موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

قرارداد لیسانس ثبت اختراع | موسسه پلکان

مالکیت فکری

تعریف قرارداد لیسانس

اختراع
اختراع
اختراعات
قرارداد لیسانس ثبت اختراع

 

قرارداد لیسانس


تعریف قرارداد لیسانس

لیسانس در تعریفی اعم عبارتست از «اعطای حق به دیگری در خصوص مالی، بدون انتقال مالکیت آن»
این تعریف هم اموال مادی را در بر میگیرد و هم اموال غیر مادی. اما بحث ما در خصوص فن آوری است که هرچند صورت مادی به خود میگیرد، اما حقوق ناشی از آن، تابع قوانین مربوط به مالکیت فکری است، و در نتیجه چهره غیر مادی آن غالب است؛ این نوشته به لیسانس در زمینه اموال مادی نمی پردازد. بنابراین لیسانس در زمینه
مالکیت فکری عبارت است از اعظای حق استفاده از حقوق مالکیت فکری بدون اینکه لزوما متضمن انتقال مالکیت نسبت به آن باشد. 
همانگونه که گفته شد، لیسانس عبارت است از اجازه صاحب پروانه
اختراع به دیگری، برای اینکه در مدتی مشخص و در قلمرویی معین، بتواند از موضوع اختراع استفاده نماید. 
مدت مشخص در تعریف فوق، حداکثر می تواند برابر مدت اعتبار پروانه اختراع باشد که از تاریخ درخواست صدور پروانه محاسبه می شود. این مدت در اکثر کشورها 20 سال است. بنابراین اگر از تاریخ درخواست صدور پروانه اختراع 5 سال گذشته باشد و در این زمان قرار داد لیسانس منعقد شود، مدت این قرارداد می تواند حداکثر 15 سال باشد. دلیل این امر آن است که پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه اختراع، این اختراع و اطلاعات راجع به آن در حوزه عمومی قرارخواهد گرفت و بنابراین هرکس می تواند بدون احتیاج به کسب مجوز از مالک سابق، از آن استفاده نماید. در واقع وجود حق قانونی مورد حمایت، هم چنین این نکته که استفاده بدون مجوز از آن حق، مسئولیت استفاده کننده را در صورت اقامه دعوا از جانب ذی نفع به دنبال دارد، شخص را وا می دارد تا از دارندنده حق، تحصیل لیسانس نماید. در حقوق آمریکا وجود عوض در قرارداد از جمله عوامل اعتبار قرارداد است. این عوض در قرارداد لیسانس عبارت است از حق انحصاری دارنده در استفاده از موضوع پروانه اختراع یا حق دارنده در منع دیگران از استفاده؛ بنابراین عدم اعتبار این حق، از جمله به دلیل انقضای مدت اعتبار، به معنای عدم وجود عوض است و پیامد آن بطلان قرارداد است. از سوی دیگر، تلاش برای اخذ حق امتیاز از طرف ضعیف تر در قرارداد لیسانس، با وجود عدم اعتبار پروانه، می تواند مسئولیت مالک پروانه را، ناشی از نقض قوانین رقابت به دنبال داشته باشد. همچنین در این حالت، راجعه به مشتریان کسی (لیسانس پیرنده بالقوه) که از پروانه
اختراع فاقد اعتبار یا پروانه اختراعی که مالک آن شخص دیگری جز مراجعه کننده است، استفاده نموده است، تحت این عنوان که موضوع مورد استفاده آنها به موجب قوانین حمایت شده است، و آن ها برای استفاده از آن باید از وی لیسانس تحصیل نمایند، مسئولیت مدنی تجارتی مالک یا مراجعه کننده را به همراه خواهد داشت.
قید قلمروی معین از آن جهت است که به طور معمول، مالک پروانه، تنها اجازه استفاده از پروانه را در حیطه جغرافیایی مشخصی به لیسانس گیرنده اعطا می نماید. دلیل این امر واضح به نظر می رسد. پروانه
اختراع به مالک آن اجازه می دهد که در کشور محل صدور، حسب مورد به طور انحصاری از آن استفاده نماید یا دیگران از استفاده منع نماید. در واقع این حق، قدرت رقابت را از دیگر رقبا، تا حدودی سلب می نماید. بدیهی است که مالک پروانه، از این حق قانونی خود نخواهد گذشت؛ به عبارت دیگر، فعالیت در بازاری که رقابت در آن، به نفع مالک پروانه، محدود شده است، بسیار مطلوب تر است. بنابراین وی تررجیح می دهد فعالیت لیسانس گیرنده را به بازاری محدود کند که یا برای وی مطلوبیت ندارد یا اینکه علیرغم مطلوبیت، امکان رقابت در آن بازار را ندارد. 
پروانه اختراع، حقوق متنوعی را به مالک آن اعطا می نماید. این حقوق ممکن است سلبی یا ایجابی باشد. سلبی به این معنا که به مالک اجازه می دهد دیگران را از استفاده منع نماید؛ ایجابی به این معنا که به وی اجازه می دهددر مدت اعتبار پروانه از آن به طور انحصاری استفاده نماید.


ادامه دارد....

 

مطالب مرتبط :


نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۳