موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع وارداتی | موسسه پلکان

 

اختراع وارداتی


این اصطلاح در بند(4) ماده یک کنوانسیون پاریس به کار رفته است. ورقه اختراع وارداتی معمولا برای یک دوره و مدت کوتاه، به اختراعاتی که در یک کشور خارجی به ثبت رسیده اند اعطا میگردد و به استناد این ورقه اختراع، صاحب امتیاز می تواند در نمایشگاه شرکت کند. البته با توجه به ماده 15 کنوانسیون پاریس به شرح زیر، کشور های عضو متعهد هستند که منطبق با قوانین داخلی خود، حمایت موقت را در موارد زیر اعطا کنند:

 

اختراع وارداتی-اختراع


«اختراعات قابل صدور (تحت حمایت) گواهی هر اختراع، نمونه اشیاء مصرفی، طرح های صنعتی و علائم تجاری در ارتباط با کالاهای نمایش داده شده در نمایشگاه های بین المللی رسمی یا به طور رسمی شناسایی شده که در هر کشور عضو برگزار می شوند» 
حمایت موقت را می توان به طریق گوناگون فراهم آورد و یک طریق این است که یک حق تقدم خاص مشابه به مورد مقرر در ماده چهار کنوانسیون پاریس اعطاء کرد. این حق تقدم از تاریخ آغاز نمایشگاه یا از تاریخ ارائه شی مورد نظر در نمایشگاه شروع می شود و در صورتی که بدنبال نمایش دادن در طی مدت مذکور، درخواستی برای حمایت داده نشود، منقضی میگردد.
طریق دیگر حمایت موقت که در تعدادی از قوانین ملی به ویژه در ارتباط با گواهی های اختراع یافت میشود، مقرر داشتن این است که در طی دوره معینی برای مثال دوازده ماه قبل از ثبت کردن یا تاریخ تقم یک
اظهارنامه گواهی اختراع، نمایش اختراع در یک نمایشگاه بین المللی باعث از میان رفتن تازگی و بداعت اختراع نخواهد شد. به هنگام انتخاب راه حل مزبور، این امر مهم است که از مخترع یا دیگر مالکین حمایت شود. این به ویژه بدان معناست که از شخص نمایش دهنده اختراع باید علیه کپی شدن یا غصب حقوق مربوط به اختراع، از طریق اظهارنامه اختراع یک شخص ثالث حمایت شود. مالک اختراع همچنین باید علیه افشای (اختراع) توسط اشخاص ثالث، که مبتنی بر نمایش (اختراع) باشد، حمایت شود.
ماده11 کنوانسیون پاریس فقط نسبت به نمایشگاه های رسمی یا به طور رسمی شناسایی شده اعمال می شود. تفسیر اصطلاح مزبور به کشور عضوی که در آن حمایت درخواست می شود واگذار شده است. تفسیری منطبق با روح ماده یازده این این است که یک نمایشگاه را هنگامی «رسمی» تلقی کنیم که توسط یک دولت یا مرجع عمومی دیگری سازماندهی شده باشد و در صورتی آن را به طور رسمی شناسایی شده تلقی می کنیم که رسمی نباشد ولی حداقل به عنوان رسمی، توسط یک کشور یا مرجع عمومی دیگری شناسایی شده باشد و در صورتی آن را «بین المللی» تلقی می کنیم که کالاهایی از کششور های گوناگون در آن نمایش داده شود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۳