موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع (2) | موسسه پلکان

ثبت اختراع

اداره مالکیت صنعتی

حق ثبت اختراع
مخترع
اختراعات
ثبت اختراع (2)
امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

 

 ثبت اختراع (2)


در نظام حقوقی ایران، مانند بسیاری از کشورهای جهان، برای ثبت اختراع نیاز به تنظیم و تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت اختراعات دارد. 


الف) تنظیم و تسلیم اظهارنامه 


اظهارنامه ممکن است به وسیله مخترع یا نماینده قانونی وی تنظیم و تسلیم مرجع ثبت گردد:


1-    تنظیم اظهارنامه به وسیله مخترع یا اشخاص ذینفع 

در این صورت مخترع یا مخترعین شخصا اظهارنامه ثبت اختراع را تکمیل و تسلیم خواهند کرد. 


2-    تنظیم و تسلیم اظهارنامه اختراع و اعلامیه درخواست پذیرش حق تقدم

در صورتی که اظهارنامه ثبت اختراع توام با رعایت حق تقدم باشد، نکات و مطالب ذیل قابل توجه است:
یک- اداره مالکیت صنعتی، از متقاضی می‌خواهد که ظرف مدت معین، رو نوشت اظهارنامه ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه ای که مبنای حق تقدم است، گواهی شده باشد. 
دو- با پذیرش درخواست حق تقدم، حمایت های مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود. (ماده 9 قانون ثبت اختراعات). 

 
3-    تاریخ وصول اظهارنامه 

اداره مالکیت صنعتی، پس از دریافت اظهارنامه، تحت شرایطی اقدام به درج تاریخ وصول اظهارنامه خواهد کرد. تاریخ تقاضا همان تاریخ دریافت اظهارنامه است. 
ذکر تاریخ دریافت اظهارنامه یا به عبارت دیگر، مشخص شدن تاریخ تسلیم اظهارنامه به
اداره مالکیت صنعتی، از جهت پیشی گرفتن در تسلیم اظهارنامه، اهمیت به سزایی دارد، به همین دلیل شخصی که اظهارنامه خود را زودتر تسلیم کرده باشد، حق ثبت اختراع خواهد داشت.


4-    اصلاح و استرداد اظهارنامه

•    اصلاح اظهارنامه
طبق قانون جدید ثبت اختراعات، متقاضی می‌تواند تا زمانی که اظهارنامه وی مورد موافقت قرار نگرفته است، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر آنکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز نکند. همچنین می‌تواند به دو یا چند اظهارنامه تقسیم کند. 
•    استرداد (بازگشت) اظهارنامه 
طبق ماده 7 قانون، متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه‌ی او برای ثبت اختراع قبول نشده است، می تواند آن را مستر کند.


ب) بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع


 بررسی اظهارنامه

در ظام حقوقی ایران علاوه بر بررسی شکلی اظهارنامه از نظر رعایت فرم و شکل قانونی در تنظیم اظهارنامه، بررسی ماهیتی اظهارنامه نیز انجام میپذیرد.
در جهان برای ثبت اختراع دو روش مهم به شرح زیر وجود دارد:

1-  روش اعلامی یا بدون بررسی ماهوی
در این روش، اظهارنامه یا تقاضای ثبت اختراع، بررسی ماهیتی نمی‌شود و اظهارنامه تسلیم شده به مرجع صدور گواهی نامه اختراع، فقط از نظر شکلی و رعایت فرم قانونی اظهارنامه، مورد توجه قرار می‌گیرد.

2-  روش بررسی ماهیتی
در این روش برای ثبت اختراع و صدور گواهینامه اختراع، اظهارنامه و موضوع اختراع، از همه جهات، یعنی از جهات شکلی و تشریفاتی و همچنین از نظر ماهیتی و خصوصیاتی یک پدیده ابداعی به عنوان اختراع باید داشته باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس نسبت به پذیرش درخواست، ثبت و صدور گواهینامه اختراع یا رد اظهارنامه و درخواست، اتخاذ تصمیم می شود. 
اداره ثبت مالکیت صنعتی پس از بررسی شکلی و ماهوی اظهارنامه، باید تصمیم خود را مبنی بر رد اظهارنامه یا پذیرش آن، برای اعطای گواهینامه اختراع، اعلام دارد بنابر این تصمیم مرجع ثبت از دو حالت خارج نیست:
2-1  رد اظهارنامه
چنانچه اظهارنامه متقاضی ثبت را مرجع ثبت رد کند، تصمیم متخذه از سوی متقاضی قابل اعتراض است.
2-2  پذیرش اظهارنامه و ثبت اختراع و آگهی ثبت و صدور گواهینامه اختراع

- پذیرش اظهارنامه
    طبق ماده 13 قانون ثبت اختراع، اداره مالکیت صنعتی بعد از اینکه اظهارنامه را از نظر شکلی و ماهوی مورد بررسی قرارداد و آنرا پذیرفت، اقدام لازم برای ثبت اختراع و صدور گواهی نامه اختراع انجام می دهد.  ثبت اختراع
     پس از پرداخت هزینه های موضوع ماده 30 آئین نامه اجرایی، اختراع در دفتر ثبت اختراع، ثبت خواهد شد. 

- آگهی ثبت اختراع و صدور گواهینامه اختراع
   طبق بند الف ماده 14 قانون جدید، باید ثبت اختراع، یک نوبت آگهی شود. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۷ شهريور ۱۳۹۴