موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و نزاع بین مخترعین | موسسه پلکان

مخترعین

اختراع

ثبت اختراع
فرآیند اختراع
اختراعات
ثبت اختراع و نزاع بین مخترعین

 

ثبت اختراع و نزاع بین مخترعین

اختلاف بین مخترعین و متقاضیان در ابداعات و مالکیت مشترک، معمول است؛ در حالی که غصب یک جا و یا سرقت، مواردی شایع است ولی اختلافات و دعاوی بین مبدعان همکار در زمانی که ارزش اقتصادی ابداع مشخص می شود، بیشتر مطرح می گردد، به ویژه وقتی که حدود روابط بین همکاران، ضعیف معین شده باشد یا مبدعان از سوی سازمان های مختلف استخدام شده باشند و یا وقتی که مبدع، کمتر در خلق اختراع کمک کرده باشد.

 

ثبت اختراع - مالکیت نزاع در اختراع

 

رفع این اختلافات منوط به موضوع، حوزه جغرافیایی و شرایط است. در چنین مواردی، مشاوره با وکیلی صالح توصیه می شود. اگر توافقات دقیق در اهداف، توقعات، ارتباطات و تکالیف، به صورت شایسته ای، قبل از شروع فرایند ابداعات صورت گیرد، از ایجاد بسیاری از موقعیت های تنش زا و صرف زمان بیهوده جلوگیری می گردد.

در واقع، حتی در سرقت ابداعات، در فرآیند اختراع موارد عجیبی به چشم می خورد؛ مثلا ابداعی که آشنایی آن را بعد از یک گفتگوی غیر رسمی دزدیده و به اداره ثبت اختراع تسلیم کرده است؛ اگرچه متقاضی در چنین حالتی، ابداع را ایجاد نکرده، بنابراین مستحق تسلیم تقاضانامه نیست، ولی او اظهارنامه ای را می تواند ارائه کند که بر اساس آن، حقوق تجاری ابداع از مخترع به او انتقال یافته است. رسیدگی به این مسئله که آیا ادعای متقاضی حقیقت دارد و او در ایجاد اختراع سهیم است یا نه، ارتباطی به اداره ثبت اختراع ندارد، در نتیجه، آشنای قبلی مخترع هم اکنون به عنوان متقاضی، در نظر گرفته می شود.

امکان اصلاح این وضعیت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در این مثال، متقاضی مستحق دریافت اختراع اروپا نیست چرا که او نه مبدع است و نه انتقالی از سوی مبدع به او صورت گرفته است. مخترع، مالک مستحق ابداع باقی می ماند و ممکن است بر علیه متقاضی اقدام کند و خاهان برگشت حقوق خویش باشد.

کنوانسیون اختراع اروپا اعلام کرده است اداره ی اختراع اروپا چنین ادعاهایی را بررسی نمی کند، اما می تواند در مراجع صالح ملی مطرح شود. دادگاه حقوق ملی، دادگاه محل اقامت خوانده- متقاضی تقلبی- می باشد. پروتکل اروپا در خصوص شناسایی و به رسمیت شناختن آرا، هم تضمین کرده اکثر دولت های متعاهد کنوانسیون اختراع اروپایی، تصمیم دادگاه های ملی را می پذیرند.

تصمیم مراجع ملی که به اداره اختراع اروپایی ارائه می شود سه راه را برای چگونگی ادامه ی مسیر پیش روی مخترع واقعی می گذارد؛ مخترع ممکن است ادامه ی روندی را که متقاضی غیر واقعی شروع کرده است، ادامه دهد یا تقاضانامه ی جدیدی ارائه کند و یا ممکن است بخواهد تقاضانامه ی قبلی به طور کامل رد شود. 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۶ تير ۱۳۹۴