موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مقایسه اسرار تجاری با حق اختراع (3) | موسسه پلکان

اختراعات

اسرار تجاری

اختراعات
مقایسه اسرار تجاری با حق اختراع (3)

 

مقایسه اسرار تجاری با حق اختراع (3)


در نظام اسرار تجاری، امکان افشای اختراعات بستگی به نحوه کنترل و اداره اطلاعات فنی موجود در آنها دارد و در صورتی که اطلاعات افشا شود، هر شخصی که به آن دسترسی داشته باشد می تواند از آن استفاده کند و ممنوعیتی از این جهت بر اشخاص تحمیل نخواهد شد و صرفا اشخاصی که باعث افشای اطلاعات مشمول اسرار تجاری شده اند، به نحو مقتضی مجازات یا محکوم به جبران خسارت دارنده خواهد شد. انگیزه ایجاد یک سر تجاری و تحمل هزینه حمایت از آنها از ارزش خود اسرار تجاری ناشی می شود؛ هرچند حمایت از اسرار تجاری ممکن است به عنوان انگیزه فرعی برای دارنده باشد تا فرآیندی را که احتمالا شرایط برخورداری از حق اختراع را به دست می آورد، تکمیل کند. 
سومین تفاوت بین دو سیستم، طول مدت حمایتی است که فراهم می کند. حمایت از حق اختراع در کشور های پیشرفته برای یک دوره ی زمانی محدود است که معمولا بیست سال بعد از تاریخ ثبت تقاضانامه و اعطای حق به طول می انجامد. با وجود این ممکن است دوره ی موثر حمایت کوتاه تر از دوره قانونی باشد، زیرا ارزش حق اختراع بعد از اینکه کالایی با نسخه پیشرفته تر در بازار جایگزین آن می شود، به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت. 

 

ثبت اختراع - اسرار  تجاری


حمایت از اطلاعات قابل ثبت و تکنولوژی غیر قابل ثبت بر اساس نظام اسرار تجاری به طور احتمالی در بردارنده مدت نامحدود است و اگرچه حمایت بر اساس این سیستم، مخترعان یا دارندگان اطلاعات را ملزم به افشا نمی کند ولی از آنها در برابر تقلید نیز حمایت نمی کند؛ بنابراین زمانی که سر آشکار می شود مختر کلیه حمایت هایش را از دست می دهد. 
در نتیجه دو عامل محدود کننده حمایت نامحدود از اسرار تجاری عبارتند از وقوع افشا از طریق اختراع مستقل و افشای غیر مجاز. 
چهارمین تفاوت بین دو سیستم به هزینه های اعمال هر یک از آنها مربوط می شود. احتمالا
حمایت از اختراع پرهزینه تر از حمایت توسط اسرار تجاری خواهد بود. تهیه تقاضانامه حق اختراع و ثبت آن تا رسیدن به دریافت ورقه اختراع، مستلزم هزینه هایی برای مخترع است. علوه بر هزینه های دست یابی به حق اختراع، اعمال حق مزبور در مقابل اشخاص ثالث نیز مستلزم هزینه است. هرچند حمایت از طریق اسرار تجاری هزینه ثبت و رعایت تشریفات را به دنبال نخواهد داشت ولی دستیابی به حمایت از طریق حقوق اسرار تجاری نیز بدون هزینه نخواهد بود. مثلا هزینه انجام اقدامات امنیتی توسط دارنده برای جلوگیری از افشای اسرار، هزینه های مربوط به پرداخت حقوق و مزایایی به کارکنان مطلع از اسرار تجاری شرکت جهت جلوگیری از اسرار تجاری شرکت جهت جلوگیری از استعفا و ترک شغل و ... 
تفاوت پنجم به دامنه حمایت مربوط است. در نظام حق اختراع حمایت مطلق است. به عبارت دیگر از دارنده حق اختراع در برابر تمام اشخاص ثالث حمایت می شود و حتی اختراع مستقل و هندسی معکوس نیز به عنوان وسایل مجاز جهت دستیابی به اختراع ثبت شده، تلقی نمی گردند. 
بنابراین در صورتی که شخصی از راه انجام تحقیقات مستقل به همان اختراع ثبت شده دست یابد، نظام حق اختراع هیچ حمایتی برای فرد دوم در نظر نمی گیرد و عمل وی باعث ورود خلل به حمایت
مخترع اول نمی شود. ولی در نظام اسرار تجاری حمایت از دارنده تنها در برابر افشا از طریق شیوه های غیر مجاز است و به تمام اشخاص ثالث تسری داده نمی شود؛ اشخاص ثالثی که از طریق اختراع مستقل یا مهندسی معکوس به اختراع مورد بحث دسترسی پیدا کنند، سبب نقض حقوق دارنده اسرار تجاری نمی شود.  

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴