موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ابطال ورقه اختراع | موسسه پلکان

ورقه اختراع

قانون اختراعات

اختراع
مخترع
اختراعات
ابطال ورقه اختراع

 

ابطال ورقه اختراع


در قوانین ملی کشور ها و به ویژه کشور هایی که سیستم بررسی ماهوی را برای ثبت اختراعات اعمال نمی نمایند، پیش بینی ابطال ورقه اختراع در صورتی که اختراع ثبت شده فاقد شرایط بنیادی برای ثبت اختراع باشد، ضروری و لازم به نظر می رسد. از این رو در اکثر کشور ها بعد از صدور ورقه اختراع، این اختیار به ذینفع داده شده است که در صورت اعتراض بتواند به یک مرجع بی طرف که عمدتا مرجع قضایی است مراجعه کند و درخواست ابطال ورقه اختراعی که در جریان ثبت آن، مقررات اساسی مربوط، رعایت نشده است را بنماید. 
در حقوق داخلی بر اساس ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات، در موارد زیر هر ذی نفعی میتواند به محکمه ابتدایی تهران (دادگاه عمومی تهران) رجوع کرده و تقاضای حکم ابطال ورقه اختراع را بنماید:
1-    وقتی که اختراع، اختراعی جدید نیست.
2-    اختراع ثبت شده جدید یا حاوی گام ابتکاری یا دارای کاربرد صنعتی نباشد.
3-    توصیف یا ادعاها مطابق با قوانین و مقررات مربوط تدوین نشده باشد.
4-     وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 صادر شده باشد.
5-    نقشه ای که برای فهم اختراع لازم بوده به نحو کامل تهیه و ارائه نشده باشد.
6-    صاحب ورقه اختراع در واقع مخترع واقعی نبوده و با نحق موفق به دریافت ورقه اختراع شده است.
7-    در صورتی که ورقه اختراع بر خلاف معاهده صادر شده باشد.
8-    وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.
9-    صاحب ورقه اختراع مالک حقیقی آن نباشد. به عبارت دیگر، صاحب ورقه اختراع  مخترع یا قائم مقام قانونی او نباشد. 
10-     اختراع به طورکامل و به قدر کافی، افشاء نشده باشد، به نحوی که یک فرد ماهر در آن فن بتواند آن را اجرا کند.
11-    حمایت اعطایی در قالب ورقه اختراع، به وسیله اصلاحاتی استمرار داشته است که مجوزی برای آن نبوده است.
12-    افشاء در اختراع ثبت شده فراتر از حدی بوده که در اظهارنامه ثبت شده آمده است.

با توجه به مراتب فوق روشن است نواقصی از قبیل عدم رعایت الزامات مربوط به وحدت اختراع، عدم ارائه اطلاعات لازم در رابطه با اختراعات مرتبط خارجی در صورت در خواست اداره ثبت اختراع از موارد بطلان ورقه اختراع یکی دیگر از مواردی است که باید مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر اگر ورقه اختراع یا ادعا یا بخشی از ادعا باطل گردد اثر این ابطال از تاریخ صدور ورقه اختراع است. همچنین مراتب ابطال باید به اداره ثبت اختراعات اعلام شود و در اولین فرصت منتشر گردد.
همچنین دعوی ابطال ورقه اختراع می تواند به صورت دعوی اصلی یا دعوی متقابل مطرح گردد. به عبارت دیگر، در ضمن یک دعوی نقض حق که توسط صاحب ورقه اختراع طرح شده خوانده می تواند به صورت متقابل دعوی ابطال ورقه اختراع را مطرح کند.
معمولا مرجعی که در قوانین ملی کشور ها برای ابطال ثبت ورقه اختراع پیش بینی شده است، غیر از مرجع صادر کننده ورقه اختراع است. زیرا اصل این است که چنین کار مهمی به یک مقام مستقل از مقامی که ورقه اختراع را صادر کرده است محول گردد.
نکته دیگری که در رابطه با ورقه اختراع ذکر آن ضروری است اینکه شخص ذینفع می تواند نسبت به درخواست ابطال ورقه اختراع اقدام نماید. در اینکه آیا متقاضی ابطال ورقه اختراع در دعوی مطروحه ذی نفع است یا خیر تشخیص آن به عهده مرجع قضایی است.
علی رغم مراتب فوق، در مفهوم کلی شخص ذی نفع را می توان کسی قلمداد کرد که از بهره برداری اختراعی که برخلاف قانون ثبت و برای آن ورقه اختراع صادر گردیده است، منع شده باشد.
همچنین یک مقام صلاحیتدار عمومی که مثلا اجرای مقررات حمایت از تجارت و مصرف کنندگان به او محول شده است، شاید بتواند به عنوان شخص ذی نفع از طرف عموم، صالح برای طرح دعوی ابطال باشد.
البته لازم نیست که ذی نفع دعوای ابطال نسبت به ورقه اختراع را به طور کلی مطرح کند بلکه می تواند ضمن طرح دعوی، ابطال ادعا یا بخشی از ادعاهای مربوط به اختراع را درخواست نماید.

همچنین با توجه به ماده 61 آیین نامه اصلاحی هرکس بخواهد ابطال ورقه اختراع را که در ایران به ثبت رسیده است تقاضا کند باید دادگاه شهرستان تهران (دادگاه عمومی تهران ) دادخواست بدهد.
دادخواست مزبور باید دارای ضمائم ذیل باشد:
1-     اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض .
2-     وکالتا در صورتی که دادخواست وکالتا داده شده باشد.


 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳