موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بخش دوم-ویژگی های اختراع | موسسه پلکان

 

فرهنگ حقوق مالکیت فکری - اختراع    

 

مدارک مربوط به اختراع                                                                                                                     Documentation patent

این اصطلاح در بند (4) ماده 15 معاهده همکاری ثبت اختراع استعمال شده است . به موجب این بند ، مرجع صلاحیتدار بین المللی به کشف هرچه بیشتر سوابق مربوط به اختراع ادعایی در حد امکان اهتمام خواهد ورزید و در هر مورد مدارک مقرر در ایین نامه این معاهده را ملحوظ نظر قرار خواهد داد .

 

حقوق انحصاری                                                                                                                                           Exclusive rights

این اصطلاح در شق (2) بند (الف) ماده 5 کنوانسیون پاریس مورد استفاده قرار گرفته است .

به موجب شق فوق ، هریک از کشور های  عضو اتحادیه اختیار دارد که تدابیر قانونی به منظور الزام در اعطای امتیاز بهره برداری ازحق اختراعی که واگذار شده و ممکن است به وسیله صاحب اختراع اعمال شود جلوگیری گردد، مانند عدم اقدام در بهره براری از اختراع ثبت شده .

 

ویژگی های فنی خاص                                                                                                          (~Features(special technical

با توجه به بند (2) ماده 13 معاهده همکاری ثبت اختراع ، هرگاه گروهی از اختراعات در اظهار نامه بین المللی واحدی ادعا شود ، الزام وحدت اختراع مندرج در بند (1) ماده 13 آیین نامه فقط زمانی رعایت شده تلقی خواهد شد که یک رابطه فنی بین  اختراعات حاوی یک یا چند ویژگی فنی خاص مشابه یا متناظر وجود داشته باشد . اصطلاح ویژگی خاص مشابه یا متناظر وجود داشته باشد. اصطلاح ویژگی خاص به معنای آن دسته از ویژگی های فنی خواهد بود که مبین دست آوردی باشند که هر یک از اختراعات ادعایی در کل به سابقه اختراع می افزایند.

 

مهلت ارفاقی                                                                                                                                                      Grace period

در برخی از کشورها افشاء اختراع توسط مخترع یا متقاضی در یک مدت شش ماهه (اروپا) یا دوازده ماهه (مثلا آمریکا) قبل از تسلیم اظهار نامه برای ثبت اختراع خدشه ای به نو بودن اختراع وارد نمی کند .  هدف از این مهلت ارفاقی که ضمنا می تواند به افشاء اختراع مثلا فقط در نمایشگاه ها بین المللی محدوود گردد یا اینکه هر نوع افشایی را در بر بگیرد ، آن است که متقاضی ثبت اختراع (مخترع) مجال یابد اختراع خود را بازار یابی یا آزمایش کند و بدوناطمینان از تجاری شدن اختراع اقدم به ثبت آن که مستلزم صرف هزینه های هنگفتی در اروپا ، آمریکا و ژاپن ننماید. در طرح ثبت اختراعات پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی نیز این مدت 12 ماه پیشنهاد شده است.
در صورت عدم وجود یک هماهنگی بین المللی درباره این مهلت ارفاقی ،
مخترع ممکن است با خطراثر از دست دادن حقوق خود برای ثبت اختراع در کشور های مختلف مواجه شود، زیرا بر اسساس قانون داخلی مثلا کشوری می تواند ختراعی که 12 ماه قبل افشاء شده جزء prior art تلقی کند و بیش از 6 ماه از افشای اختراع در قالب مهلت ارفاقی حمایت ب مل نیاورد یا اینکه کشور دیگری اصولا چنین مهلت ارفاقی فقط برای فقطبرای کشور هایی اهمیت دارد که تعداد مخترعین آن ها زیاد است و ناگریز تا از عهده هزینه ثبت  آنها برآیند.
بنابراین برای کشور های در حال توسعه که سهم اندکی در اختراعات جهانی دارند و نوعا هزینه های ثبت اختراع در آنها زیاد نیست استفاده عملی از این فرصت محملی پیدا نمی کند ولی در حال هماهنگ شدن این مدت به لحاظ خطراتی که اختلاف در دوره این مهلت متوجه مخترع می کند از هر حیث باید مورد حمایت حتی کشور های در حال توسعه قرار گیرد.بنابراین استاندارد کردن مدت در grace period  که مورد نظر معاهده هماهنگ سازی قوانین ماهوی اختراعات است می تواند قابل توجیه باشد. چرا که وجود چنین مهلتی برای مخترعین داخلی به منظور بازار یابی برای اختراعتشان در سطح داخلی و بین المللی حائز اهمیت است.

 

صدور ورقه اختراع                                                                                                                                      Issue of a patent 

اگر اظهار نامه تسلیمی متقاضی به اداره مالک صنعتی دارای شرایط و مقررات مربوط به به صدور ورقه اختراع باشد، اداره پس از پذیرش اظهار نامه ، مبادرت به صدور ورقه اختراع می نماید.

 

اختراع اصلی تحت نظام معاهده همکاری ثبت اختراع                                                            Main invention under the pct

این عبارت در شق (الف) بند(3) ماده 17 معاهده همکاری برای ثبت اختراع مورد استعمال قرار گرفته است .به موجب این ماده ، اگر مرجع صلاحیت دار جستجوی بین المللی تشخیص دهد که اظهار نامه بین المللی الزام مربوط به رعایت وحدت اختراع به نحو مذکور در آیین نامه را رعایت ننموده از متقاضی می خواهد که هزینه اضافی را پرداخت نماید. مرجع صلاحیت ار جستجوی بین المللی گزارش جست و جوی خود را بر اساس قسمت هایی از اظهار نامه بین المللی تهیه خواهد نمود که به اولین اختراع ذکر شده در در ادعاها (اختراع اصلی) مربوط است ، مشروط بر این که هزینه های اضافی لازم ظرف مهلت مقرر در مورد آن قسمت های اظهارنامه بین المللی که به اختراعاتی مربوط می شود. که در قبال آنها هزینه های فوق الذکر پرداخت گردیده تایید شده باشد.

 

کاربرد صنعتی اختراع                                                                                            Industrial applicability of an invention 

این عبارت در ماده 33 معاهده همکاری برای ثبت اختراع به کار رفته است . به موجب این ماده ، هدف بررسی مقدماتی بین المللی عبارت است از تدوین یک نظر مقدماتی و غیر الزام آور درباره ایت سوالات که آیا اختراع ادعایی جدید بوده ، متضمن یک گام ابتکاری است و کاربرد صنعتی دارد یا خیر ؟
به موجب بند (4) این ماده ، در بررسی مقدماتی بین المللی ، اختراع ادعایی زمانی دارای کاربرد صنعتی تلقی می شود که در هر نوع صنعت بنا به ماهیت آن ساخت یا به کار برد .
مراد از صنعت مفهوم موسع آن به نحو مذکور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی است .
این شرط در ماده 27 موافقتنامه تریپس به صراحت پیش بینی شده است .
در حقوق داخلی نیز ، با توجه به قانون ثبت علائم و اختراعات ایران اگر اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملا قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد، هر ذینفعی می تواند به محکمه رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه های اختراع را بنماید.
در طرح ثبت اختراعات پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی اختراعی قابل ثبت معرفی شده است که دارای کاربرد صنعتی باشد.

 

ذکر نام مخترع                                                                                                                                             Name of inventor

این اصطلاح در مدلی که وایپو برای جمهوری اسلامی ایران تهیه کرده مورد استعمال قرار گرفته است .
براساس ماده 13 این مدل، نام مخترع در ورقه اختراع قید می شود مگر اینکه کتبا از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود.هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر اینکه نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد ، فاقد اثر قانونی است.
عین عبارت فوق الشاره ، در بند (و) ماده 3 طرح ثبت اختراعات تقدیمی سازمان ثبت به مجلس شورای اسلامی به کار رفته است .
به موجب بندهای این ماده ، حقوق اختراع ثبت شده ، منحصرا به مخترع تعلق دارد . 
اگر دو یا چند شخص مشترکا اختراعی کرده باشند حقوق ناشی از اختراع مشترکا به آنان تعلق خواهد داشت .
هرگاه دو یا چند شخص مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند شخصی که اظهار نامه اختراع خود را زود تسلیم کرده است و یا در صورت ادعای حق تقدم هر کدام که بتواند اثبات کند در تاریخ مقدم به صورت معتبر اظهار نامه خود را تسلیم کرده است ، مشروط بر این که اظهار نامه مذکور مسترد یا رد یا مسکوت گذارده نشده باشد، حق ثبت اختراع را خواهد داشت .
بر اساس بند (د) ماده فوق الشاره ، حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به وارث او منتقل می شود.
همانطور که در بند(ه) ماده فوق آمده است . هرگاه اختراعی در اجرای یک قرارداد استخدام انجام شده باشد حقوق مربوط به آن اختراع متعلق به کار فرما خواهد بود ، مگر خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد


اختراع جدید                                                                                                                                                  Novel invention
یکی از شرایط مهم برای ثبت اختراع این است که جدید باشد.
بر اساس بند (1) ماده 33 معاهده همکاری اختراع ، هدف بررسی مقدماتی بین المللی عبارتست از تدوین یک نظ رمقدماتی و غیر الزام آور درباره این سوالات که آیا اختراع ادعای جدید بوده ... .
بر اساس بند (2) ماده فوق ، در بررسی مقدماتی بین المللی ف یک ادعای اختراعی زمانی زمانی جدید تلقی می شود که در سابقه اختراع ادعائی به نحو تعریف شده در آیین نامه مسبوق نباشد.
 
تازگی اختراع                                                                                                                                      Novelty of a invention
یکی از شرایط مهم  ثبت اختراع نیز تازگی و جدید بودن آن است . اختراع زمانی جدید است که در فن یا صنعت قبلی پیش بینی نشده باشد. فن یا صنعت قبلی عبارتست از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا یا در موارد متقضی قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهار نامه متقاضی ثبت اختراع برای عموم افشاء شده باشد.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :