موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراعات مرتبط به هم | موسسه پلکان

ورقه اختراع

اختراع

مالکیت صنعتی
اختراع
اختراعات
اختراعات مرتبط به هم

 

اختراعات مرتبط به هم   


اگر اختراعی در یک ورقه اختراع ادعا شده بدون استفاده از یک اختراع مقدم ثبت شده قابل بهره برداری نباشد یا به عبارت دیگر اگر ارتباط و وابستگی دو اختراع به همدیگر به حدی باشد که بهره برداری از اختراع ادعا شده بدون استفاده از یک اختراع ثبت شده قبلی امکان پذیر نباشد در این صورت به شرط این که اختراعی که در ورقه اختراع موخر ادعا شده است نسبت به اختراع ادعا شده در ورقه اختراع مقدم متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی باشد، اداره مالکیت صنعتی بنا به درخواست مالک اختراع موخر پروانه بهره برداری را تا حدی که جهت اجتناب از تجاوز به اختراع مقدم ضروری باشد بدون موافقت مالک آن صادر خواهد نمود. البته در این فرض، در صورت درخواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره برداری از اختراع موخر بدون موافقت مالک آن نیز قابل اعطاء است.

ورقه اختراعات مرتبط به هم در فرضی صادر میگردد که مخترع بخواهد حق انحصاری موجود در یک اختراع مهم و سود آور را حتی پس از پایان اعتبار ورقه اختراع اصلی نیز ادامه دهد. در این  فرض، مخترع تحت شرایطی می تواند تعداد زیادی از پیشرفت های کوچک نسبت به اختراع اولیه و اصلی را به ثبت برساند.

البته در صدور پروانه بهره برداری باید حدود کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع مقدم پرداخت شود همچنین شرایط پرداخت دقیقا مشخص شود.

همچنین در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک در هر دو فرض انتقال آن حسب مورد فقط به همراه اختراع موخر یا فقط به همراه اختراع مقدم پرداخت شود همچنین شرایط پرداخت دقیقا مشخص شود.

متقاضی در رابطه با درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک باید هزینه مقرر را پرداخت کند.

ماده 37 آیین نامه اصلاحی نیز مقرر داشته است، در صورتی که تقاضاکننده اختراع تکمیلی شخص دیگری غیر از صاحب اختراع اصلی باشد ورقۀ ثبت اختراع تکمیلی اجازه استفاده از اختراع اصلی را به او نمی دهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمی تواند از اختراع تکمیلی استفاده کند مگر آنکه بین آنها تراضی به عمل آید.

با توجه به تبصره ذیل ماده 37 قانون مذکور، هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد، اختراع جدید محسوب نمیگردد.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۳