موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تغییر مالکیت علائم تجاری در ایران | موسسه پلکان

علامت تجاری

علامت جمعی

علامت تجاری
علامت تجاری
تغییر مالکیت علائم تجاری در ایران

 

تغییر مالکیت علائم تجاری در ایران

 

با توجه به قانون مصوب 1386 و آیین نامه علامت تجاری در ایران علاوه بر انتقال ارادی، انتقال قهری علامت تجاری هم مورد تایید قانونگذاران قرار گرفته است. 

 

1- انتقال مالکیت اظهارنامه

در حقوق ایران علاوه بر مالکیت علامت ثبت شده، مالکیت اظهارنامه نیز قابل نقل و انتقال است.
با توجه به ماده 48 قانون مصوب 1368، تغییر در مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه علامت تجاری باید از طریق ارائه درخواست کتبی هر ذینفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت برسد. تغییر مالکیت اظهارنامه نیاز به آگهی ندارد و تاثیر اینگونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است.
با توجه به قسمت اخیر ماده یاد شده، هرگونه تغییر در مالکیت اظهارنامه
علامت جمعی منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور است.

2- انتقال علامت تجاری ثبت شده

مالک علامت تجاری علاوه بر اینکه می تواند مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه را به دیگری منتقل کند، انتقال مالکیت علامت تجاری ثبت شده نیز برای وی امکان پذیر است. اگرچه این انتقال در مقایسه با انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه به مراتب سخت تر و دارای شرایط مهمتری است. 
با توجه به قانون 48 قانون مصوب 1386 هرگونه تغییر در مالکیت علائم تجاری ثبت شده به درخواست کتبی هر ذی نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می رسد .... توسط اداره مذکور آگهی می شود. تاثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است .

3- انتقال قهری در علامت

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۵ دی ۱۳۹۴