موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و اعراض از آن | موسسه پلکان

اختراع

ورقه اختراع

حق اختراع
ثبت اختراع
اختراعات
ثبت اختراع و اعراض از آن

 

 

 

اعراض از حق اختراع 


وقتی که صاحب اختراع (مخترع) از اختراع هیچ منافعی به دست نیاورد، بهترین و سهل ترین راه این است که از اختراعات ثبت شده اعراض کند. 

 

ثبت اختراع - اداره ثبت اختراع


اعراض فقط در مورد اختراعات ثبت شده مصداق دارد؛ به عبارت دیگر، در صورت ثبت اختراع و اخذ ورقه اختراع، مخترع می تواند در صورت تمایل نسبت به آن اعراض کند. بنابراین اگر اختراع ادعایی به مرحله ثبت نرسیده و در مرحله ثبت اظهارنامه باشد. متقاضی فقط می تواند آن را مسترد دارد و در این فرض، اعراض مصداق ندارد. البته اعراض می تواند نسبت به تمام ورقه اختراع یا نسبت به یک یا چند ادعاها باشد. به عبارت دیگر، اعراض ممکن است کلی یا جزئی باشد. در اعراض کلی متقاضی نسبت به کل اختراع اعراض می نماید نه کل اختراع ثبت شده. 
اگر با توجه به عدم بهره برداری صاحب ورقه اختراع یا بهره برداری ناکافی مجوز اجباری صادر شده باشد در این فرض صاحب ورقه اختراع نمی تواند بدون اجازه صاحب لیسانس نسبت به اعراض از ورقه اختراع اقدام نماید زیرا این اقدام به ضرر دارنده لیسانس است، به ویژه اگر او نسبت به بهره برداری از اختراع اقدام کرده یا مقدمات آن را به طور جدی فراهم کرده باشد. البته مراتب اعراض باید به صورت کتبی همراه با رضایت ذی نفع اعلام گردد. 
اداره مالکیت صنعتی در صورت فقدان رضایت ذی نفع در این فرض، می تواند اعلامیه اعراض را بپذیرد، به شرط اینکه اطمینان حاصل کند که اوضاع و احوال خاصی چنین اعراضی را توجیه می نماید. 
نکته مهم در این فرض این است که چنانچه ذی نفع موافق اعراض صاحب ورقه اختراع نباشد این انتظار را باید داشته باشد که صاحب ورقه اختراع نسبت به پرداخت هزینه سالانه اقدام ننماید. از این رو او باشد در صورت چنین اتفاقی، و به منظور جلوگیری از زائل شدن ورقه اختراع، شخصا نسبت به پرداخت هزینه سالانه اقدام ننماید. از این رو او باید در صورت چنین اتفاقی، و به منظور جلوگیری از زائل شدن ورقه اختراع، شخصا نسبت به پرداخت هزینه سالانه اقدام کند. 
در مجوزهای بهره برداری قراردادی، اعراض از
حق اختراع، نیازمند موافقت صاحب ورقه اختراع نیست. البته اگر در این فرض دارنده مجوز بهره برداری نسبت به اعراض از ورقه اختراع اقدام کندممکن است مواجه با مراجعه حقوقی صاحب ورقه اختراع گردد. 
اثر اعرض همانطور که گفتیم خاتمه اثر ورقه اختراع به طور کلی یا جزئی است و این امر باید به اطلاع عموم رسانده شود. از این رو در کشورها مراتب فسخ در مجلات مربوط اعلام می گردد. 
اثر اعراض هم از زمانی است که اعلامیه اعراض به اداره مالکیت صنعتی واصل می گردد. 
در رابطه با اعراض از حق اختراع در کنوانسیون پاریس و تریپس هیچ مقرره ای نیامده است. 
با توجه به ماده 97 قانون اختراع ژاپن، صاحب ورقه اختراع می تواند تحت شرایطی از آن اعراض نماید. 
در قانون ثبت علائم اختراعات، در رابطه با اعراض از حق اختراع مطلبی به صراحت نیامده است. 
در قانون جدید، اگرچه در ماده 7 آن، متقاضی
ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه او برای ثبت اختراع قبول نشده است می تواند آن را مسترد کند لکن در رابطه با اعراض از ورقه اختراع مقرراتی نیامده است. لبته علی رغم عدم تصحیح قانون گذار در این خصوص باید گفت که با توجه به عمومات حقوق مدنی، مانعی برای اعراض از ورقه اختراع که حق مالی است به نظر نمی رسد. اما باید توجه داشت که اعراض از ورقه اختراع با اعراض از اموال مادی هرکسی می‌تواند پس از اعراض، از آن اموال استفاده کند لکن در خصوص حق اختراع اعراض مالک در حکم گذشت زمان می باشد. نتیجه این ادعا این است که برای باقی مانده مدت حمایت که دارنده حق اختراع از آن اعراض نموده است شخص دیگر نمی تواند حق مزبور را به ملکیت خود درآورد و در زمره اموال عمومی درآید و موجب آزادی استفاده از حق اختراع به شرط رعایت سایر مقررات مربوط خواهد شد. 

 

منبع: کتاب حقوق اختراعات از دکتر میرحسینی

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۴