موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تفاوت مخترع با مالک چیست ؟ | موسسه پلکان

اختراع

مخترع

بهره برداری از اختراع
ثبت اختراع
اختراعات
تفاوت مخترع با مالک چیست ؟

 

تفاوت مخترع با مالک چیست؟

 

شخصی که اختراع را انجام داده باشد، مخترع نامیده می‌شود در حالیکه شخص (یا شرکتی) که تقاضانامه اختراع را تسلیم می‌کند متقاضی یا مالک نامیده می‌شود. با اینکه در برخی موارد ممکن است مخترع همان متقاضی باشد، اغلب این دو اشخاص متفاوت هستند؛ متقاضی اغلب شرکت یا موسسه تحقیقاتی است که مخترع را استخدام کرده است. موارد زیر تجزیه و تحلیل بیشتر موضوع را تحت تاثیر قرار می‌دهند:

• اختراعات مستخدم: در بسیاری از کشورها، اختراعاتی که در طی دوره استخدام انجام می‌شوند بطور خودکار به کارفرما منتقل می‌شوند. در برخی کشورها، این فقط در مواردی است که مراتب در قرارداد استخدام قید شده باشد. در برخی موارد، (مثلا اگر قرارداداستخدام وجود نداشته باشد) مخترع می‌تواند حق بهره برداری از اختراع را برای خود حفظ کند ولی کارفرما از حق انحصاری بهره برداری از اختراع برای مقاصد داخلی خود برخوردار است (حقوق فروشگاهی). شما باید در خصوص قوانین خاص کشور اطلاعات لازم را کسب کنید تا مطمئن شوید قراردادهای استخدام، مسائل مالکیت اختراعات انجام شده توسط کارکنان را نیز در برگیرند، تا از اختلافات آتی اجتناب شود.

• پیمانکاران مستقل: در بسیاری از کشورها، پیمانکار مستقل که برای تهیه محصول یا فرآیند جدید توسط شرکتی استخدام شده است مالک تمام حقوق متعلق به اختراع است مگر اینکه خلاف آن به صراحت ذکر شده باشد. این یعنی، به جز مواردی که پیمانکار موافقت نامه کتبی با شرکت داشته باشد بموجب آن اختراع مورد نظر به آن شرکت انتقال می­یابد، در غیر اینصورت شرکت مذکور هیچگونه حق مالکیت آنچه که تهیه شده است را نخواهد داشت حتی اگر هزینه آن را پرداخت کرده باشد.

• مخترعین مشترک: هرگاه بیش از یک شخص بطور چشمگیر در ایجاد وتحقق یک ابداع نقش داشته باشند، باید با آنها بعنوان مخترعین مشترک رفتار شود و عین مراتب مذکور در تقاضانامه ثبت اختراع قید شود. اگر مخترعین مشترک همان متقاضیان باشند، اختراع بطور مشترک بنام همه آنها به ثبت خواهد رسید.

• مالکین مشترک: شرکت­ها و نهادهای مختلف در خصوص بهره­برداری و اجرای حقوق اختراع ثبت شده که متعلق به بیش از یک شخص هستند قوانین متفاوت دارند. در برخی موارد، هیچ یک از مالکین بدون اجاره سایر مالکین به تنهائی نمی تواند اجاره بهره برداری از اختراع ثبت شده را به شخص ثالث تفویض نماید یا علیه اشخاص ثالث بدلیل نقض حق اقامه دعوی نماید.

حقوق مالک در ثبت اختراع

تصدیق ثبت اختراع به مالک (مخترع) آن حق انحصاری می‌دهد که براساس آن اجاره ندهد اشخاص ثالث از اختراع بهره برداری تجاری کنند. این حق شامل حق جلوگیری یا توقف فعالیت ساخت، استفاده، عرضه برای فروش، فروش یا واردات محصول و یا فرآیندی است که براساس آن اختراع ثبت شده بدون اجازه مالک تولید شده‌اند.

لازم به ذکراست که ثبت اختراع به مالک آزادی استفاده یا حق بهره برداری از فناوری تحت پوشش اختراع ثبت شده را نمی‌دهد. با اینکه این موضوع ممکن است تفاوتی ظریف بنظر آید ولی درک سیستم اختراع ونحوه تعامل اختراعات متعدد امری ضروری است. در حقیقت، اختراعات متعلق به اشخاص ثالث ممکن است با اختراعات شما تداخل و فصل مشترک داشته باشند، یکدیگر را در برگرفته یا کامل کنند. بنابراین، ممکن است لازم باشد اجازه بهره برداری از اختراعات سایرین را بمنظور بهره‌برداری تجاری خودتان یا بلعکس کسب کنید.

همچنین، قبل از این که برخی ابداعات خاص از قبیل داده‌ها در تجارت، مورد استفاده قراربگیرند ممکن است لازم باشد برخی مجوزهای خاص کسب شوند (مثلا تائید فروش به بازار از نهاد نظارتی مربوط).

مسئول اجرای حقوق اختراعات ثبت شده 

مالک اختراع ثبت شده مسئول اصلی شناسائی و اقدام علیه نقض کنندگان حقوق آن است. بعنوان مالک یک اختراع ثبت شده، مسئول پایش و نظارت براستفاده از اختراعتان در بازار، شناسائی نقض کنندگان حق و تصمیم گیری در مورد نحوه و زمان طرح دعوی علیه آنان هستید. مخترعین مستقل و موسسات و بنگاه ­های کوچک و متوسط ممکن است تصمیم بگیرند این مسئولیت (یا بخشی ازآن را) به یک گیرنده اجازه انحصاری بهره برداری محول کنند.

برای دریافت کمک در خصوص گام­هائی که می­توانید برای اجرای حقوق اختراعتان در داخل و یا در بازارهای صادراتی بردارید توصیه می­شود به یک وکیل ثبت اختراعات مراجعه کنید. وکیل مزبور می­تواند در خصوص هزینه­ها و خطرات و بهترین راهبردها مشاوره لازم را در اختیار شما قرار دهد.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۲