موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع و رقابت | موسسه پلکان

اختراع

حقوق اختراعات

مخترع
ثبت اختراعاتی
امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

 

اختراع و رقابت


هدف سیاست های رقابتی تضمین عملکرد عادلانه بازار و به ویژه این است که ورود به بازار بدون دلیل دشوار یا از آن پیشگیری نشود و سیاست های غیر رقابتی طیفی از فعالیت ها را ماننددستیابی و حفظ وضعیت انحصاری، خودداری از صدور اجازه بهره برداری بر اساس شرایط بازار یا تامین کالاهای خاص، ترتیبات عمودی بین تامین کنندگان و توزیع کنندگان و سایر موافقتنامه ها بین شرکت ها را در برمیگیردکه به سو استفاده از وضعیت بازار منجر میشوند.
بین حقوق
اختراع و رقابت ارتباط نزدیک وجود دارد که به عبارت ساده با دو عامل خاص شناخته می  شوند:
از یک سو، هدف قانون اختراع پیشگیری از کپی کردن یا تقلید کالاهایی است که بر اساس اختراع ثبت شده تولید شده اند، و بنابراین تکمیل سیاست های رقابتی به ترتیبی است که به رفتار عادلانه در بازار کمک میکند. از سوی دیگر،قوانین رقابتی ممکن است  از سو استفاده از حقوق خود با استفاده از فعالیت های انحصارگرانه منع شوند، به طور خلاصه ، تجربه نشان می دهدکه حمایت بیش از حد زیاد یا کم از اختراعات و همچنین رقابت ممکن است به تحریف تجارت منجر شود. بنابراین باید بین سیاست های رقابت و حقوق اختراعات توازن ایجاد شود و این توازن باید به هدف پیشگیری از سواستفاده از
حقوق اختراعات دست پیدا کند، بدون این که فواید نظام اختراع در صورت استاده صحیح را از بین ببرد.
جستجو برای یافتن توازن بین اختراعات و اهداف سیاست های رقابتی درون نطام اختراعات و همچنین در رابطه آن با قانون رقابت دیده میشود:
-    در نظام اختراعات، در اصول بنیادین نظام به منظور تضمین این امر برقرار شده اند که این نطام به صورت هم زمان هم نوآوری را پرورش و توسعه دهد و هم با قوانین بازار عادلانه مطابقت داشته باشد.بنابراین تحفط ها و حدودی که در این نظام ایجاد شده اند،(و در آن این واقعیت وجود دارد که اکثر نظام های ثبت اختراع از اختراعات حمایت میکنند نه کشفیات) و همچنین محدودیت های موجود در حقوق اختراعات از نطر محتوا و مدت و شرایط قابل ثبت بودن به صورت دقیق و به گونه ای تهیه شده اند که اجاره میدهند این نطام فقط اختراعاتی را ثبت کند که به احتمال بسیار قوی در خدمت منافع عموم هستند، ولی در عین حال از ثبت اختراعاتی جلوگیری می کنند که به نفع جامعه نخواهند بود.
-    از سوی دیگر، هدف قانون رقابت، پیشگیری از رفتار نامطلوب در بازار، به ویژه، سواستفاده از وضعیت بازار است. در خصوص حقوق اختراعات، این رفتار فعالیت هایی را پوشش می دهند که فراتر از اهداف و حدود تعیین شده در نظام اختراعات هستند. برای مثال این وضعیت ممکن است در مواردی روی دهد که
مخترع با اعمال سیاست های فروش محدود کننده، برای رقبا جهت ورود به بازار و رقابت محدودیت ایجاد کند.
سیاست ها و قوانین رقابتی  می توانند ابزاری مهم در برای قدرتمند کردن سواستفاده بالقوه از حقوق اختراع و تکمیل محدودیت های ذاتی اختراع باشند.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳