانی است که نقضی صورت گیرد. 
اختراعات سرزمینی هستند و یک ابداع فقط در کشورهایی حمایت می شود که برگه اختراع در آن کشور صادر شده باشد. باید توجه داشت هر نوعی از ابداع، در هر کشوری ثبت پذیر نیست و قابلیت ثبت از کشوری به کشور دیگ، متفاوت است.

 

ثبت اختراع-استفاده ی تجاری از اختراع

 

تقاضانامه و برگه اختراع صادرشده، باید از هم تفکیک شود. تقاضانامه ها فقط حمایت محدود و موقت را سبب می شوند.

تقاضانامهی اختراع برای یک ابداع، ممکن است بین یک تا چهارسال برای ثبت اختراع (صدور برگه اختراع) وقت بگیرد. اگر بررسی کننده (بازرس) در اداره ی ثبت، موافقِ ثبت ابداع و قابلیت اختراع (صدور برگه اختراع) آن نباشد، در این صورت، ممکن است برگه‌ی اختراع صادر نشود و هیچ حمایتی هم از تقاضانامه ها به عمل نیاید.
بعد از پذیرش برگه‌ی اختراع، بسیاری از کشورها، حق اعتراضی برای عموم، به مدتی محدود قائل می شوند. غیر از رویه‌ی اعتراض، بعدا اختراعات، فقط به وسیله فرآیند لغو می توانند ابطال شوند. 

باید دقت کرد که ابداع را تا قبل از پر کردن تقاضانامه در یکی از کشورهای عضو معاهده همکاری ثبت اختراع، منتشر نکرد. انتشار ابداع، آن را غیرقابل ثبت می کند. مبدع، وقتی که در مورد ابداع با شریکان تجاری مذاکره می کند. مبدع، وقتی که در مورد ابداع با شریکان تجاری مذاکره می کند، باید از قرارداد های عدم افشاء استفاده کند و نیز از فروش یا استفاده‌ی ابداع به صورت عمومی، قبل از پر کردن تقاضانامه، خودداری کند.

استفاده از معاهده همکاری ثبت اختراع، با وجود عضویت کشور های مهم تجاری می تواند از مناسب ترین روش های حمایتی برای اختراع باشد.

ابداعات اختراع شده، ممکن است به اختراعات دیگر وابسته باشند؛ بنابراین برای استفاده تجاری از چنین ابداعاتی، کسب مجوز بهره برداری ابداعاتِ وابسته، الزامی است. اختراعات یا در حقیقت، مالکان اختراعاتِ وابسته می توانند مانع یکدیگر شوند. 
در راستای دست یابی به نظر به نظری موثر درباره ارزش سبد اختراع، اطلاعاتی مانند بررسی رقبا و زمینه های فنی و اختراعات وابسته مفید است. 

متقاضی باید ادعای محکم و ارزشمندی برای مالکیت ابداع داشته باشد و سعی کند که توان اثبات انتقال قانونی مالکیت را ثبات کند. 

ارزش یک ابداع در استفاده از مجوز بهره برداری با فروش یا ممانعت کردن رقبا از پیشرفت، به دست می آید. ارزش ابداع باید با هزینه های ثبت اختراع و هزینه های اجرا (اقامه‌ی دعوای نقض) سنجیده شود تا بهترین نتیجه حاصل گردد. 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳