موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع و حق تقدم | موسسه پلکان

حق اختراع

علامت تجاری

طرح صنعتی
قانون ثبت علائم و اختراعات ایران
اختراعات
اختراع و حق تقدم

 

اختراع و حق تقدم

حق تقدم به این معناست که بر اساس یک اظهار نامه قانونی برای حمایت از حق اختراع که در یکی از کشور های عضو معاهده توسط یک درخواست کننده یا مخترع به ثبت رسیده است همان درخواست کننده(یا وکیل قانونی وی) می تواند به هنگام دادن اظهار نامه برای حمایت در دیگر کشور های عضو و در یک دوره مشخص زمانی (شش یا دوازده ماهه) از حقوق معینی برخوردار شود. به عبارت دیگر فرد درخواست کننده در هنگام تقاضای ثبت اختراع می تواند درخواست حمایت از اختراع خود را در کشورهای عضو معاهده خواستار شود. 

 طول و دوره حق تقدم بر طبق انواع گوناگون حقوق مالکیت صنعتی متفاوت است. برای حق اختراع دوره تقدم دوازده ماه است.
درخواست کننده فقط می تواند برای اظهارنامه اول، درخواست حق تقدم نماید. به عبارتی موضوع هر دو اظهارنامه باید واحد باشد. یعنی امکان این امر وجود ندارد که به دنبال اظهار نامه اول، اظهارنامه دومی را به ثبت رساند که احتمالا اصلاح شده باشد و پس از اظهار نامه دوم به عنوان مبنای حق تقدم در ارتباط با موضوع گنجانده شده در اظهارنامه اول استفاده کرد.

پس گرفتن، رهاکردن یا رد اظهارنامه اول، صلاحیت آن برای استفاده شدن به عنوان مبنای تقدم را از میان نمی برد. حق تقدم حتی در موردی که اظهارنامه اول ایجادکننده آن حق، دیگر باقی نیست، به بقای خود ادامه می دهد.
در
قانون ثبت علائم و اختراعات ایران در رابطه با حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس به نحو صریح و روشن مطلبی نیامده است.

در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی در رابطه با حق تقدم تعیین تکلیف شده است.

در ماده (6) این طرح آمده است:

اظهار نامه میتواند حاوی اعلامیه ای مبنی بر تقاضای حق تقدم به نحو مقرر در کنوانسییون پاریس باشد. حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهار نامه محلی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور(یا هر عضو سازمان تجارت جهانی) تسلیم شده ات.

هرگاه اظهارنامه حاوی اعلامیه ای مبنی بر حق تقدم باشد اداره ثبت از متقاضی میخواهد که ظرف مدت معینی رونوشت اظهارنامه نخستین گواهی شده توسط ثبت محل تقاضا را ارائه دهد. اثر اعلامیه مذکور همان است که در کنوانسیون پاریس مقرر شده است.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۸ آذر ۱۳۹۳