موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

خدمات ثبت اختراع بین المللی | موسسه پلکان

 

ثبت اختراع بین المللی

نخستین گام برای دریافت پروانه اختراع در هر کشور، مستلزم ارائه تقاضانامه (application) ثبت پروانه اختراع و تشکیل پرونده (filing) در اداره ثبت اختراعات آن کشور است. تقاضانامه مذکور دارای قسمت هایی مانند: عنوان اختراع، سابقه و شرح فنی آن است. توصیف فنی اختراع باید با بیانی روشن و به زبان رسمی کشور هدف صورت گیرد و به حد کافی دارای جزئیات باشد، به طوری که شخصی با فهم متوسط از آن فن، توان استفاده یا بازسازی آن اختراع بیابد. معمولا برای توصیف بهتر اختراع، نقشه، طرح و دیاگرام های مربوط نیز ارائه می شوند. تقاضانامه همچنین دارای چند ادعا (claim) است که در واقع حدود قانونی حمایت درخواست شده را تعیین می کنند. تقاضانامه در اداره ملی ثبت اختراعات کشور مورد نظر یا دفتر منطقه ای به نمایندگی از سوی کشورهای عضو (مانند ادار ثبت اختراعات اروپا) به ثبت می رسد و پس از بررسی و احراز شرایط لازم از سوی دولت مربوط اعطا می گردد که در سرتاسر همان کشور معتبر و قابل دفاع است. در کشورهایی که عضو یک دفتر منطقه ای ثبت اختراع هستند و دفاتر مربوط در تمامی آن کشورها فعالیت می کنند، متقاضی باید مشخص کند که مایل به ثبت اختراع در کدام یک از دفاتر (کشورهای عضو) است. هر یک از کشورهای انتخاب شده پس از بررسی پرونده مختار است اختراع را به ثبت رساند و در سرزمین خود از آن حمایت نماید یا به کلی آن را رد کند. لذا صرف ثبت در دفاتر مطقه ای، به معنی کسب حمایت از تمامی کشورهای عضو آن دفاتر نیست. 

با ثبت اختراع در دیگر کشورها مخترعین می توانند از سواستفاده از اختراع خود جلوگیری نمایند و امکان تجاری سازی اختراعات خود را فراهم آورند.

از جمله خدمات موسسه پلکان، ثبت اختراع در سایر کشورها می باشد؛ برای اطلاعات بیشتر در این زمینه تماس حاصل فرمایید. 

برای آگاهی از اطلاعات تماس کلیک کنید.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۳