موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

شیوه ثبت بین المللی اختراعات | موسسه پلکان

معاهده همکاری اختراعات (pct)

الف- شیوه ملی

ب- شیوه اروپایی
کنوانسیون اختراع اروپایی (ای پی سی )
اختراعات
شیوه ثبت بین المللی اختراعات

 

شیوه ثبت بین المللی اختراعات
 

معاهده همکاری اختراعات (pct)
این معاهده روش تقاضانامه  متحدی را مقرر می کند که از طریق آن متقاضی اجازه می یابد با یک تقاضانامه، به طور همزمان برای کسب
حق اختراع در چندین کشور اقدام کند. نکته قابل توجه این است که «پی سی تی»، حق اختراعی صادر نمی کند بلکه برگه اختراع توسط دولت های عضو یا ادارات منطقه ای که در تقاضانامه ی «پی سی تی» تعیین شده اند، صادر می شود. می توان یک بررسی مقدماتی نیز در روش پی سی تی درخواست کرد. 

 


کنوانسیون اختراع اروپایی (ای پی سی )
«ای پی سی» توافق نامه ای در اروپا است که برای همکاری میان اعضا، در جهت همسان سازی فرآیند تقاضانامه ی
اختراع و پذیرش آن، ایجاد شده است. 
متقاضی باید تقاضانامه ی اختراع را به اداره ثبت اروپا تسلیم کند تا به آن رسیدیگی شود. اگر نتیجه ی بررسی، مثبت بود، برگه ی اختراع اروپایی صادر می گردد. سپس اختراع اروپایی برای اعتبار یافتن در هر کشوری باید از طریق ادارات ملی آن کشور نیز ثبت شود.
بیش تر کشور های اتحادیه اروپا، عضو «ای پی سی» هستند؛ اما برخی کشور های غیر اروپایی، مانند ترکیه، نیز عضو معاهده هستند. «ای پی او» کارکردی همانند عملکرد ادارات ملی دارد، ولی هزینه ها در ای پی او، نسبت به زمانی که بخواهیم به صورت همزمان در چندین کشور عضو ای پی سی به صورت مجزا اقدام کنیم، کمتر است. 
دیگر معاهدات منطقه ای، مانند سازمان
ثبت اختراع اوراسیا، عهده دار ثبت تقاضانامه ها در اوراسیا و سازمان ثبت آفریقا نیز، ثبت اختراعات در کشورهای افریقایی را بر عهده دارد. 
الف- شیوه ملی
اختراعات در سطح ملی نیز پذیرفته و حمایت می شوند. ادارات مختلف، شیوه های متفاوتی برای پذیرفتن برخی ادعاها دارند. به ویژه ممکن است نتایج بررسی در بین ادارات آمریکایی و اروپایی، متفاوت باشد.
باید گفت سریعترین شیوه برای ثبت نقاضانامه، ثبتی است که به صورت مستقیم و فوری در کشور هدف انجام می شود، بسیاری از هزینه های اختراع شامل هزینه های ترجمه، پرداهخت می شود اما اگر ابداعی در کشوری، قابلیت ثبت پیدا کند، در این صورت سریعترین راه برای کسب قدرت انحصاری خواهد بود. 
ب- شیوه اروپایی
حق اختراع اروپایی، در اصل یک فرآِند تقاضانامه ی واحد است که مجموعه ای از تقاضا نامه های ملی را در بر می گیرد. تقاضانامه به ادارات ثبت اروپایی ارائه میگردد تا به نمایندگی از دولت های ایجاد کننده ی آن، مروری بر دانش مقدم انجام گیرد و تقاضانامه بررسی شود. اگر بررسی کننده قابلیت ثبت آن ادعاها را تایید کند، حق اختراع اروپایی صادر می شود. 
هزینه ها در اداره ی ثبت اروپایی، باید در مراحل مختلف پرداخت گردد و در مجموع، هزینه های تقاضانامه تا پذیرش، حدود چهارهزار یورو است.
بعد از صدور حق اختراع اروپایی، به طور خود کار در همه ی کشور های تعیین شده، اعتبار خواهد داشت؛ بنابراین تقاضانامه ها از سوی ادارات هر کشوری، مجدد رسیدگی نمی شود. 
متقاضای باید هزینه ترجمه در کشور مورد نظر و هزینه های ملی، هر دو را بپردازد. ترجمه، در قسمت ملی گران تراز بخش ای پی او است و هزینه تمدید هم، هرسال باید به اداررات ملی پرداخت شود. 
تقاضانامه ی ثبت اروپایی می تواند به عنوان تقاضانامه ی اول بدون هیچ گونه حق تقدمی تسلیم شود و یا تقاضانامه ی متعاقبی باشد که از حق تقدم ناشی از تقاضانامه ی ملی و یا پی سی تی استفاده کند. اداره ثبت اروپا می تواند در تقاضانامه ی پی سی تی انتخاب شود، در این مورد، روند «ای پی او» تا مرحله ی ملی «پی سی تی» به تاخیر می افتد.

ادامه دارد...

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۱۵ فروردين ۱۳۹۴