موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مقایسه اسرار تجاری با حق اختراع | موسسه پلکان

اسرار تجاری

ثبت اختراع

حق اختراع
اختراع
اختراعات
مقایسه اسرار تجاری با حق اختراع

 

مقایسه اسرار تجاری با حق اختراع


موضوع قابل حمایت در نظام اسرار تجاری اطلاعات (ایده افشاء نشده) می باشد، اعم از ایده ناشی از تلاش فکری و منبعث از خلاقیت و استعداد یک شخص و یا ایده ای که نتیجه خلاقیت ذهنی نبوده و صرفا در بردارنده ارزش اقصادی می باشد. بدین ترتیب، رابطه اسرار تجاری با موضوعات مشمول نظام ویژه مالکیت فکری عموم و خصوص مطلق می باشد. به لحاظ تاریخی داستان چاپ نشده یک کتاب یا ایده مربوط به یک اختراع از طریق نظام اسرار تجاری مورد حمایت واقع می شد، اکنون نیز در مرحله قبل از دستیابی به حقوق انحصاری (حق مولف و حق اختراع) ایده های افشا نشده مذکور از طریق اسرار تجاری مورد حمایت واقع می شوند؛ ولی پس از این مرحله حمایت از طریق اسرار تجاری و نظام ویژه حقوق مالکیت های فکری متضمن تفاوت هایی است. در نظام حق مولف، تووجه به شکل ابزار اثر و اصالت آن است. دارنده حق مولف از حق انحصاری برخوردار است و این حق صرفا کپی کپی کردن و تقلید از اثر را منع می کند، ولی ممنوعیتی در استفاده و به کارگیری از اطلاعات موجود در آن اثر وجود ندارد. برای مثال ایده داستانی برای یک کتاب از طریق حق مولف حمایت نمی شود و در صورتی که کسی آن را بدزدد هیچ نقض حقی اتفاق نمی افتد. از سوی دیگر با توجه به ابزار اثر متضمن اطلاعات، ایده مطرح شده در اثر، افشاء شده تلقی گشته و به عنوان اسرار تجاری قابل حمایت نخواهد بود. بنابراین، مظام حق اختراع مشترک است؛ در واقع موضوع مورد حمایت از هر دو نظام اطلاعات است. 

 

ثبت اختراع - اسرار  تجاری


غالبا بین اختیار حفظ اختراع تحت لوای اسرا ر تجاری یا تقاضای ثبت حق اختراع که طی آن اختراع افشا می گردد، تفاوت هایی وجود دارد. استفاده از حقوق اسرار تجاری ممکن است احتمال هرگونه ثبت حق اختراع و اخذ ورقه ی حق اختراع را سلب نماید. از طرف دیگر انتشار اختراع هرگونه اسرار تجاری را که افشا می گردد از بین می برد. 
پاره ای از مواقع انتخاب تقاضای
ثبت اختراع و اخذ ورقه ی حق اختراع و یا حفظ اسرار تجاری (که بدون ثبت انجام می شود) واضح و روشن است. با این حال معمولا این تسلیم مستلزم ایجاد توازن فاکتورهای تجاری، کاری و حقوقی است. 
حق اختراع یک انحصار شناخته شده ی قانونی است که دولت آن را به صاحب حق اختراع در مقابل این که اختراع چگونه ساخته و مورد استفاده قرار می گیرد، اعطا می کند. اسرار تجاری چیزی است که واجد فواید تجاری است و بر خلاف ثبت اختراع عموما افشا نمی گردد و مالک آن اقداماتی را جهت حفظ آن اسرار می کند. به دلیل شرایط غیر محرمانگی حق اختراع در مقابل شرایط محرمانگی اسرار تجاری، معمولا در یک صنعت این دو شکل از اموال معنوی به طور همزمان تحقق نمی یابند و باید انتخابی بین ثبت حق اختراع و اخذ ورقه اختراع و یا حفظ اطلاعات در قالب اسرار تجاری در قالب توسط صاحب اطلاعات صورت پذیرد. اگرچه تقاضاهای ثبت اختراع در آمریکا به صورت محرمانه حفظ می گردد، با این حال کلیه اطلاعات مربوط به اختراع به هنگامی که اختراع در نهایت منتشر می گردد قابل دسترتس عمومی قرار می گیرد. در این زمان است که وضعیت اسرار تجاری هر گونه اطلاعاتی که افشاء می گردداز بین می رود. بر عکس طبق حقوق آمریکا، استفاده عموم یا فروش اختراع به مدت بیش از یک سال قابلیت ثبت اختراع را از بین می برد. فروش یک محصول که متضمن اسرار تجاری است به معنای در دسترس قرار دادن این اسرار تلقی می گردد. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴