موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

قابلیت ثبت اختراع | موسسه پلکان

الف) شروط قابلیت ثبت اختراع

ب) موضوعات غیر قابل ثبت

اختراعات
قابلیت ثبت اختراع

 

قابلیت ثبت اختراع


الف) شروط قابلیت ثبت اختراع

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شودکه در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود. 

 

ثبت اختراع-قابلیت ثبت اختراعات

 


ب) موضوعات غیر قابل ثبت 

•    کشفیات نظریه های علمی، رووش های ریاضی و آثار هنری.

•   طرح ها و قواعد یا روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی

•    روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان
این موارد شامل فراورده های منطبق با تعریف
اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود. 
منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآینده های بیولوژیک تولید آنها. 

•    آنچه قبلا در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد. 
فن یا صنعت قبلی عبارت است از هرچیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر، قبل از تقاضا و یا در موارد حق تقدم ناشی از اظهارنامه
ثبت اختراع، افشاء شده باشد.
در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. 
اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴