موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت علامت تجاری و مدت اعتبار | موسسه پلکان

علامت تجاری
ثبت علامت تجاری و مدت اعتبار

 

 ثبت علامت تجاری و مدت اعتبار

بر اساس ماده 40 قانون ثبت علامت تجاری حقوق ناشی از ثبت علامت ، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح زیر است :

الف) استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن می باشد.
ب) مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامت یمی شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یاخدمات مشابه ، موجب گمراهی عموم می گردد.
ج) حقوق ناشی از ثبت علامت ، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.
د) مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر، قابل تمدید است . یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود، برای پرداخت هزینه تمدید، با پرداخت جریمه تأخیر، درنظر گرفته می شود.

در قوانین ملی کشور ها مدت حمایت متفاوت است .
 علاماتی را که ثبت شده باشند از تاریخ تسلیم اظهار حمایت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولی صاحب علامت می تواند تقاضای جدید ثبت نماید در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هر تجدید ثبت حق مزبور را برای ده سال تضمین می نماید.

 مدت اعتبار ثبت علامت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله، با پرداخت هرینه های مقرر، قابل تمدید است. 
 به موجب قانون ایران نیز علامت تجاری را تحت شرایطی می توان به طور نامحدود تجدید ثبت کرد.

 

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :