موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

شرط افشاء چیست ؟ | موسسه پلکان

قانون ثبت اختراع

ثبت اختراع

اختراعات
شرط افشاء چیست ؟

 

شرط افشاء چیست ؟

 

طبق قوانین ملی بسیاری از کشورها، تقاضانامه ثبت اختراع باید نمونه مورد نظر را افشاء کند و این افشاء باید بطور واضح وکامل باشد تا شخصی که در رشته فنی مورد نظر مهارت دارد بتواند آنرا انجام دهد. در برخی کشورها، قانون ثبت اختراع مقرر می­کند که متقاضی بهترین روش انجام اختراع را افشاء کند. برای اختراعاتی که شامل میکرو ارگانیزم­ها هستند، بسیاری از کشورها مقرر کرده­اند که میکروارگانیزم باید به یک م.ییه معتبر امانت دار سپرده شود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۲