موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع و طرح تجاری | موسسه پلکان

برای یک اختراع در بازار چه نهفته است؟

اختراعات
اختراع و طرح تجاری
امروز سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹

 

اختراع و طرح تجاری 


شرکت های اختراع ثبت شده‌ی آینده نگر برای تجاری کردن یک اختراع ثبت شده، باید یک طرح تجاری داشته باشند که دو کار را انجام دهد. این، یکی از ابزار های اصلی است که سرمایه گذاران برای ارزیابی شرکت جهت سرمایه گذاری، به کار می برند و برنامه های شرکت را بر اساس تحلیل دقیق بازار، توانائی های محیطی و تجاری اختراع ثبت شده مشخص می کند. در یک طرح تجاری ممکن است برای اولین بار، برنامه های تجاری مبتکران، از بیرون دقیقا بررسی شود. 
طرح تجاری باید بسیار دقیق، تنظیم و به خوانندگان ارائه شود. به عنوان سندی واحد، باید به تمامی سوالات خوانندگان بالقوه، پاسخ داده شود. معمولا صدها پیشنهاد در روزدریافت می شود. که هر کدام، شتاب زده و مختصر مرور می شوند ارائه‌ی حرفه ای و اطمینان بخش طرح ضروری می باشد. 
سرمایه گذاران می دانند که طرح تجاری فقط تصویری از شرکت را ارائه می دهد و آنها باید روی سه عامل کلیدی در جدول نه که در ادامه متن ذکر می شود تمرکز نمایند.

 

انسان ها (افراد)

سرمایه گذاران حرفه ای اغلب معتقدند که سرمایه گذاری در در مرحله ی نخست روی انسان هاست و این مسئله با تاکید بر مهارت ها و تعهدات گروه، باید در طرح ذکر شود. البته در این مرحله ممکن است شرکت فقط شامل مبتکر باشد. در این صورت، مبتکر باید با آگاهی تجاری، لزوم وجود افراد کلیدی دیگر را بیان کند. سرمایه گذاران اغلب، گروهی از افراد مطلع و کارآمد در این کار را در اختیار دارند. 


اختراع(ابتکار) 

در یک شرکت مبتنی بر فناوری، اختراع عاملی کلیدی در طرح تجاری است که باید به دقت تشریح شود. طرح تجاری نیاز دارد این تشریح را در سطح درست فنی قرار دهد؛ زیرا غیر از آن، احتمالا اختراع گرفتار تفهیم شود. (زیرا احتمالا از آن گرفتار اختراع می باشد که بتواند تفهیم شود.) در این زمینه، طراحی ها، ارقام و اعداد و تجارب عواملی سودمند هستند. باید طرح های مربوط به اختراع، و اهداف و مخارج برای تحقیق و توسعه ی بیشتر، به همراه طرح هایی در حفظ اختراع ثبت شده توضیح داده شوند. 


بازار 

برای یک اختراع در بازار چه نهفته است؟ کسبِ درآمد یک اختراع در نهایت از بازار است؛ چه به شکل فروش مستقیم یک محصول، یا مستقیما از طریق شراکت در گونه های مختلف با شرکتی که محصولات فصلی اش موجود است. طرح تجاری باید این بازار را توجیه کند؛ محصولاتی که از اختراع استفاده می کنند، بخش های بازار موردنظر، موقعیت بازار در کیفیت و چگونگی قیمت نیز باید مشخص شود. 
در یک راهبرد مجوز دار (شیوه مجاز)، در این طرح لازم است مشخصات و وضعیت صاحب جواز ذکر شود و همچنین دلیل اساسی و منطقی شراکت از دیدگاه طرفین، توضیح داده شود. 
سرمایه گذاران باید محیط، رقابتی اختراع و نحوه مبارزه در این رقابت درک کنند. آن ها به مشاهده حمایت از اختراع ثبت شده نیاز دارند در حالی که مخترع، جهت یابی تجاری و تمایل مشهور در بازار کار را می خواهد. (آنها با وجودی که نیاز به مشاهده حفاظت از اختراعات ثبت شده را دارند،
مخترع جهت یابی تجاری و تمایل قابل مشاهده در بازار کار دارد.)

مندرجات طرح تجاری
1  خلاصه ی سرمایه گذاری اجرایی؛ 
2 تاریخچه اختراع؛
3  مشتریان و خواست بالقوه ی آنان؛
4   آمار بازاریابی و فروش؛ 
5  ارزیابی رقابتی؛
6  تصویر اختراع ثبت شده؛ 
7  تحقیق و توسعه؛
8  فرآیندمحصول و تهیه آن؛
9  نیازهای کارخانه و تاسیسات؛
10 محیط تنظیمی؛
11   سابقه (پیشینه ی) موسسان و مدیران اصلی؛
12 پیش بینی های مالی؛
13 مقالات روزنامه ها و مجلات درباره ی شرکت؛

جدول 9

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳