موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ارتباط اختراع با فناوری و دانش چگونگی آن | موسسه پلکان

دانش چگونگی چیست؟

اختراعات ثبت شده

ثبت اختراع
اختراع
اختراعات
ارتباط اختراع با فناوری و دانش چگونگی آن

 

ارتباط اختراع با فناوری و دانش چگونگی آن

 

دارنده دانش چگونگی، گاهی منافع خود را در نگه داری آن دانش مطابق با مقررات مربوط به ثبت اختراع می داند و از همین رو نسبت به ثبت آن و به تبع، افشای آن اقدام می نماید. در این صورت به  چنین دانشی، دانش چگونگی ثبت شده یا همان اختراع گفته می شود. و گاهی هم منافع خود را در به ثبت نرساندن دانش چگونگی، تشخیص می دهد و آن را به شکل محرمانه نگهداری می کند که به این نوع دانش، دانش چگونگی ثبت نشده اطلاق می گردد. در همین خصوص گفته شده: «هرچند، دانش چگونگی به خودی خود، به عنوان اختراع به ثبت نرسیده، اما با وجود این، اغلب یک بخش مهم از بسته فناوری است که از طریق صدور مجوز بهره برداری منتقل می گردد». همچنین درباره منحصر نبودن فناوری در دانش چگونگی ثبت شده (اختراع) به صر احت آمده که: «فناوری فقط در مورد اختراعات ثبت شده مطرح نیست بلکه در اطلاعاتی که از طریق قوانین کپی رایت مورد حمایت قرار می گیرند و در طرح های صنعتی و اسرار تجاری هم مطرح است ...». لازم به ذکر است که منظور از مطرح بودن فناوری در اطلاعاتی که از طریق کپی رایت مورد حمایت قرار می گیرد، علاوه بر نرم افزار های کامپیوتری آن بخش از اطلاعات و اسنادی است که به صورت کاغذی تهیه و از سوی انتقال دهنده تحت عنوان اسناد در اختیار انتقال گیرنده قرار می گیرد. مثل طرح ها، نقشه ها، ترسیمات و ...

 

اختراع-فناوری-تکنولوژی-دانش چگونگی

 

بنابراین نسبت دانش چگونگی به اختراع، نسبت عموم و خصوص مطلق می باشد. از طرف دیگر بیان شد که دانش چگونگی، منشاء مبنا و اساس فناوری است. لذا از نسبت و رابطه اختراع با فناوری، این نتیجه منطقی حاصل می شود که اختراع نیز منشا، مبنا و اساس فناوری می باشد. چیزی از عرف هم به خوبی متبادر به اذهان است و در قوانین و مقررات و دکترین نیز به همین روش عمل گردیده و در این راستا در مباحث مربوط به انتقال قراردادی فناوری از طریق صدور مجوط بهره برداری از اختراع و قرار داد صدور مجوز بهره برداری از دانش چگونگی مطرح نموده اند.

 

دانش چگونگی چیست؟ 

برخی به درستی اما نه به طور کامل، تحصیل آن را همان انتقال فناوری دانسته و گفته اند: «انتقال فناوری، تحصیل دانش چگونگی است».

اما عده ای نیز در قالب تعریف، دانش چگونگی را «مجموعه ای از اطلاعات عملی ناشی از تجربه و آزمون دانسته اند که به ثبت نرسیده و به صورت محرمانه نگه داری می شود...».

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳