موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اهمیت تجاری سازی فناوری | موسسه پلکان

 

اهمیت تجاری سازی فناوری


ایجاد بستر هایی برای عرضه دانش ، علاوه بر فراهم آوردن ارزش های اقتصادی قابل توجه برای سازمان ها ، منجر به رشد اقتصادی و فنی جامعه می شود.

ثبت اختراع-ثبت برند-تجاری سازی -ثبت طرح صنعتی

از آنجا که به بازار رسانیدن یک محصول می تواند تضمین کننده موفقیت و بقای سازمان ها باشد ، تجاری سازی فناوری به عنوان یک عامل حیاتی مطرح شده است . در سازمان های تحقیقاتی نیز بدون تجاری سازی یک محصول ، تحقیقات معنایی ندارد . زیرا بدون دستیابی به مشتریان خاص یک محصول ، تولید و یا انجام  آزمایش ، در مورد یک ایده بی فایده به نظر می رسد .

اهمیت تجاری سازی R&D  و فناوری به حدی است که در حال حاضر بسیاری از موسسات تحقیقاتی با بهره گیری از خدمات مشاوره ای و انجام پروژه های تحقیقاتی به صورت همکاریمشترک به تجاری سازی فناوری خود رسمیت داده اند و تعداد این گونه مراکز خدمات مشاوره ای در کشور های پیشرفته صنعتی روز به روز در حال افزایش است . نکته حائز اهمیت آنکه تجاری سازی بخش مهمی از فرآیند نوآوری است و هیچ فناوری و محصولی بدون آن با موفقیت وارد بازار نمی شود. 

از سال 1980 تا سال 2001 سهم آمریکا از تجارت جهانی فناوری های پیشرفته از 31 درصد به 18 درصد کاهش یافته است . در همین زمان سهم کشور های چین، کره ی جنوبی و بقیه کشور های آسیایی تازه وارد از 7 درصد به 25 درصد افزایش یافته است (Dawson,2005) در دهه 1990 ، آمریکا سعی نمود مازد تجاری خود در محصولات فناوری پیشرفته را حفظ کند و اگر چه تراز تجاری بعضی محصولات آمریکایی کاهش یافت ، کل تراز تجاری آمریکا کاسته نشد . اما این فقط تا سال 2000 بود و از سال 2001 تراز تجاری محصولات فناوری های پیشرفته آمریکا با کسری مواجه شد(Dawson,2005).
کشور های در حال توسه آسیایی و کشور های مستقل مشترک المنافع در سال 2004 با رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب 7و8 درصدی ، قویترین مناطق جهان از این لحاظ بودند . دلیل رشد کشور های در حال توسعه آسیایی ، افزایش صادرات مبتنی بر فناوری های پیشرفته بود ف اما رشد قیمت انرژی باعث رشد تولید ناخالص کشورهای مستقل مشترک المنافع شده است . 


 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳